Vesikysymykset kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Vesi on keskeinen tekijä kestävälle kehitykselle ja hyvällä vesipolitiikalla voidaan edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita. Vesivarojen kestävän käytön turvaaminen, vesien pilaantumisen ehkäiseminen ja kuivuuksiin sekä tulviin varautuminen on ennakkoehto, jotta voidaan poistaa nälkä ja taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille sekä varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Veden globaali merkitys kasvaa koko ajan lisäten kansainvälisen vesiyhteistyön tarvetta tulevaisuudessa. Suomella on vahvaa vesiosaamista, jota voisi hyödyntää globaalien muutosten kuten ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien, muuttoliikkeiden, väestönkasvun ja kaupungistumisen haasteita ehkäistäessä ja ratkaistaessa. 

Suomella on ollut aktiivinen toimija kansainvälisessä vesipolitiikassa ja kansainvälisen vesioikeuden kehittämisessä sekä rajavesistöyhteistyössä. Suomen kansainvälisen vesipolitiikan keskiössä on veteen liittyvän turvallisuuden edistäminen. Vesiturvallisuus liittyy kiinteästi ihmisen terveyteen ja turvallisuuteen sekä muihin perustarpeisiin kuten ruoka- ja energiaturvallisuuteen. Myös yhteiskunnallisten konfliktien taustalla on usein kiistaa ja puutetta vedestä ja muista luonnonvaroista.

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto keskusteli Suomen roolista globaaleissa vesikysymyksissä ja Suomen kansainvälisen vesipolitiikan tavoitteista ja mahdollisista kehittämistarpeista 29. toukokuuta ympäristöministeriön Pankkisalissa.

Tilaisuudessa summattiin, kuinka vesi linkittyy moniin eri sektoreihin ja aloihin ja todettiin sen poikkileikkaava rooli kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin osallistumista. Erityisesti yrityksillä on keskeinen rooli ja vastuu maailman vesihaasteiden ratkaisussa. Lisäksi tilaisuudessa todettiin tarve Suomen vesialan kansainvälisen strategian (2009) päivittämiselle.

Vesivastuusitoumus voi toimia hyvänä kansainvälisenä esimerkkinä siitä, kuinka yksityisen sektorin toimijat huomioivat vesivastuullisuuden omissa arvoketjuissaan. Monet veteen liittyvät ratkaisut ovat myös kiertotalouden ytimessä.

Tilaisuudessa pidetyt esitykset löytyvät alla.

Esitys 1: Vesivarojen globaalit kehitysnäkymät

Esitys 2: Globaali kestävän kehityksen agenda ja vesitavoitteet

Esitys 3: Vesiturvallisuus ja kansainväliset vesisopimukset

Esitys 4: Yksityisen roolin sektori kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi  kansainvälisesti

Muualla verkossa

Finnish Water Way - Suomen vesialan kansainvälinen strategia (päivitetty elokuu 2018)

Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelma 2020