Kohti kestävää kiertotaloutta: Kierrätyslannoitteiden ja -kasvualustojen kasvinsuojeluainejäämät ja niiden hallinta (Kiertokas)

Hakijat: Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus (Syke), Luonnonvarakeskus (Luke), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Vastuututkija: Liisa Maunuksela (Ruokavirasto)
Kokonaisrahoitus: 280 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-31.3.2026

Kaikkialla esiintyvillä maatalouden kemiallisilla jäämillä, kuten torjunta-ainejäämillä, on vaikutuksia kasvien ja kasvinsyöjien vuorovaikutukseen sekä kasvien ja maaperän biokemiallisiin prosesseihin. Lisäksi riskinä on, että rehukasveissa olevat torjunta-ainejäämät voivat kertyä eläinten lantaan tai elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin. Niistä aineet voivat kertyä edelleen erilaisten prosessointien kautta kierrätyslannoitevalmisteisiin. Haasteita on etenkin luomutuotannossa, jossa kasvinsuojeluaineiden käyttö ei ole sallittua. Kierrätyslannoitevalmisteiden torjunta-ainejäämien esiintymisestä ja mahdollisista riskeistä on saatavilla vain vähän tietoa. Erityisesti Suomessa asiaa ei ole kokonaisvaltaisesti tutkittu lainkaan. Tarvetta on myös toimiville työkaluille, joiden avulla sekä tuotteen valmistajat että viranomaiset pystyvät varmentamaan tuotteen olevan vaatimusten mukainen ja löytämään mahdollisia tuotteeseen liittyviä ongelmia.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden torjunta-ainejäämien pitoisuuksista ja vaikutuksista. Saadun tiedon avulla voidaan edistää kierrätyslannoitevalmisteiden ja kasvinsuojeluaineiden vastuullista käyttöä. Lisäksi tulokset auttavat saavuttamaan EU:n lannoitevalmisteasetuksen tavoitteen saattaa markkinoille turvallisia ja hyvälaatuisia kierrätyslannoitevalmisteita.

Hankkeen tuloksena tunnistetaan muutostarpeet, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja käytön sääntelyä. Hankkeen tuottama tieto torjunta-ainejäämistä tukee myös maataloudessa käytettäviä kemikaaleja koskevan säätelyn suuntaamista niin, että biokiertotalouden kehittäminen on mahdollista. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehittämään lainsäädäntöä, jossa säädetään kierrätyslannoitteiden ja kasvualustojen sallittuja kasvinsuojeluainejäämäpitoisuuksia.
Hankkeen tuloksilla pyritään kehittämään kierrätyslannoiteyritysten toimintaa ja auttamaan saavuttamaan tavoitteet, joissa markkinoille tuodaan turvallisia ja hyvälaatuisia kierrätyslannoitevalmisteita.