Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 valmistelu

Suomen kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun. Uusi, valmisteilla oleva suunnitelma ohjaa sopeutumistoimia vuoteen 2030 saakka. Työ kulkee nimellä KISS2030. 

Vuoteen 2030 ulottuvassa suunnitelmassa määritellään varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvät tavoitteet sekä politiikkatoimet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelma perustuu riski- ja haavoittuvuustarkasteluun. Sopeutumistarpeita tarkastellaan sekä hallinnonaloittain että niiden rajat ylittävästi sekä alueellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää myös seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan toimien edistymistä ja vaikuttavuutta.

Uusi kansallinen sopeutumissuunnitelma valmistellaan nykyisen suunnitelman toimeenpanosta saatujen kokemusten pohjalta niin, että valmistelussa huomioidaan sekä kansallisen ilmastolain että EU:n asettamat velvoitteet. Kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa Suomen ilmastolain (609/2015) mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää, ja EU:n ilmastolaki (2021/1119) edellyttää sekin jäsenvaltioilta kattavia kansallisia sopeutumissuunnitelmia.

Suunnitelma uudistetaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Suunnitelman valmistelua varten on nimetty kahdeksan ministeriön edustajista koostuva valmisteluryhmä, joka aloitti työskentelynsä syksyllä 2021. Valmisteluryhmän tukena toimii asiantuntijasihteeristö, johon osallistuu asiantuntijoita Ilmatieteen laitoksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Väylävirastosta sekä ELY-keskuksesta. Myös MMM:n johdolla toimiva laajapohjainen nykyisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä osallistuu valmisteluun. Työn edetessä kuullaan laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Suunnitelman valmistelua tukee lisäksi Suomen ympäristökeskuksen vetämä VN TEAS -rahoitteinen Ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan kokonaisarviointi (KOKOSOPU)-hanke, jonka tulokset valmistuvat kevään 2022 aikana.

Tavoitteena on, että suunnitelman lausuntokierros on syksyllä 2022. Suunnitelma annetaan valtioneuvoston selontekona eduskunnalle.

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104