Maa- ja puutarhatalouden muovipakkaukset ja tuotannossa käytettävät muovit

Maataloudessa ja puutarhoilla käytetään suhteellisen paljon muoveja esimerkiksi säilörehun käsittelyssä, kasvihuoneissa ja viljelykatteissa. Lisäksi esimerkiksi lannoitteista ja torjunta-aineista kertyy muovisäkkejä ja -kanistereita. Muovien talteenottoon tiloilta on jo olemassa yhteistyöverkosto sekä myös maksullista noutopalvelua tarjoava yritys. Maatalousmuovien kierrätys ei kuitenkaan vielä toimi tehokkaasti koko maassa, ja käytettyjä muoveja jää maatiloille paljon hyödyntämättöminä.

Ongelmana maatalous- ja puutarhamuovien kierrätyksessä ja kierrätyspalvelujen tarjonnassa on erilaatuisten muovien erottelu sekä esimerkiksi säilörehumuoveihin kertyneet epäpuhtaudet. Ympäristön kannalta ongelmana on varsinkin monivuotisten katemuovien haurastuminen Suomen ilmastossa sekä niistä syntyvä mikromuovi.

Maataloudessa käytettävät muovipakkaukset ovat tuottajavastuun alaisia. Niitä varten on tuottajien perustamia vastaanottoterminaaleja, johon muovipakkausjätteet voi toimittaa maksutta. Pakkausten tuottajavastuu koskee kuitenkin vain ammattimaisesti markkinoille saatettujen tuotteiden pakkauksia eikä siten muovia, johon tilalla käyttöön tuleva rehu pakataan.

Maatilojen ja puutarhojen muoviopas

Viljelijöille sekä puutarha- ja kasvihuoneyrittäjille suunnattu verkko-opas neuvoo tuoteryhmittäin, miten muovit voi puhdistaa, lajitella ja säilyttää tiloilla sekä toimittaa joko kierrätyksen tai energiakäyttöön. 

Maataloudessa muovijätettä muodostuu noin 12 000 tonnia vuodessa. Suuri osa muovista päätyy edelleen poltettavaksi. Muovipakkausten tuottajilla ja käyttäjillä on iso rooli siinä, miten tehokkaasti muovijäte saadaan kiertoon. Oppaan avulla muovien kierrättäminen on vaivattomampaa, ja yhä suurempi osa muoveista saadaan uusiokäyttöön. Opas sisältää tulostettavat huoneentaulut maatiloille ja puutarhoille. 

Muovijäte on yksi aikamme merkittäväistä ympäristöjäteongelmista. Muovipakkausten tuottajilla ja käyttäjillä on iso rooli siinä, miten tehokkaasti muovijäte saadaan kiertoon. Muovin kierrättämisellä suojelemme ympäristöä ja vesistöjä roskalta ja mikromuoveilta. Lisäksi vähennämme muovin valmistuksen ja muovijätteen polton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. 

Opas on osa Suomen muovitiekartan maa- ja puutarhatalouteen liittyvistä toimista, joilla tehostetaan muovien kierrättämistä ja korvaamista. Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla vähennetään muoveista aiheutuvia haittoja, vältetään turhaa kulutusta, tehostetaan muovien kierrätystä ja korvataan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja muoveja kestävillä ja uusiutuvilla vaihtoehdoilla. 

Tutustu oppaaseen Ruokaviraston verkkosivuilla

Tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista kaivataan lisää

Muoviroskan, mikromuovien ja muovien sisältämien haitallisten aineiden ympäristövaikutuksista tiedetään jonkin verran, mutta tieto on hajanaista ja jopa perustieto puutteellista. Myös kierrätysperäisen muovin mahdollisista haitta-aineista ja niiden vaikutuksista tiedetään liian vähän. Ensimmäisiä tutkimustuloksia mikromuovien terveysvaikutuksista on vasta tullut julkisuuteen.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää tietoa ja riskien tunnistamista. Samalla tarvitaan jo tunnistettujen selvitystarpeiden toteuttamista. Näitä ovat esimerkiksi kansallisessa vaarallisten kemikaalien ohjelmassa (KELO) ja Itämeren tilan seurantaohjelmassa esiin nostetut muovien haitallisiin aineisiin, lietteiden mikromuoveihin tai merten roskaantumiseen liittyvät selvitystarpeet.

Euroopan kemikaalivirasto selvittää parhaillaan vaihtoehtoja tuotteisiin lisätyn mikromuovin käytön rajoittamiselle, ja komissio hakee keinoja muovia sisältävien tuotteiden kuten tekstiilien, maalien ja autonrenkaiden kulumisesta aiheutuvien mikromuovipäästöjen rajoittamiseen.

Muovitiekartta määrittää toimet muovihaasteeseen vastaamiseksi

Vuonna 2018 valmistunut kansallinen muovitiekartta tarkastelee muoveihin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia sekä määrittelee ja priorisoi lyhyen ja pidemmän aikavälin toimet niihin vastaamiseksi. Muovitiekartta sisältää 10 toimenpidekokonaisuutta, mutta ei lainsäädäntöehdotuksia. Toimeenpano käynnistyi välittömästi ja useat toimet etenevät jo vauhdilla. Muovitiekartalla on laaja joukko toteuttajia ja yhteistyökumppaneita.

Maa- ja metsätalousministeriö on muovitiekartassa erityisesti mukana seuraavissa toimenpiteissä :

  • tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista 
  • panostetaan korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics-osaamisverkosto 
  • lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista .


 

Katso myös:

Muovitiekartta.fi

Muovitiekartan toimenpide: Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista

Julkaisu: Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu

Eräitä kertakäyttömuovituotteita koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivi