Kasvinterveys

Kasvinterveyssäädösten tarkoitus on ylläpitää hyvää kasvinterveyden tilaa ja siten edistää maa-, metsä- ja puutarhatalouden ja elintarviketuotannon toimintaedellytyksiä sekä elintarvikkeiden turvallisuutta ja tuotteiden laatua. Laki kasvinterveyden suojelemisesta koskee toimenpiteitä, joilla torjutaan kasvintuhoojia ja estetään niiden leviäminen. Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset kasvinterveysalalla. Suomi on Euroopan unionin jäsenenä ollut velvollinen yhdenmukaistamaan kasvinterveyslainsäädäntönsä yhteisön kasvinterveyslainsäädännön kanssa. Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön IPPC- sopimuksen velvoitteisiin. Myös Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön EPPO:n suositukset sekä WTO/SPS sopimus on huomioitava lainsäädännössä. Näiden sopimusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa kasvintuhoojan käsite sekä kasvintuhoojien torjuntaa ja leviämistä estävät eri maiden säädökset siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa kansainväliselle kaupalle. Kasvinterveyden valvonnasta vastaa Ruokavirasto

Kansallinen lainsäädäntö

Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003 (konsolidoitu 29.4.2016 333/2016)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvintuhoojien ja niiden isäntäkasvien kuljettamisen ehdoista 13/96

muutos 18/98
muutos 103/00

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinterveyden suojelemisesta 17/08

muutos 3/09
muutos 7/09
muutos 17/09 (muistio)
muutos 22/09 (muistio)
muutos 1/10 (muistio)
muutos 14/10
muutos 9/13
muutos 13/13
muutos 12/14 (muistio)
muutos 13/14 (muistio)
muutos 13/17
muutos 1/18
muutos 10/18
muutos 5/19

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 38/07

muutos 14/15

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 44/07

muutos 15/15

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peruna-ankeroisten torjunnasta 7/10


EU:n kasvinterveyslainsäädäntö

Lisätietoja

Taina Sahin, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160