Maa- ja puutarhatalouden muovipakkaukset ja tuotannossa käytettävät muovit

Maataloudessa ja puutarhoilla käytetään suhteellisen paljon muoveja esimerkiksi säilörehun käsittelyssä, kasvihuoneissa ja viljelykatteissa. Lisäksi esimerkiksi lannoitteista ja torjunta-aineista kertyy muovisäkkejä ja -kanistereita. Muovien talteenottoon tiloilta on jo olemassa yhteistyöverkosto sekä myös maksullista noutopalvelua tarjoava yritys. Maatalousmuovien kierrätys ei kuitenkaan vielä toimi tehokkaasti koko maassa, ja käytettyjä muoveja jää maatiloille paljon hyödyntämättöminä.

Ongelmana maatalous- ja puutarhamuovien kierrätyksessä ja kierrätyspalvelujen tarjonnassa on erilaatuisten muovien erottelu sekä esimerkiksi säilörehumuoveihin kertyneet epäpuhtaudet. Ympäristön kannalta ongelmana on varsinkin monivuotisten katemuovien haurastuminen Suomen ilmastossa sekä niistä syntyvä mikromuovi.

Maataloudessa käytettävät muovipakkaukset ovat tuottajavastuun alaisia. Niitä varten on tuottajien perustamia vastaanottoterminaaleja, johon muovipakkausjätteet voi toimittaa maksutta. Pakkausten tuottajavastuu koskee kuitenkin vain ammattimaisesti markkinoille saatettujen tuotteiden pakkauksia eikä siten muovia, johon tilalla käyttöön tuleva rehu pakataan.
Eri toimijoiden yhteistyötä kierrätyksen tehostamiseksi tulisikin tehostaa.

Tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista ja niiden ratkaisuista kaivataan lisää

Muoviroskan, mikromuovien ja muovien sisältämien haitallisten aineiden ympäristövaikutuksista tiedetään jonkin verran, mutta tieto on hajanaista ja jopa perustieto puutteellista. Myös kierrätysperäisen muovin mahdollisista haitta-aineista ja niiden vaikutuksista tiedetään liian vähän. Ensimmäisiä tutkimustuloksia mikromuovien terveysvaikutuksista on vasta tullut julkisuuteen.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää tietoa ja riskien tunnistamista. Samalla tarvitaan jo tunnistettujen selvitystarpeiden toteuttamista. Näitä ovat esimerkiksi kansallisessa vaarallisten kemikaalien ohjelmassa (KELO) ja Itämeren tilan seurantaohjelmassa esiin nostetut muovien haitallisiin aineisiin, lietteiden mikromuoveihin tai merten roskaantumiseen liittyvät selvitystarpeet.

Euroopan kemikaalivirasto selvittää parhaillaan vaihtoehtoja tuotteisiin lisätyn mikromuovin käytön rajoittamiselle, ja komissio hakee keinoja muovia sisältävien tuotteiden kuten tekstiilien, maalien ja autonrenkaiden kulumisesta aiheutuvien mikromuovipäästöjen rajoittamiseen.

Muovitiekartta määrittää toimet muovihaasteeseen vastaamiseksi

Vuonna 2018 valmistunut kansallinen muovitiekartta tarkastelee muoveihin liittyviä haasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia sekä määrittelee ja priorisoi lyhyen ja pidemmän aikavälin toimet niihin vastaamiseksi. Muovitiekartta sisältää 10 toimenpidekokonaisuutta, mutta ei lainsäädäntöehdotuksia. Toimeenpano käynnistyi välittömästi ja useat toimet etenevät jo vauhdilla. Muovitiekartalla on laaja joukko toteuttajia ja yhteistyökumppaneita.

Maa- ja metsätalousministeriö on muovitiekartassa erityisesti mukana seuraavissa toimenpiteissä :

  • tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista 
  • panostetaan korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics-osaamisverkosto 
  • lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista .

