Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimukset

 

 • EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteena on varmistaa elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen ottaen huomioon sosio-ekonomiset näkökohdat ja ympäristön kannalta kestävät olosuhteet sekä turvata alkutuottajille tasavertaiset toimintaedellytykset. YKP koostuu kalastuksen säätely-, valvonta- ja markkinajärjestelystä sekä kalataloustietojen tietojen keruusta ja tukijärjestelmästä.
 • YKP:n valvontasäädökset koskevat merialueella kalastettuja kalastustuotteita ja meressä viljeltyjä vesiviljelytuotteita sekä kaikkia kaupallisia toimijoita alkutuottajasta (kalastaja ja vesiviljelijä) vähittäiskauppaan.
 • Jäljitettävyysvaatimukset edellyttävät, että kalastustuotteilla on johdonmukainen jäljitettävyysjärjestelmä. Jäljitettävyydellä pyritään varmistamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alkuperän laillisuus ja lisäämään kalatalouden koko arvoketjun avoimuutta aina kuluttajalle asti.
 • Kuluttajille annettavista tiedoista on annettu omat säädöksensä. Kuluttajia palvelevien tietojen antaminen koskee kaikkea kalaa, myös sisävesikalaa.
 • Ruokavirasto voi määrätä rikkomusmaksun valvonnassa havaituista epäillyistä rikkomustapauksista

Merestä pyydetyn ja meressä viljellyn kalan sekä ensierätietojen ilmoittaminen ja myynti

 • Merialueella kalastavan kalastusaluksen tulee olla rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään kalastusalusrekisteriin (Laki merellä toimivien kalastusalusten rekisteröinnistä 690/2010) ennen kuin sillä saa pyytää saalista myyntitarkoituksessa. Merestä pyydetyt ja puretut saalismäärät ja toisaalta ensiostajan ostamat kalaerät (ns. ensimyynnit) ilmoitetaan aina ELY-keskukseen. Ensiostaja on toimija, joka toimittaa ensimmäistä kertaa kalastustuote-eriä Euroopan unionin markkinoille. Merestä peräisin olevaa kalaa ostavan tulee tarkistaa, että ostettava kala on pyydetty rekisteröidyllä kalastusaluksella.
 • Merikalastukseen liittyvien kaupallisten toimijoiden (kalastuslisenssin haltijat, alusten päälliköt ja kalan ensiostajat) on myös rekisteröidyttävä ELY -keskukseen (Laki YKP:n seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 1188/2014). Merestä pyydetyt saaliit saa myydä vain rekisteröidylle ensiostajalle. Tästä poikkeuksena on mahdollisuus myydä kalastustuotteita kalastusalukselta suoraan kuluttajille. Ostajan ei tarvitse myöskään rekisteröityä ensiostajaksi, jos hankkii määrältään enintään 30 kilogrammaa kalastustuotteita, joita käytetään pelkästään yksityiseen kulutukseen. Siten esim. ravintola- tai cateringyrittäjän, joka ostaa kalaa suoraan rekisteröidyltä alukselta ja käyttää sitä kaupallisessa toiminnassaan, tulee olla rekisteröitynyt ensiostajaksi riippumatta siitä, kuinka paljon kalaa ko. yrittäjä ostaa. (Neuvoston valvonta-asetus (EY) N:o 1224/2009, artiklat 5657 ja 5961).
 • Virkistyskalastuksesta saatujen saaliiden kaupan pitäminen on kielletty (Neuvoston valvonta-asetus (EY) N:o 1224/2009, artikla 55).  Artikla kieltää virkistyskalastuksen saaliina merestä saatavan kalan myymisen, eikä kaupallinen toimija saa pitää myynnissä virkistyskalastajan merestä pyytämää kalaa.

Jäljitettävyys

Neuvoston valvonta-asetus (EY) N:o 1224/2009, artikla 58 ja komission täytäntöönpanoasetus 404/2011, artikla 67

 • YKP:n mukainen jäljitettävyys perustuu kalaerän ensimyynnin (myynti alkutuottajalta ensiostajalle) yhteydessä muodostettavaan kalaerään ja sille annettavaan eräkoodiin.
 • YKP:n mukaan erällä tarkoitetaan ”tiettyyn lajiin kuuluvien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden määrää, jolla on samanlainen tarjontamuoto ja joka on peräisin samalta asianomaiselta maantieteelliseltä alueelta ja samalta kalastusalukselta tai kalastusalusten ryhmästä tai samasta vesiviljelyn tuotantoyksiköstä”. 
 • Eräkohtainen jäljitettävyysvaatimus koskee ainoastaan elintarvikkeiksi tarkoitettuja seuraavia tuotteita: elävät kalat, tuoreet kalat, jäähdytetyt kalat, jäädytetyt kalat, jäähdytetyt tai jäädytetyt kalafileet tai muu kalanliha, jäähdytetty tai jäädytetty kalamurske tai -jauhe, kuivatut, suolatut, savustetut tai hiillostetut kalat sekä mäti.
 • Edellä mainittujen merestä peräisin olevien kalastus-/vesiviljelytuote-erien on oltava jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta suoraan kalaerän pyyntiin/nostoon kaikista tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka.
 • Tuotteiden punnituksesta vastaa viime kädessä rekisteröity ensiostaja.  Eriin jaottelu tulee tehdä viimeistään ensimyynnin yhteydessä. Tässä vaiheessa muodostettuun ensierään tulee liittää erää koskevat tiedot ja eräkohtainen koodi. Näiden erään liitettävien tietojen tulee seurata kalaerää eräkohtaisena jäljitettävyystietona läpi koko toimijaketjun.
 • Mikäli ensierä jossakin vaiheessa jaetaan osiin, tulee tämän alkuperäisen merkinnän olla jokaisessa erän osassa erikseen. Mikäli ensieriä yhdistellään, tulee ensierien tietojen edelleen seurata uutta muodostettua erää. Näiden tietojen perusteella on osoitettavissa muun muassa se, minkä aluksen saaliista tai tuotantoyksikön tuotannosta on kyse.
 • Kustakin erästä on oltava osoitettavissa vähintään seuraavat tiedot:
  • erän tunnistenumero
  • kalastusaluksen rekisterinumero ja nimi (tai useammilta kalastusaluksilta, jos alkuperäinen erä alle 30 kg ja muut edellä mainitut edellytykset täyttyvät) tai vesiviljelytuotantoyksikön nimi
  • kunkin lajin kolmekirjaiminen FAO:n koodi (FAO-lajikoodit)
  • pyyntipäivä tai tuotantopäivä
  • kunkin lajin määrät nettopainoina ilmaistuna kilogrammoina tai tapauksen mukaan kappalemäärä
  • toimittajan nimi ja osoite
 • Jäljitettävyysvaatimus koskee myös muista EU-maista tulevia kalaeriä.
 • EU:n ulkopuolelta tuotuja kalastustuotteita varten on luotu ns. saalistodistusten valvontajärjestelmä (http://mmm.fi/lis-kalastus), jota nämä jäljitettävyyssäännöt eivät koske.
 • Jäljitettävyystieto on nimenomaan toimijoiden välillä siirrettävää tietoa
 • YKP ‑jäljitettävyystarkastusohje (Kalastustuotteiden valvontaohje; kohta 13, sivu 30)
 • Jäljitettävyydestä säädetään myös elintarvikelainsäädännössä: asetus (EY) N:o 178/2002 art. 18 ja asetus (EU) N:o 931/2011 ja elintarvikelaki (23/2006)

Sisävesikalastus

 • Kaupallista kalastusta harjoittavan kalastajan tulee jatkossa olla rekisteröitynyt ELY-keskuksen ylläpitämään kaupallisten kalastajien rekisteriin. Velvoite koskee sekä merellä että sisävesillä toimivia kalastajia. Kalastuslaki (379/2015)
 • Kalastuslain 91 §:n mukaan muut kuin kaupallisten kalastajien rekisteriin merkityt kalastajat (virkistyskalastajat) eivät saa harjoittaa sisävesiltä kalastamansa tai lukuunsa kalastetun saaliin ensimyyntiä, lukuun ottamatta suoraan lopulliselle kuluttajalle satunnaisesti myytävää vähäistä kala- tai rapuerää. Lain perusteluissa todetaan, että satunnaisella myynnillä tarkoitetaan korkeintaan 100 kg/vuosi tai 300 kpl rapuja/vuosi. EU -lainsäädäntö kieltää yksiselitteisesti tällaisen toiminnan merialueella.

Kuluttajainformaatio

Seuraamukset rikkomuksista

Valvontaviranomaiset

 

Lisätietoja

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162377   Sähköpostiosoite: