Villisian aiheuttamien maatalousvahinkoriskien hallinta

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Otso Huitu (Luke)

Kokonaisrahoitus: 115 000 €

Hankeaika: 1.6.2020-31.8.2022

Villisikakanta on Suomessa kasvanut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Kasvua ovat edesauttaneet talvien leudontuminen, tulomuutto Venäjältä ja lisäruokinta. Kasvavan kannan painopiste on Kaakkois-Suomessa, mutta yksittäisiä sikoja tavataan Oulun korkeuteen saakka. Runsastuva sikakanta uhkaa alkuperäisluontoa ja johtaa liikenneonnettomuuksien ja riistakonfliktien kasvuun, mutta merkittävimmät suorat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat maatalouteen. Villisian runsastuminen luo suomalaiselle maa- ja metsätaloudelle uudenlaisen taloudellisen uhan, joka pitää sisällään sekä tuotantoeläin- ja ympäristöterveydellisiä riskejä kuin viljelyksiin kohdistuvia tuhoja ja riskejä.

Tärkein villisikojen kannankasvua ja leviämistä rajoittava toimenpide on metsästys. Kasvun rajoittaminen metsästämällä on kuitenkin erittäin haastavaa. Osa metsästäjistä on myös haluttomia vähentämään paikallista kantaa. Tilanne on paikoin johtanut ristiriitatilanteisiin maatalousyrittäjien ja metsästäjien intressien välillä. Haasteena ovat yhteisen näkemyksen puuttuminen kannansäätelyssä ja toisaalta merkittävä tiedon puutteet villisikakannan kasvupotentiaalista ja muista biologisista tekijöistä sekä sen aiheuttamista tuhoista ja rajoituskeinoista.

Tämän hankkeen tavoitteena on: 1) villisikaan ja biotalouteen liittyvien tahojen yhteistyön tiivistäminen ja valmiuksien nostaminen 2) villisikojen maa- ja metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen/haittojen tunnistaminen, ja suuruuden arvioiminen ja 3) tiedon jalkauttaminen (rahoitus kohdistuu näihin työpaketteihin).

Hankkeessa kerätään ja analysoidaan vahinko- ja kyselytutkimusaineistoja, kehitetään tehokkaita kannanhallintamenetelmiä sekä vahvistetaan yhteistyöverkostoa kannanarviointiin tarvittavien biologisten perustietojen keräämiseksi. Hankeen tavoitteena on tuottaa ja välittää tietoa ja ratkaisuja näistä osa-alueista sekä edesauttaa maatalousyrittäjien, metsästäjien, tutkimuksen ja riistahallinnon välistä tiivistä yhteistyötä villisian kannanhallinnassa.