Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Luonnonvarakeskus (Luke), Maaseutuvirasto (Mavi), Maanmittauslaitos (MML), liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Hallinnonalan / maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet 2018 2017 2016 2015 2014
Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet 2018 2017 2016 2015 2014

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Maaseutuvirasto

Ministeriön sopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019
ELY-keskusten tulossopimukset 2017
Aluehallintovirastojen tulossopimukset (Etelä-Suomi) (Itä-Suomi) (Lappi) (Lounais-Suomi) (Länsi- ja Sisä-Suomi) (Pohjois-Suomi)
Metsähallituksen
       - julkiset hallintotehtävät 2018 2017
       - liiketoiminnan palvelu- ja toimintatavoitteet sekä tulos- ja tuloutustavoite 2017
Suomen Ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Pasi Valli, neuvotteleva virkamies 
MMM, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162414