Mikrobilääkeresistenssin torjunta

Mikrobilääkkeet eli antibiootit ovat yksi lääketieteen merkittävimmistä keksinnöistä. Mikrobien muuttuminen resistenteiksi eli vastustuskykyisiksi lääkkeille uhkaa ihmisten ja eläinten terveyttä kaikkialla maailmassa. Tästä syystä resistenssin torjunta nostettiin kautta aikojen neljäntenä terveysaiheena YK:n yleiskokouksen asialistalle syksyllä 2016.

Suomessa resistenssin torjuntaa tehdään poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaikilla tasoilla koko yhteiskunnassa. Torjuntatyössä on otettava huomioon ihmiset, eläimet, elintarvikkeet ja ympäristö. Huomiota on kiinnitettävä resistenttien mikrobien tunnistamiseen, leviämisen ehkäisyyn ja infektioiden torjuntaan. Lisäksi on varmistettava mikrobilääkkeiden oikea ja vastuullinen käyttö ihmisten ja eläinten hoidossa.

Kasvintuotannossa ei Suomessa käytetä mikrobilääkkeitä, mutta maailmalla tilanne on toinen. Siksi myös kasvintuotannon mikrobilääkekäyttö on huomioitava resistenssiä lisäävänä tekijänä. Mikrobilääkeresistenssin seurannalla mitataan torjuntatoimien tehokkuutta ja todetaan uudet uhat.

Lisää tietoa mikrobilääkeresistenssistä löytyy Ruokaviraston zoonoosikeskuksen sivuilta.

Valtioiden rajat ylittävä terveysuhka

Mikrobilääkeresistenssi on valtioiden rajat ylittävä terveysuhka, joka vaatii jatkuvaa valmiutta ja torjunnan hyvän tason säilyttämistä. Uusiin uhkiin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi tehty toimintaohjelma ohjaa torjuntatyötä Suomessa.

Toimintaohjelmassa kuvataan mikrobilääkeresistenssin torjunnan nykytila Suomessa. Toimenpide-ehdotuksissa keskitytään korjaamaan havaitut puutteet ja esitetään toimenpiteitä, joilla mikrobilääkeresistenssin torjunnan eri osa-alueita voidaan jatkossa vahvistaa.

Mikrobilääkeresistenssin vastustaminen ja mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen toimintatapoihin vaikuttamalla – Call for action!

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Säätytalossa 13.11.2018 kansallisen mikrobilääkeresistenssi-seminaarin kaikille eläinlääkinnän sektoreille. Seminaari kokosi keskeiset tahot yhteen keskustelemaan, mitä toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssin vastustaminen ja mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen vielä edellyttävät Suomessa.

Seminaarin tuotoksena laaditaan seminaariin osallistuneiden keskeisten asiantuntijoiden ja tahojen Call for action yhteisten talkoiden käynnistämiseksi ja hyvien toimintatapojen käyttöönottamiseksi kaikilla eläinlääkinnän sektoreilla. Call for action julkaistaan tällä sivustolla vuonna 2019.

13.11.2018 seminaarin esityksiä

Pohjoismainen kuluttajakysely antibioottiresistenssistä 2018

Tutkimuksella kartoitettiin laajasti kuluttajien tietotasoa ja suhtautumista liittyen antibioottiresistenssiin sekä antibioottien käyttötottumuksia niin omassa kuin lasten ja lemmikkien lääkinnässä.

Tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 kaikissa pohjoismaissa osana Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa yhteispohjoismaista antibioottiresistenssin vastaista kuluttajille ja asiantuntijoille suunnattua kampanjaa. Sähköisesti toteutettuun kyselyyn osallistui kussakin maassa 1000 yli 18-vuotiasta vastaajaa.

Tiedote kyselyn tuloksista 30.11.2018 Tutkimus: Suomalaiset käyttävät antibiootteja ohjeiden mukaan

Mikrobilääkeresistenssin torjunta Euroopan unionin ja Maailman terveysjärjestö WHO:n toimintaohjelmissa

Lisätietoja

Nina Kaario, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162107