Ravitsemuksellisen laadun sisällyttäminen ruoan ympäristövaikutusten arvioimiseen ja viestintään – tuoteryhmäkohtainen lähestymistapa (NEPGa)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin yliopisto (Helsingin yliopisto ja HELSUS), Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Vastuututkija: Merja Saarinen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 221 000 €
Hankeaika: 1.3.2021-30.6.2024

Ruoan tuotanto ja kulutus ovat merkittäviä ilmasto- ja ympäristövaikutusten aiheuttajia. Kuitenkin ruoan perustehtävä on turvata riittävä ravitsemus eli energian ja suojaravintoaineiden saanti ylläpitämään elimistön perustoimintoja ja ihmisen toimintakykyä ja terveyttä ja ehkäisemään sairauksia. Riittävän ravitsemuksen turvaaminen on osa kestävää kehitystä. Ruoan ympäristövaikutuksia ja ravitsemuksellisia vaikutuksia on perinteisesti tarkasteltu erikseen. Vasta viime aikoina niitä on ruvettu tarkastelemaan samanaikaisesti ja jopa nämä kaksi näkökulmaan yhdistävillä menetelmillä. Erityisen tärkeäksi ravitsemus- ja ympäristönäkökulmien integrointi tulee silloin, kun etsitään ratkaisuja ruoan aiheuttaminen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Silloin ei pitäisi ajautua tilanteisiin, joissa ihmisten ravitsemus heikkenee, vaikka ympäristövaikutukset vähenisivätkin. Integroivat arviointimenetelmät ovat kuitenkin vielä kehityksen alla. Niitä kehitetään muun muassa osana elinkaaristen ympäristövaikutusten arviointia (LCA) – niin tehdään myös NEPGa-hankkeessa. Sekä ravitsemus- että ympäristövaikutukset ovat kuitenkin monitahoisia asiakokonaisuuksia, joiden arvioiminen ja viestiminen kuluttajille on haasteellista. NEPGa-hankkeen perushypoteesina on, että ravitsemus- ja ympäristönäkökulmien yhdistäminen voidaan tehdä tuoteryhmäkohtaisella lähestymistavalla niin, että arviointi ja viestintä kattavat tuotetasoa yleisemmällä tasolla ilmenevät tärkeimmät ravitsemukselliset ja ympäristölliset vaikutustekijät. Hanke kehittää edelleen aiemmin kehitettyjä LCA-pohjaisia integroituja menetelmiä: päivittää proteiininlähteille tarkoitettua menetelmää ja kehittää siihen pohjautuen menetelmät ainakin kahdelle muulle tuoteryhmälle. Hanke pohjustaa myös integroituun tarkasteluun perustuvaa viestintätapaa, jota voidaan soveltaa tuotekohtaisessa kestävyysviestinnässä, esim. kriteeripohjaisessa merkinnässä. Hanke toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.