Maankäyttösektorin tieto-ohjelma

Osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden kokonaisuutta on 14.4.2020 asetettu tieto-ohjelman yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia maankäyttösektorin tieto-ohjelma, jossa kartoitetaan maankäyttösektorin tietoaineistojen nykytila sekä tunnistetaan kehittämistarpeet ottaen huomioon YK:n ilmastosopimuksen ja EU:n ilmastoraportoinnin velvoitteet.

Tieto-ohjelman yhteistyöryhmä on vuoden 2020 aikana tehnyt tietoaineistojen nykytilan kuvauksen sekä kartoittanut tietotarpeita maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisen tueksi, sekä laatinut maankäyttösekorin tieto-ohjelman. 

Linkki maankäyttösektorin tieto-ohjelmaan

Toimenpide-esitykset ja tieto-ohjelman toteutus

Tieto-ohjelma sisältää toimenpide-ehdotukset maankäyttösektorin tietoaineistojen hankkimiseksi, niiden käytön kehittämiseksi ja tehokkaan hyödyntämisen edistämiseksi sisältäen tietotuotteet ja –palvelut sekä mallinnukset. Esitetyt toimenpiteet tukevat seuraavia pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

  1. ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;
  2. vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä;
  3. edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tieto-ohjelman roolina on tuottaa ilmastotoimenpiteiden tueksi tietoa ja edistää sen käyttöä. Asettamispäätöksen mukaisesti tieto-ohjelma valmistui vuoden 2020 loppuun mennessä. Tieto-ohjelman yhteistyöryhmässä tunnistetaan kuitenkin, että tieto-ohjelmaa voi olla tarpeen päivittää maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteutuksen edistyessä ja ilmastosuunnitelman laatimisen myötä. Tieto-ohjelman teemakokonaisuuksissa tärkeässä roolissa on myös tiedontuotanto mahdollisten uusien ilmastonmuutokseen liittyvien hillintätoimien vaikutusten seurantaan.

Tieto-ohjelman hankkeet toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana ja ne tukevat maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toteuttamista. Tieto-ohjelman yhteistyöryhmä seuraa ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä on asetuspäätöksen mukaisesti toiminnassa 30.6.2023 saakka.

Tieto-ohjelman toimenpide-ehdotukset jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 

  1. maaperätieto
  2. biomassan estimointi, kartoitus ja mallinnus
  3. maankäytön muutoksen seuranta
  4. sopeutuminen ja riskit muuttuvassa ilmastossa
  5. hiilimarkkinat

Osana hankkeita toteutetaan maankäyttösektorin terminologian ja käsitteiden yhtenäistämiseen tähtäävää semanttista työtä yhteisen käsitteistön muodostamiseksi. Tavoitteena on hankkeiden puitteissa tuottaa käsitteistön määrittelyä Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle. Lisäksi teemakokonaisuuksissa toteutetaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden seurantaa tukevia hankkeita ja toimenpide-ehdotuksia on myös mahdollista täydentää tiedon karttuessa. Tieto-ohjelman välitarkastelu tehdään vuoden päätteeksi yhteistyöryhmässä.

Tieto-ohjelmaa laadittaessa maaperätietoon ja maankäytön muutoksiin liittyvän tiedon kehittämistarpeet nousivat hyvin vahvasti esille, ja siksi niistä valmisteltiin hankkeet jo vuoden 2020 aikana. Hankkeita on käynnistetty myös avointen kehittämishankehakujen kautta sekä osana hallinnonalan laitosten tulosohjausta sekä valtion sisäisillä hankinnoilla.

Katso myös

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162339   Sähköpostiosoite: