Elinkeinokalatalous

Elinkeinokalatalouden arvoketjuun kuuluvat kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yrittäjät ja yritykset. Vuonna 2013 elinkeinokalatalouden arvoketjun tuotannon arvo oli noin 900 miljoonaa euroa. Kotimaisen kalan edistämisohjelman visiona on, että vuonna 2035 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti ja kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kalatuotteiden viennin arvo on moninkertaistunut. Kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen.

Lisätietoja arvoketjun toiminnasta, linkit internetsivuille

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto SSAK

Kalatalouden Keskusliitto KKL

Suomen Kalankasvattajaliitto SKL 

Suomen Kalakauppiasliitto SKKL

Elintarviketeollisuusliitto/ Kalateollisuusyhdistys ETL

Pro Kala

Elinkeinokalatalouden tuet

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Suomessa on merialueen kalastusta koskeva vakuutustukijärjestelmä. Järjestelmästä saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja alueellisista kalastusvakuutusyhdistyksistä.

Kalastuksen säätely

Suomen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävän kalastuksen varmistaminen. Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikka sisältää toimia kaupallisen kalastuksen säätelemiseksi merialueella. EU:ssa tämä tehdään päättämällä kalastusmahdollisuuksista sekä antamalla määräyksiä kalastuksen muusta säätelystä kuten alueellisista ja ajallisista kalastusrajoituksista sekä pyydyksiä koskevista määräyksistä. EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Kalastuksen valvonta ja kiintiöseuranta

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuus on varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan säännöt pannaan täytäntöön ja että sääntöjä myös tehokkaasti valvotaan. Valvonnan tavoitteita ovat meriluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä kalakantojen hyödyntäminen. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on kalastuksen valvonnan ohjaus, rahoitus ja koordinointi sekä kansallisten valvontaan liittyvien säädösesitysten antaminen. Kaupallista kalastusta merellä valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Rajavartiolaitos. ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus valvovat myös saaliiden purkua ja kalan ensikauppaa. Valvonnan ja tarkastusten kohteina ovat kalastusalukset ja niiden suorittama kalastustoiminta merellä, saaliserien purkamiset ja kalan ensikäden ostajien toiminta. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajainformaatiota valvovat Ruokavirasto ja kunnan elintarvikeviranomainen.

Kalastusjaosto (EU17-jaosto)

Suomen kannat ajankohtaisiin elinkeinokalatalouden EU-asioihin yhteensovitetaan säännöllisesti kokoontuvassa kalastusjaostossa eli EU17-jaostossa. EU-asioiden komitea on asettanut 36 sektorikohtaista valmistelujaostoa. 
Asiaa käsitellään kalastusjaostossa, kun komission ehdotus tai muu meneillään ja Suomen kannalta olennainen asia on esillä EU:n toimielimissä tai maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla tai asiasta on valmisteilla eduskuntakirjelmä eli nk. U-kirjelmä tai E-kirje. 

EU17-jaoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö ja varapuheenjohtajana elinkeinokalatalousyksikön päällikkö. Kalastusjaosto kokoontuu laajassa kokoonpanossa, jossa on mukana ministeriöiden ja virastojen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen virkamiesten lisäksi sidosryhmien edustajia.
Ratkaisuvalta jaostossa kuuluu suppealle virkamieskokoonpanolle, mutta tavoitteena on löytää yhteinen linja, johon sekä viranomaiset että sidosryhmät voivat yhtyä.

EU17-jaoston kokoonpano:

 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Kalatalouden Keskusliitto
 • Suomen Ammattikalastajaliitto
 • Suomen Kalakauppiasliitto
 • Suomen Kalankasvattajaliitto
 • Suomen Sisävesiammattikalastajien Liitto
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
 • Elintarviketeollisuusliitto/Kalateollisuusyhdistys, ETL
 • Suomen luonnonsuojeluliitto SLL
 • WWF Suomi

Lisätietoja

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162458   Sähköpostiosoite:


Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162494   Sähköpostiosoite:


Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite: