Suomen metsävarat

Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,5 miljoonaa hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 108 miljoonaa kuutiometriä (VMI 12). Tilastotietojen mukaan vuonna 2020 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli noin 83,5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä oli kaikkiaan 69 miljoonaa kuutiometriä, josta noin 85 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 15 prosenttia energiapuuksi eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

Puuston kokonaispoistuma sisältää hakkuiden lisäksi hakkuutähteestä metsään jäävän runkopuun sekä metsään jäävän luontaisesti kuolleen runkopuun. Nämä erät olivat vuonna 2020 yhteensä noin 15 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänomistus

Suomen metsät ovat muiden läntisen Euroopan maiden tavoin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä. Valtion metsät sijaitsevat pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,9 miljoonaa hehtaaria, eli 12,6 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Täysin hakkuiden ulkopuolelle suojeltuja metsiä on 2,2 miljoonaa hehtaaria eli 9,6 prosenttia metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta.

Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.

Muualla palvelussamme
Metsätalouden kestävyys
Kestävyyttä koskevat laskelmat
Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa
Metsänomistus (Suomen metsäkeskus)
Suomen metsävaroja koskevia graafeja (Forest.fi)
Suomen metsät vuoden 2020 eurooppalaisessa vertailussa valituilla FOREST EUROPE:n kestävän metsänhoidon kriteereillä ja indikaattoreilla (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339