Organisaatio

Metsäneuvosto

Metsäneuvosto on valtioneuvoston asettama, metsien eri käyttömuotoja edustavien tahojen muodostama elin, jonka tehtävänä on tukea ministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Samalla metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää kansallisen metsästrategian toteuttamista ja tekee ehdotuksia strategian kehittämiseksi tasapainoisena kokonaisuutena. Metsäneuvostossa tehdään strategiaan liittyvät keskeiset päätökset. Metsäneuvostossa on 32 jäsentä laajasti sektorin eri organisaatioista ja metsiä käyttävistä sidosryhmistä.

Työvaliokunta 

Metsäneuvoston työvaliokunnan tehtävänä on valmistella metsäneuvostossa käsiteltävät asiat ja edistää sen päätösten toimeenpanoa. Lisäksi työvaliokunta seuraa kansallisen metsästrategian toteutumista, analysoi tuloksia ja tekee esityksiä ohjelman toimenpiteiden mahdollisista muutostarpeista ja valmistelee strategian seurantaraportit.

Verkostot

Kansallista metsästrategiaa (KMS2035) toteutetaan kärkihankkeiden avulla. Kärkihankkeilla lisätään metsien kasvua, hiilensidontaa ja puuntuotosta, parannetaan talousmetsien elonkirjoa ja luodaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle.
Strategian toimeenpanoa edistämään on perustettu asiantuntijoista ja sidosryhmien edustajista koostuvia verkostoja kärkihankkeille. Verkostot tukevat KMS2035-tavoitteiden saavuttamista ylläpitäen strategian kehityksen seurantaa ja osallistuen hankkeiden valmisteluun sekä toimien konkretisointiin ja priorisointiin.