Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin.

Tässä haussa tuetaan

 • riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja toiminnan kehittämistä tukevia hankkeita
 • muita julkisen riistakonsernin strategian mukaisia hankkeita
 • maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hanketta tukevia hankkeita erityisesti uusien rahoitusmallien kehittämisen osalta

 

1. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeva avustus:

Avustusta myönnetään ensisijaisesti vapaaehtoisesti yhdistyneille riistanhoitoyhdistyksille:

1.1. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnan vakiinnuttamiseen, tai

1.2. Avustus uuden yhdistyneen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjauksen vahvistamiseen uusilla toimintamalleilla.

Vapaaehtoisesti yhdistyneiden riistanhoitoyhdistysten avustusten haku on jatkuva. Hakukelpoisia ovat vuonna 2020 aloittaneet uudet yhdistyneet riistanhoitoyhdistykset ja vuonna 2020 päätöksen yhdistymisestä tekevät riistanhoitoyhdistykset.

Kohdan 1.1. mukaista avustusta voidaan myöntää enintään kolmea (3) henkilötyökuukautta vastaavan työpanoksen palkkaamisesta aiheutuneisiin kuluihin.

Kohdan 1.2. mukaista avustusta voidaan myöntää osa- tai kokopäiväisen toiminnanohjaajan palkkauksesta sekä uusien toimintamallien käyttöönotosta aiheutuneisiin kuluihin.

Vuonna 2020 päätöksen yhdistymisestä tekeville riistanhoitoyhdistyksille avustus voidaan myöntää vuonna 2021 aloittavan uuden riistanhoitoyhdistyksen lukuun 1.1.2021 alkaen. Avustusta voidaan hakea myös useampivuotiseen hankkeeseen. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa (2 vuotta).

Hakuaika: 24.7.2020 alkaen toistaiseksi

 

2. Muut riistatalouden edistämiseen tarkoitetut avustukset:

Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Avustusta myönnetään julkisen riistakonsernin strategiaa toiminnallistaviin hankkeisiin. Julkisen riistakonsernin 2012-2022 strategian mukaiset vaikuttavuustavoitteet ovat:

 • Riistatalous luo hyvinvointia
 • Riistakannat säilyvät elinvoimaisina
 • Metsästys ja riistanhoito on eettistä ja vastuullista
 • Riistavahingot ja –konfliktit ovat hallinnassa

Riistatalouden edistämiseen tarkoitettuja avustuksia myönnetään ensisijaisesti:

 • Riistalajien hoitosuunnitelmien, ohjelmien ja strategioiden toimenpiteiden toteuttamiseen
 • Riistanhoitoyhdistysten valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin
 • Taantuneiden vesilintukantojen seurantamenetelmien kehittämiseen erityisesti Pohjois-Suomessa harvan laskentapisteverkoston alueilla; ja
 • Metsästyksen eettisyyttä tukeviin hankkeisiin

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, vapaaehtoistyön osuus hankkeen toteuttamisessa, laatu ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä. Hankeavustuksia myönnetään yleishyödyllisille, oikeustoimikelpoisille yhteisöille sekä tutkimuslaitoksille.

Hakuaika: 24.7.-18.9.2020

 

3. Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hanketta tukevien hankkeiden avustus:

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt vuoden 2020 alusta erityisesti taantuvien sorsalintujen tilan parantamiseen tähtäävän SOTKA-hankkeen. Riistatalouden edistämisen määrärahoista voidaan tukea myös SOTKA –hanketta tukevia ja toimintamalleja kehittäviä hankkeita.

Tässä haussa haemme toteuttajaa SOTKA-hankkeen uudet rahoitusmallit –osiolle. SOTKA-hankkeessa halutaan selvittää ja toimeenpanna uusia rahoitusmalleja riistaluonnon elinympäristöjen kunnostamiseksi. Tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla voidaan koota rahoitusta tai muita resursseja eri toimijoilta (esim. yksityishenkilöt, yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt, maanomistajat) ja edelleen kohdentaa niitä riistan elinympäristöjä parantaviin kohteisiin ja hankkeisiin.

Hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää varainkeruukentän hallintaa ja hyvää riista-alan tuntemusta. Yhteistyö sidosryhmien ja muiden alan toimijoiden kanssa on olennaista. Hankehakemuksesta tulee ilmetä konkreettisia toimia ja tavoitteita sekä toimintamallien luomiselle että tehtäville toimenpiteille.

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, laatu ja taloudellisuus. Hankeavustuksia myönnetään yleishyödyllisille, oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Hakuaika: 24.7-28.8.2020

 

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
 • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan avustuksesta päätetään vuosittain.

 

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet suomeksi sekä ruotsiksi ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: [email protected]

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun päättymispäivänä kello 16.15 mennessä.

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Heidi Krüger, asiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2072, [email protected]