Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sen köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä on maailmanlaajuinen tavoite. Maa- ja metsätalousministeriö turvaa luonnon monimuotoisuutta huolehtimalla toimialallaan luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tämä kattaa niin maatalousalueet maisemineen, metsät, riista- ja porotalouden kuin kala- ja vesivarat.

Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategia linjaa tavoitteet ja toimet, joilla monimuotoisuuden köyhtyminen pyritään pysäyttämään vuoteen 2020 mennessä. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta ”Luonnon puolesta  ihmisen hyväksi” hyväksyttiin joulukuussa 2012. Sen taustalla ovat kansainvälisen Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) sekä EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian tavoitteet.

Muualla palvelussamme

Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa

Luonnon puolesta  ihmisen hyväksi. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020 
Luonnon puolesta  ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma 2013–2020
Luonnontila.fi
Kansainvälinen biodiversiteettisopimus (Convention on Biological Diversity, CBD)
EU:n luonto- ja biodiversiteettisivusto
EU:n biodiversiteettistrategia ja biodiversiteettistrategian verkkosivu (englanniksi)

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259