FI SV EN

Siementuotanto, kasvinjalostus ja hukkakaura

Siemenlain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää korkealaatuista kasvintuotantoa turvaamalla hyvälaatuisten ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivien siementen tuotantoa ja käyttöä sekä tarvittavien tietojen antamista siemenistä. Siemenet ovat keskeisiä ja tärkeitä maatalouden tuotantopanoksia. Laadukas ja terve siemen ja oikea lajikevalinta antavat edellytykset hyvään satoon.

Siemenlain mukaisesti markkinoille saa saattaa vain sertifioituja siemeniä ja siemenperunaa, jotka täyttävät lajikeaitoudelle, puhtaudelle, terveydelle ja itävyydelle sekä siementen tuottamiselle, käsittelylle ja varastoinnille asetetut kansalliset ja Euroopan unionin lainsäädännön vaatimukset. Siemeniä voidaan sertifioida vain lajikkeista, jotka ovat kansallisessa kasvilajikeluettelossa tai EU:n yleisessä lajikeluettelossa.  

Mm. siementen tuotantoa, laatua ja markkinointia koskevista vaatimuksista on säädetty siemenlain lisäksi siihen liittyvissä MMM:n asetuksissa mm. eri kasvilajien siemenkaupasta. Siemenperunan tuotantoedellytyksistä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella (Limingan ja Tyrnävän kunnat) säädetään lisäksi laissa korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista viljelyvaatimuksista.

Siementen sertifioinnista ja valvonnasta vastaava viranomainen on Ruokavirasto. Ruokavirasto vastaa myös mm. kasvilajikeluettelon julkaisemisesta.

Hukkakauralain tarkoituksena on torjua hukkakauraa ja estää hukkakauran leviämistä. Hukkakaura on erittäin vaikeasti torjuttava, yksivuotinen rikkakasvi, joka haittaa erityisesti viljanviljelyä ja siementuotantoa. Hukkakaura lisääntyy nopeasti, se saattaa säilyä vuosia maassa itämiskykyisenä ja sen hävittäminen on vaikeaa. Hukkakauran leviämisen estäminen ja tarkkailu on erittäin tärkeää ja näin estetään myös sen aiheuttamia taloudellisia tappioita.

Lakia kasvinjalostajanoikeudesta sovelletaan kasvinjalostajanoikeuden suojaamiseen. Kasvinjalostuksella pyritään tuottamaan Suomen erityisiin kasvuoloihin sopeutuneita uusia, satoisia ja viljelyvarmoja lajikkeita. Suomi on liittynyt kansainväliseen uusia kasvilajikkeita suojaavaan liiton (UPOV) jäseneksi vuonna 1993.

Kansallinen lainsäädäntö

Siemenlaki ja siihen liittyvät säädökset

Siemenlaki, 600/2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kauran, ohran, vehnän, herneen, härkäpavun, puna-apilan ja rypsin siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta (voimassa 12.1-30.6.2024), MMMa 6/2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta, 389/2020

            muutos, MMMa 512/2022     

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta, 390/2020

            muutos, MMMa 517/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta, 391/2020

             muutos, MMMa 1194/2021

             muutos, MMMa 513/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta, 392/2020

             muutos, MMMa 148/2022

             muutos, MMMa 515/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta, 393/2020

             muutos, MMMa 514/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta, 395/2020

          muutos, MMMa 1198/2021

          muutos, MMMa 516/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta,  MMMa 25/10 

muutos, MMMa 2/12
muutos, MMMa 4/14
muutos, MMMa 9/18

Maa-ja metsätalousministeriön asetus siemenseoksista, 644/2020

          muutos, MMMa 128/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikeluettelosta, 388/2020

         muutos, MMMa 882/2021

         muutos, MMMa 843/2022

         muutos, MMMa 848/2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastuksista ja näytteenotosta siementuotannossa, 473/2020

Hukkakauraan liittyvä lainsäädäntö

Laki hukkakauran torjunnasta, 185/2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta, 368/2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa, 276/2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, MMMa 32/02

muutos, MMMa 26/06
muutos, MMMa 6/10

Muuta liittyvää kansallista lainsäädäntöä

Laki kasvinjalostajanoikeudesta, 1279/2009

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista, 744/2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupan pitämisestä ja perunan tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella,  MMMa 13/16 

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta, 1525/2015

        muutos, VNa 802/2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi, MMMa 26/11 

Asiaan liittyvää:

EU:n siemenlainsäädäntö

 

Lisätietoja

Kati Lassi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162070   Sähköpostiosoite: