Kansainvälinen tutkimusyhteistyö - EU

Maa- ja metsätalousministeriö edustaa Suomea useilla kansainvälisillä tutkimuspolitiikan foorumeilla. Maataloustutkimuksen pysyvä komitea (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR) koordinoi biotalouden tutkimusta EU-tasolla. Ministeriö on myös aktiivisesti mukana EU:n 8. tutkimuksen puiteohjelman (Horisontti 2020) komiteatyössä.

Eurooppalaisen tutkimusyhteistyön kulmakiviä ovat eurooppalaisten tutkimusrahoittajien verkoston (ERA-NET) tutkimusohjelmat. ERA-NET on EU:n tutkimuksen rahoitusmuoto, jolla kehitetään kansallisten tutkimusohjelmien ja tutkimuksen rahoittajien yhteistyötä sekä verkotetaan kansallisia tai alueellisia ohjelmia.

Toinen komission tutkimuspolitiikan ohjausväline on EU:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelmasuunnittelu (Joint Programming Initiative, JPI). Sen ajatuksena on vahvistaa tutkimusta kokoamalla hajanaiset kansalliset tutkimusresurssit laajemmiksi, globaaleihin haasteisiin liittyviksi kokonaisuuksiksi. Ministeriö toimii aktiivisesti ruokaturvaan, maatalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyvässä ohjelmasuunnittelussa, FACCE- JPI:ssä (”Food Security, Agriculture and Climate Change”) sekä seuraa vesiaiheisen ”Water challenges for a changing world” JPI:n toimintaa. MMM:n toimialaan liittyy myös JPI Healthy Diet for Healthy Life, jota koordinoivat Suomessa STM sekä MMM.

Eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (European Innovation Partnership, EIP) pyritään saamaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhteen etsimään tutkimuksen ja innovaatioiden mahdollistamia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Toiminnassa on kyse EU-tason poliittisesta koordinaatiosta, ei uudesta rahoitusmuodosta. EIP on osa Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni-hanketta.