Hyppää sisältöön
Media

Maaperätiedon kehittäminen (MaaTi)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttaja

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen johdolla yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2022

Maaperän ominaisuuksia kuvaavaa tietoa tarvitaan maa- ja metsätalouden sekä ympäristönhoidon päätöksenteossa, maankäytön ja maankäyttöpolitiikan suunnittelussa sekä kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa. Tähän mennessä kerätyt maaperätietoaineistot ovat osin hyödyntämättä tutkittaessa maaperän ominaisuuksia ja prosesseja.

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata menetelmäjoukko, jolla pystytään nopeasti ja kustannustehokkaasti tuottamaan maaperätietoa koko maahan. Erityisesti tarkennamme turvemaita koskevaa tietoa: 

  1. Luomme koko maan kattavan turvemaita koskevan korkean resoluution suotyyppi-, ravinteisuus- ja maankäyttöluokittelun. 
  2. Tuotamme avoimen, ajantasaisen paikkatietoaineiston neljälle pilottialueelle turvemaiden peltojen, turvetuotantoalueiden, ojittamattomien ja metsäojitettujen soiden turvekerroksen hiilivarastoista ja turpeen ominaisuuksista.
  3. Kehitämme turvemaiden hiilivaraston ja kasvihuonekaasutaseiden seurantaan entistä tarkempia ja kattavampia menetelmiä.  
  4. Kivennäismaiden osalta arvioimme metsämaiden pitkäaikaisen maaperän hiilivaraston muutokset ja julkaisemme aineiston. Näitä aineistoja tarvitaan mm. maaperän hiilivarastojen prosessimallien kehitystyössä. 

Hankkeen tuloksena maaperän ominaisuuksia kuvaavaa tietoa on avoimesti saatavilla (open data). Entistä tarkempi maaperätieto mahdollistaa maankäytön kestävän ja ilmastoviisaan kehittämisen ja menetelmien kohdentamisen maaperältään soveltuville alueille. Tuotamme myös metsätalouskäytössä olevien ojitettujen turvemaiden kasvihuonekaasulaskentamenetelmästä ehdotuksen, jonka tarkkuus on testattu mittausaineistoja hyödyntäen. Koko maan kattava maaperätieto ja kasvihuonekaasuinventaariossa käytettävien mallien edustavuuden parantaminen lisäävät inventaarion tarkkuutta ja luotettavuutta.

Hanke toteuttaa hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita ja on osa maankäyttösektorin tieto-ohjelmaa.