Maidontuotannon ilmastokuormituksen kustannustehokas pienentäminen (HiGrass)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Auvo Sairanen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 180 000 €
Hankeaika: 1.4.2021-30.6.2024

Suomessa maitotuotteiden kulutus on kääntynyt laskuun erityisesti nestemaitojen osalta. Samaan aikaan nautakarjatalouden ilmasto- ja vesistövaikutuksista käydään paljon keskustelua, joka osaltaan heijastuu tuotteiden kysyntään. Elinkeino tarvitsee tutkimustietoa päästöjen vähentämisen vaihtoehdoista ja kustannuksista suhteessa laskevaan markkinahaasteeseen.

Tällä hetkellä nautakarjatalouden korkeaa tuotostasoa ylläpidetään suhteellisen voimakkaalla väkirehuruokinnalla. Viljan käyttö suurentaa maidontuotannon vesistö- ja hiilijalanjälkeä, kun maankäyttösektorin nielut ja päästöt otetaan huomioon. Viljaväkirehun käytön vähentäminen tasapainottaisi markkinatilannetta tuotostason kautta ja pienentäisi maidontuotannon ympäristökuormitusta.

Karkearehuvaltaisen ruokinnan yleistymistä jarruttavat mahdolliset tulonmenetykset. Toinen karkearehuvaltaisen ruokinnan miinustekijä on pötsin metaanituotannon lisääntyminen. Metaanipäästöjä ja talousmenetyksiä voidaan hillitä käyttämällä hyvin sulavaa säilörehua ja lisäämällä ruokintaan kasviöljyjä tai metaanituotantoa inhiboivia lisäaineita. Kasviöljyjen käyttö rehustuksessa parantaa myös maitorasvan ravitsemuksellista laatua.

Maidontuotannon volyymihaasteen vuoksi valtaosalle maitotiloista ollaan lanseeraamassa aikaisempaan tuotantomäärään sidottua sopimushinnoittelua, jonka tarkoituksena on saada markkinatilanne tasapainoon. Maidosta tullaan maksamaan perushinta vain sopimusmäärän mukaiselle tuotannolle. Ympäristö- ja markkinapoliittisia vaatimuksia voidaan yhdistää mallintamalla maidon sopimushinnoittelu ja karkearehuvaltaisen ruokinnan yhteisvaikutus.

HiGrass-hankkeessa on tavoitteena mitata karkearehuosuuden lisäyksen vaikutus pötsin metaanituotantoon ja voidaanko metaaninmuodostusta hillitä. Toisena tavoitteena on mallintaa sopimushinnoittelun vaikutukset tuotannon talouteen ja ruokinnan optimiin. Lisäksi tutkitaan miten sopimushinnoittelu ja ympäristövaatimusten mukainen viljankäytön vähentäminen voidaan yhdistää. Kolmantena tavoitteena on tutkia matalaväkirehumallin vaikutuksia maidon laatuun.