Geenivarat

Suomen maa- ja metsätaloudelle tärkeät geenivarat ovat vuosituhansien kuluessa sopeutuneet paikallisiin ympäristöolosuhteisiin, mikä tekee niistä ainutlaatuisia. Geenivarojen suojelulla turvataan monimuotoisuuden saatavuus viljelijöiden, jalostuksen ja tutkimuksen tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Maatalouden geenivarat, viljelykasvilajikkeet ja kotieläinrodut, ovat elintarviketurvamme perusta. Suomalaiset viljelykasvit säilytetään siemeninä Pohjoismaisessa geenivarakeskuksessa (NordGen) tai elävinä kasveina kansallisissa kokoelmissa. Luonnonvaraisten metsäpuiden ja kalojen perinnöllinen monimuotoisuus on niiden elinkykyisyyden ja hyödyntämisen edellytys.

Geenivarojen suojelua, kestävää käyttöä ja saatavuutta ohjaavat kansalliset kasvi- ja eläingeenivaraohjelmat, jotka perustuvat luonnon monimuotoisuussopimukseen (1993), kasvigeenivarasopimukseen (2004) ja Nagoyan pöytäkirjaan (2010). Maa- ja metsätalousministeriön asettama geenivaraneuvottelukunta seuraa ja kehittää ja Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi geenivaraohjelmia.

Agrobiodiversiteetti sisältää ylläkuvatun tuotantoeliöstön perinnöllisen monimuotoisuuden lisäksi siihen liittyvän luontaisen eliöstön biologisen monimuotoisuuden. Siihen sisältyy esimerkiksi kimalaisyhteisön lajimonimuotoisuus ja pientareiden muodostaman verkoston ekosysteemimonimuotoisuus. Agrobiodiversiteetti on maa-, metsä- ja kalataloustuotantoa ylläpitävien luonnon palveluiden kuten pölytyksen ja ravinteiden kierron perusta. Agrobiodiversiteetti ylläpitää näin maatalouden tuotantoympäristöjen, esimerkiksi viljelypeltojen ja metsien, elinvoimaa ja tuottavuutta.

Muualla palvelussamme
Metsien geenivarojen suojelu

Muualla verkossa
Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen
Geenivarakomissio FAO
Kasvigeenivarasopimus FAO
Nagoyan pöytäkirja CBD
Nagoyan pöytäkirja (suomenkielinen käännös)
Maa- ja metsätalousministeriön geenivarapolitiikan linjaukset
Jord- och skogsbrukministeriets riktlinjer för genresurspolitiken
Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma
Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning
EU-asetus geenivarojen saatavuudesta ja niiden käytöstä saatavien hyötyjen jaosta
Geenivaralaki


 

Lisätietoja

Tuula Pehu, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162297