Makeran tutkimushaun painopisteissä vuodelle 2020 mukana muovien kierrätys ja korvaaminen

Maaseudun kehittämisrahaston (Makera) painopisteissä maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoituksen haussa vuodelle 2020 on painopistealuena mm. seuraavat kokonaisuudet:

Maatalous- ja puutarhamuovien kierrätyksen ja korvaamisen tehostaminen

  • Etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja maatalouden muovien kierrättämiseen, lisätään alueellista yhteistyötä ja lisätään neuvontaa maatiloille.
  • Panostetaan uusien biopohjaisten ja täysin biohajoavien katemateriaalien käyttöön (testaus jne.).
  • Kannustetaan biopohjaisten muovien käyttöön esim. monivuotisten kasvien viljelykatteissa (esim. Maaseudun kehittämisohjelman hyödyntäminen
  • Lisätään tietoa ja koulutusmateriaalia muovin vaikutuksista maaperässä

Korvaaviin ratkaisuihin panostaminen

  • Käynnistetään kansallinen ohjelma ja kohdennetaan rahoitusta konsortioille uusien muoveja korvaavien ja ympäristöllisesti kestävien ratkaisujen kehittämiseen.
  • Vahvistetaan arvoketjuissa toimivien yhteistyötä kuten elintarvike-pakkausten yhteiskehittämistä metsä- ja elintarviketeollisuudessa.
  • Osana ohjelmatyötä perustetaan yrityksiä ja muita toimijoita verkottava ja tutkimusta hyödyntävä New Plastics -osaamisverkosto, jonka tehtävänä on lisätä yritysten materiaaliosaamista, vahvistaa muovin kierrätyksen arvoketjuja ja tutkimusta (mm. hankkimalla EU-rahoitusta) sekä levittää tietoisuutta perinteistä muovia korvaavista ratkaisuista.

Tietopaketti maa- ja puutarhatalouden muoveista, niiden lajittelusta, varastoinnista, keräilystä ja käsittelyistä saatavilla

Maa- ja puutarhataloudessa käytettävistä muovipakkauksista ja tuotannossa käytettävistä muoveista, niiden lajittelusta, varastoinnista, keräyksestä, eri kierrätysvaihtoehdoista ei viljelijöillä ole aikaisemmin ollut tietopakettia. Syksyllä 2019 valmistuneet selvitykset antavat viljelijöille vastauksia myös siihen, kuka maksaa pakkauksien ja tuotannossa syntyvien muovien keräyksen ja muovin käsittelyn. 

Maa- ja puutarhatalouden pakkausmuoveista ja viljelijöiden tuotannossa käyttämistä muoveista on tehty viljelijöille selvitykset eri tuoteryhmittäin. Selvityksissä viljelijä saa käytännön ohjeet siitä, mitä muovilaatuja lannoitevalmiste-, kasvinsuojeluaine-, siemen ja rehupakkauksissa on käytetty sekä minkä laatuisia muoveja viljelijä käyttää tuotannossaan.

Viljelijän on tärkeää tietää myös, miten muovit tulee ensin lajitella ja varastoida tilalla, jotta niiden kierrätys on mahdollista. Viljelijän tulee myös tiedostaa, millaisia kierrätysvaihtoehtoja pakkausmuoveilla ja tuotannossa käytettävillä muoveilla on ja kuuluvatko ne tuottajavastuun piirin. Selvityksissä kerrotaan lisäksi, mitä tilalla tuotannossa käytettäville muoveille niiden puhtaudesta ja laadusta riippuen voi tehdä.

Maa- ja puutarhatalouden pakkausmuovien keräysvaihtoehdoista annetaan tapauskohtaiset ohjeet. Selvityksestä viljelijä saa tietoa siitä, miten viljelijän tuotannossa syntyvien muovien kohdalla tulee toimia, sillä nämä tuotteet eivät ole tuottajavastuun alaisia tuotteita. Nämä muovit voivat puhtaudesta riippuen mennä kierrätykseen tai ne on jätelaitoksen hävitettävä.

Taulukko: Maatalouspuolen pakkausmuovit ja viljelijän tuotannossa käyttämät muovit

Taulukko: Puutarhapuolen pakkausmuovit ja puutarhaviljelijän tuotannossaan käyttämät muovit

Katso myös:

Muovitiekartta.fi

Muovitiekartan toimenpide: Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista

Julkaisu: Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu

Eräitä kertakäyttömuovituotteita koskeva EU:n direktiivi (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivi