Korruption vastainen toiminta

Mitä korruptio tarkoittaa?

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa joka vaarantaa yleisen edun. Se voi ilmetä suosintana tai syrjintänä, jonka taustalla voi olla myös lahjoma pyrkimyksenä vaikuttaa henkilön toimintaan. 
Korruptio voi olla näkyvää tai tapahtua piilossa ja siihen voivat syyllistyä niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. 

Miten korruptio vaikuttaa?

Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokratiaa. Se vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää. Oikeusvaltioperiaatteen lisäksi korruptio vaarantaa hyvän hallinnon noudattamisen ja toiminnan avoimuuden, sekä heikentää julkisen hallinnon tehokkuutta, verovarojen käytön moitteettomuutta ja tuloksellisuutta.

Miten korruptio ilmenee?

  • Eturistiriidat ja kaksoisroolit (Sama henkilö esim. tarjouskilpailun osallistujana ja päätöksentekijänä)
  • Kartellit ja kilpailualan vastainen toiminta
  • Pyöröovi-ilmiö (Päättäjä siirtyy julkiselta sektorilta yksityiselle ja päinvastoin)
  • Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen
  • Asiaton vaikuttaminen toisen henkilön päätöksiin
  • Sukulaisten tai tuttavien suosiminen

Korruptionvastainen strategia ja toimenpideohjelma 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen korruptionvastaisesta strategiasta ja sitä tukevasta toimenpideohjelmasta toukokuussa 2021.
Tutustu tästä strategiaan ja toimenpideohjelmaan [linkki]
Korruptionvastaisen strategian tavoitteena on lyhyellä aikavälillä tehostaa korruption torjuntaa ja pitkällä aikavälillä rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Strategialla ja sitä koskevalla toimenpideohjelmalla pyritään ehkäisemään ja vähentämään korruptiota, edistämään korruption ilmituloa ja tehostamaan rikosvastuun toteutumista korruptioon liittyvissä rikosasioissa. Strategia  ja siihen liittyvä toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2021–2023. 

Korruptionvastaisen strategian merkitys julkishallinnossa?

Strategian tavoitteena on torjua korruptiota nykyistä laaja-alaisemmin kaikilla julkishallinnon tasoilla. Avainasemassa on viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen, korruption nykyistä parempi tunnistaminen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen. Lisäksi strategia vahvistaa eettisesti hyviä käytänteitä julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Strategialla ja toimenpideohjelmalla torjutaan korruptiota esimerkiksi julkisten hankintojen yhteydessä ja lisätään hankintojen avoimuutta. Strategialla on myös poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja uskottavuutta parantava vaikutus. 
Strategiassa on määritetty yhdeksi kehittämisosa-alueeksi viranomaisten tietoisuuden ja osaamisen kehittäminen korruption torjunnassa. Tutustu tästä julkishallinnolle suunnattuihin materiaaleihin:

Korruption torjuntaan liittyvät ohjeet valtionhallinnon virastoille ja laitoksille

Korruptiontorjuntaopas

Virkamieseettinen toimintaohje

Korruption torjuntaopas PK-yrityksille

Lisätietoja

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Oikeudellinen yksikkö Puhelin:0295162478   Sähköpostiosoite: