EN FI SV

Kasvinterveys

Kasvien terveyttä koskevien sääntöjen tavoitteena on suojella maa-, metsä- ja puutarhataloudessa käytettäviä kasveja (esimerkiksi vilja-, mukula- ja puutarhakasveja sekä pensaita ja puita), julkisten ja yksityisten viheralueiden kasveja (esimerkiksi katupuita, julkisiin tai yksityisiin puutarhoihin istutettuja kasveja) sekä turvata samalla biologinen monimuotoisuus ja ympäristö ehkäisemällä kasvintuhoojien kulkeutuminen ja leviäminen. 

Unionin kasvinterveysasetus (2016/2031) ja virallista valvontaa koskeva asetus (2017/625) tulivat sovellettaviksi 14.12.2019 lähtien. Kasvinterveysasetuksen tavoitteena on torjua kasvien terveyttä uhkaavien tuhoojien kulkeutuminen unionin alueelle ja toteuttaa toimenpiteet kasvinterveysriskien vähentämiseksi ja estämiseksi yhdenmukaisen valvonnan kautta. Kansallinen kasvinterveyslaki täydentää unionin kasvinterveysasetusta ja virallista valvontaa koskevaa asetusta.

Kasvinterveyslaissa säädetään toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä säännösten rikkomisesta tuomittavista rangaistuksista. Lisäksi kansallisesti voidaan tehdä toimenpiteitä Suomessa pysyvästi esiintymättömän muun kuin EU:n asetuksen mukaisen säännellyn kasvintuhoojan leviämisen estämisestä. Biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävistä makroeliöistä säädetään kasvinterveyslaissa (1110/2019) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1300/2019) biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista.
 

Kansallinen lainsäädäntö

Kasvinterveyslaki 1110/2019 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunan vaalean rengasmädän torjunnasta 38/07

muutos 14/15

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta 44/07

muutos 15/15

Maa- ja metsätalousministeriön asetus peruna-ankeroisten torjunnasta 7/10


EU:n kasvinterveyslainsäädäntö

EU:n kasvinterveysasetus

Delegoidut asetukset:

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/827, ammattimaisilta toimijoilta vaadituista kriteereistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttämiseksi ja menettelyistä mainittujen kriteerien täyttymisen varmistamiseksi

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/829, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1702 annettu 1 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo

Täytäntöönpanoasetukset:

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoeritelmien vahvistamisesta

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/2018, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavan riskin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden riskinarvioinnin suorittamiseksi noudatettavaa menettelyä koskevista erityisistä säännöistä

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/2019, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, väliaikaisen luettelon laatimisesta asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklassa tarkoitetuista vakavan riskin kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista sekä luettelon laatimisesta kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetuista kasveista, joille ei tarvita kasvinterveystodistusta unioniin tuomista varten

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/530, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2148, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttamista karanteeniasemilta ja eristystiloista koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/178, annettu 31 päivänä tammikuuta 2020, kieltoja koskevien tietojen esittämisestä kolmansista maista saapuville matkustajille sekä postipalvelujen ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden asiakkaille siltä osin kuin on kyse kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonnista unionin alueelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti

Virallinen valvonta-asetus 2017/625 ja sen nojalla annetut kasvinterveystarkastuksiin liittyvät asetukset

Delegoidut asetukset:

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/631, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1602, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2074, annettu 23 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2125, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2122, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2123, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta

Täytäntöönpanoasetukset:

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/66, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, säännöistä, jotka koskevat yhdenmukaisia käytännön järjestelyjä virallisen valvonnan suorittamiseksi kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille sen todentamiseksi, noudatetaanko kyseisiin tavaroihin sovellettavia kasvintuhoojien torjumista koskevista suojatoimenpiteistä annettuja unionin sääntöjä

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista (ETA:n kannalta , merkityksellinen teksti.)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/723, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa käytettävän vakiomallilomakkeen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/530, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2130, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)