Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin.

Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat hankkeet.

13.5.2024 käynnistyvän hankeavustushaun teemat:

1.   Riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämän kouluyhteistyön ja nuorisotyön edistäminen 

2.   Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampurataverkoston kehittäminen

3.   Haahkan ja metsähanhen sekä taantuvien vesilintujen muuttoreittitason kannanhoidon edistäminen 

4.   Muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet 
4.1 Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät riistakonsernin strategiaa toiminnallistavat hankkeet
4.2 Vastuullista vieraspetopyyntiä tehostavat hankkeet arvokkaiden lintuvesien tai muun linnustollisesti merkittävän kohteen ympäristössä ja/tai Sotka- tai Helmi-hankkeeseen kytkeytyvillä kohteilla
4.3 Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja suurpetokonfliktin hallintaa tukevat hankkeet

5.   Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa

Hakuilmoitus ja –ohje käynnistyvään erityisavustushakuun (julkaistu 13.5.2024, korjattu 17.5.2024).

Huom. Hakuilmoitusta (julkaistu 13.5.2024) on korjattu sivulta 9, kohdasta ”Avustusta
voivat saada”. Kohtaa on korjattu muuttamalla kohta ”Tämän hakuilmoituksen mukaisia
hankeavustuksia voidaan myöntää” muotoon ”Tämän hakuilmoituksen mukaiset
hankeavustukset on suunnattu..”. Lisäksi luetteloon ”Tämän hakuilmoituksen mukaiset
hankeavustukset on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille,..” on lisätty ”valtion liikelaitoksille”.

Hakuaika 13.5.2024 – 16.6.2024.
 

12.2.2024 käynnistyneen hankeavustushaun painopisteet:

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet

2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet

Lue lisää 12.2.2024 käynnistyneestä hausta hakuilmoituksesta:  Hakuilmoitus ja -ohje 

Hakuaika: 12.2.2024 - 31.12.2024. Haku on jatkuva.

Määrärahojen hakulomakkeet ja vakioehdot löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemusten toimitus

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun päättymispäivänä klo 23.59 mennessä. 

Huom. Valtionapuviranomaisia koskee uusi tietojen toimittamisvelvoite. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.10.2023 alkaen kaikki valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä valtionavustushakemuksista ja -päätöksistä. Lisätietoja vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuudesta on Valtiokonttorin sivuilla. Valtionavustushakemuksia ja –päätöksiä koskevista tietovarantoon toimitettavista tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen (1394/2022) 2 §:ssä.

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

asiantuntija Henna Väyrynen 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi

asiantuntija Ida Anomaa 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2364, etunimi.sukunimi@gov.fi

erityisasiantuntija Janne Pitkänen (13.5.2024 käynnistynyt haku, teemat 2. ja 3.)
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2338, etunimi.sukunimi@gov.fi 

projektipäällikkö Heidi Krüger (13.5.2024 käynnistynyt haku, teema 5. Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa) Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2072, etunimi.sukunimi@gov.fi

Menneet hakuilmoitukset:


Erityisavustushaku riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistataloutta kehittäville hankkeille (27.1.2023 – 31.12.2023)