Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa (MAAESP)

Toteuttajat: Luke ja PTT

Vastuuhenkilö: Eija Pouta, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 230 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 2015 - 2018

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä tuloksista: Ekosysteemipalveluiden huomioonottaminen maatalouden ympäristöpolitiikan suunnittelussa on olennaista. Tässä tutkimuksessa tuotettiin kansalais- ja viljelijäkyselyihin pohjautuen tietoa ekosysteemipalveluiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Ekosysteemipalveluita, joita kansalaiset pitävät tärkeinä, mutta joiden tuotannossa koetaan olevan parantamisen varaa, ovat kasveja pölyttävien hyönteisten säilyttäminen, maisema, luonnontilaisten kasvi- ja eläinlajien sekä ekosysteemien säilyminen maatalousympäristössä, sekä maatalouden kulttuuriperintö. Viljelijöiden kiinnostus kohdistuu erityisesti maatalousmaan tuottokyvyn ylläpitämiseen. Koska viljelijöiden kiinnostus on korkealla tasolla, kohtuullisen pienellä politiikkasysäyksellä voidaan saada aikaan paljon tuloksia. Lisäksi maaperän tuottokyky liittyy moniin muihin ekosysteemipalveluihin, joten parantamalla maan tuottokykyä voidaan samalla muun muassa vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja lisätä hiilen sitoutumista maatalousmaahan. Lähes 30 prosenttia viljelijöistä oli valmiita tuottamaan ekosysteemipalveluita kansalaisten keskimääräistä maksuhalukkuutta alemmalla korvaustasolla. Tuotannon tukea voitaisiinkin kohdentaa erityisesti näille viljelijöille. Näin osa viljelijöistä valitsisi tuotantosuunnakseen ekosysteemipalveluiden tuotannon, esimerkiksi maisemapalvelut tai biodiversiteetin.

Hankkeen tuotokset: