Maankäyttösektorin tieto-ohjelma

Osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden kokonaisuutta on 14.4.2020 asetettu tieto-ohjelman yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia maankäyttösektorin tieto-ohjelma, jossa kartoitetaan maankäyttösektorin tietoaineistojen nykytila sekä tunnistetaan kehittämistarpeet ottaen huomioon YK:n ilmastosopimuksen ja EU:n ilmastoraportoinnin velvoitteet.

Tieto-ohjelman yhteistyöryhmä on vuoden 2020 aikana tehnyt tietoaineistojen nykytilan kuvauksen sekä kartoittanut tietotarpeita maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisen tueksi. Vuonna 2020 tieto-ohjelman yhteistyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan 7 kertaa ja lisäksi on järjestetty yhteensä 5 avointa työpajaa tietotarpeiden ja toimenpiteiden.   

 

Nykyiset tietoaineistot:

Tieto-ohjelman laatimisen yhteydessä on kuvattu maankäyttösektorin nykyiset tieto-aineistot, jotka sisältävät kansallisen kasvihuonekaasujen inventaariojärjestelmän (kasvihuonekaasujen päästöinventaario), maaperätiedon tieto-aineistot, maataloudessa käytettävät tieto-aineistot, metsätalouden tieto-aineistot sekä maankäytön muutoksien seurantaan liittyvät aineistot. 

 

Tietotarpeet:

Maankäyttösektoriin liittyviä tietoja sijaitsee hajallaan eri toimijoiden aineistoissa. Toimijoilla ei välttämättä ole tietoa toistensa aineistojen sisällöistä ja aineistot eivät ole aina yhteensopivia keskenään. Organisaatioiden välistä yhteistyötä tulee kehittää ja tärkeää olisi myös pyrkiä yhtenäistämään maankäyttösektorin tietopohjaan liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. Tietotarpeita tunnistettiin raportointiin, tietoon perustuvaan päätöksentekoon ja toimijoiden tietotuotteiden toteuttamiseen liittyen. 

 

Toimenpide-esitykset ja tieto-ohjelman toteutus:

Tässä dokumentissa esitetään tieto-ohjelman yhteistyöryhmän laatimat toimenpide-ehdotukset maankäyttösektorin tietoaineistojen hankkimiseksi, niiden käytön kehittämiseksi ja tehokkaan hyödyntämisen edistämiseksi sisältäen tietotuotteet ja –palvelut sekä mallinnukset. Esitetyt toimenpiteet tukevat seuraavia pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisen maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

  1. ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;
  2. vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä;
  3. edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tieto-ohjelman roolina on tuottaa ilmastotoimenpiteiden tueksi tietoa ja edistää sen käyttöä. Asettamispäätöksen mukaisesti tieto-ohjelman tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. Tieto-ohjelman yhteistyöryhmässä tunnistetaan kuitenkin, että tieto-ohjelmaa voi olla tarpeen päivittää maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteutuksen edistyessä ja ilmastosuunnitelman laatimisen myötä. Tieto-ohjelman teemakokonaisuuksissa tärkeässä roolissa on myös tiedontuotanto mahdollisten uusien ilmastonmuutokseen liittyvien hillintätoimien vaikutusten seurantaan.

Tieto-ohjelman hankkeet toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana ja ne tukevat maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toteuttamista. Tieto-ohjelman yhteistyöryhmä seuraa ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä on asetuspäätöksen mukaisesti toiminnassa 30.6.2023 saakka.

Tieto-ohjelman toimenpide-ehdotukset jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 

  1. maaperätieto
  2. biomassa sitomassa hiiltä
  3. maankäytön muutoksen seuranta
  4. sopeutuminen ja riskit muuttuvassa ilmastossa
  5. hiilimarkkinat

Osana hankkeita toteutetaan maankäyttösektorin terminologian ja käsitteiden yhtenäistämiseen tähtäävää semanttista työtä yhteisen käsitteistön muodostamiseksi. Tavoitteena on hankkeiden puitteissa tuottaa käsitteistön määrittelyä Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle. Lisäksi teemakokonaisuuksissa toteutetaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden seurantaa tukevia hankkeita ja toimenpide-ehdotuksia on myös mahdollista täydentää tiedon karttuessa. Tieto-ohjelman välitarkastelu tehdään vuoden päätteeksi yhteistyöryhmässä.

Tieto-ohjelmaa laadittaessa maaperätietoon ja maankäytön muutoksiin liittyvän tiedon kehittämistarpeet nousivat hyvin vahvasti esille, ja siksi niistä on valmisteltu hankkeet jo vuoden 2020 aikana. Hankkeita valitaan pääsääntöisesti hankehauissa, joista ensimmäinen avataan alkuvuodesta 2021. Lisäksi hankkeita voidaan tapauskohtaisesti edistää hallinnonalan laitosten tulosohjauksen osana sekä valtion sisäisillä hankinnoilla. Tiedontuotantoon toivotaan panosta myös yksityiseltä sektorilta ja voidaan tukea hankehakujen kautta EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa.

Hankkeiden toteuttajiksi toivotaan useista toimijoista koostuvia konsortioita. Hankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta tutkimuslaitoksille sekä kehittäjäyhteisöille muuhun kuin taloudelliseen toimintaan sekä yrityksille taloudelliseen toimintaan. Lisäksi voidaan toteuttaa tieto-ohjelmaa tukevia hankintoja.

 

Valmistunut tieto-ohjelma päivitetään lähiaikoina sivustolle.