Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin.

1. SOTKA-hankehaku 2022

Tässä haussa tuetaan maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hanketta tukevia hankkeita. Vuonna 2020 käynnistetty SOTKA-hanke tähtää erityisesti taantuvien sorsalintujen tilan parantamiseen.

Riistatalouden edistämisen määrärahasta voidaan tukea SOTKA-hankkeeseen olennaisesti liittyviä hankkeita (mmm.fi/sotka). Esimerkkejä tuettavista hankkeista ovat sorsalintujen elinympäristöjen valtakunnallinen parantaminen sekä taantuneiden sorsalintujen ja niiden elinympäristöjen tutkimus, joiden tarkoitus on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä tuottaa tietoa sorsalintujen menestymistä edistävistä luonnonvaratalouteen kytkeytyvistä toimista. 

Hankkeiden valinnassa erityisinä uusina painopistealueina vuoden 2022 aikana ovat

  • Uusia rahoituskeinoja hyödyntävän toimintamallin kehittäminen vieraspetopyynnin toteuttamiseen
  • Uusia rahoituskeinoja hyödyntävän toimintamallin kehittäminen soiden ennallistamiseen riistalajeja, etenkin riekkoa ja metsähanhea, edistävistä näkökulmista

Uusia rahoituskeinoja kehittävien hankkeiden onnistunut toteuttaminen edellyttää varainkeruukentän hallintaa ja hyvää riista-alan tuntemusta. Yhteistyö sidosryhmien ja muiden alan toimijoiden kanssa on olennaista. Hankehakemuksessa tulee kuvata hankkeen tavoitteet, suunnitelma toimintamallien luomiseksi ja toimenpiteet.

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus, laajuus, laatu ja taloudellisuus. Määrärahasta ei tueta yksittäisiä kosteikko- tai pienpetojen pyyntihankkeita. 

Hankeavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistyksille, yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille. 

Hakuaika: 17.2.-15.3.2022

Avustuksen saamisen ehtoja ovat lisäksi:

  • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
  • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
  • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden
  • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan avustuksesta päätetään vuosittain.

2. Tukea riistanhoitoyhdistysten yhdistymiseen ja ammattimaiseen toiminnanohjaukseen 

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.12.2021 rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa kehittäville sekä valtakunnallisille ja paikallisille riistataloutta edistäville hankkeille. Hakuaika 1) riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukeviin hankkeisiin ja 2) riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukeviin hankkeisiin on käynnissä 31.12.2022 asti. Hakuilmoituksen painopistekohtien 3–6 hakuaika on päättynyt.

Lue lisää edellä mainituista käynnissä olevista erityisavustushauista hakuilmoituksesta (kohdat 1 – 2): 

Hakuilmoitus 8.12.2021 käynnistyvään erityisavustushakuun.

Huom. Hakuilmoitusta ja hakuohjetta on täsmennetty 13.12.2021. Molempiin on lisätty tarkennus siitä, että päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukeviin avustuksiin voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun päättymispäivänä kello 16.15 mennessä.

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Heidi Krüger, projektipäällikkö (Sotka-hankehaku)
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029516 2072   heidi.kruger@mmm.fi 

Henna Väyrynen, asiantuntija (8.12.2021 avattu hankehaku)
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi