Kasvinterveys

Kasvien terveyttä koskevien sääntöjen tavoitteena on suojella maa-, metsä- ja puutarhataloudessa käytettäviä kasveja (esimerkiksi vilja-, mukula- ja puutarhakasveja sekä pensaita ja puita), julkisten ja yksityisten viheralueiden kasveja (esimerkiksi katupuita, julkisiin tai yksityisiin puutarhoihin istutettuja kasveja) sekä turvata samalla biologinen monimuotoisuus ja ympäristö ehkäisemällä kasvintuhoojien kulkeutuminen ja leviäminen. 

Unionin kasvinterveysasetus (2016/2031) ja virallista valvontaa koskeva asetus (2017/625) tulivat sovellettaviksi 14.12.2019 lähtien. Kasvinterveysasetuksen tavoitteena on torjua kasvien terveyttä uhkaavien tuhoojien kulkeutuminen unionin alueelle ja toteuttaa toimenpiteet kasvinterveysriskien vähentämiseksi ja estämiseksi yhdenmukaisen valvonnan kautta. Kansallinen kasvinterveyslaki täydentää unionin kasvinterveysasetusta ja virallista valvontaa koskevaa asetusta. Kasvinterveyslaissa säädetään toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä säännösten rikkomisesta tuomittavista rangaistuksista. Lisäksi kansallisesti voidaan tehdä toimenpiteitä Suomessa pysyvästi esiintymättömän muun kuin EU:n asetuksen mukaisen säännellyn kasvintuhoojan leviämisen estämisestä. Biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävistä makroeliöistä säädetään kasvinterveyslaissa (1110/2019) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1300/2019) biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista.

Kansallinen lainsäädäntö

Kasvinterveyslaki 1110/2019 

EU:n kasvinterveyslainsäädäntö: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta

Delegoidut asetukset:

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/827, ammattimaisilta toimijoilta vaadituista kriteereistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 89 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttämiseksi ja menettelyistä mainittujen kriteerien täyttymisen varmistamiseksi

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/829, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä antamalla jäsenvaltioille lupa säätää väliaikaisista poikkeuksista virallista testausta, tieteellisiä tai koulutustarkoituksia, kokeita, lajikevalintaa tai jalostusta varten

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1702, annettu 1 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla prioriteettituhoojien luettelo

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/1456, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2022, poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdan soveltamisesta siltä osin kuin on kyse tuontiehdoista puisen pakkausmateriaalin tuomiseksi unioniin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien, Yhdysvaltojen puolustusministeriön valvonnassa olevien ja ennen 1 päivää syyskuuta 2007 valmistettujen ampumatarvikelaatikoiden muodossa

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2404, annettu 14 päivänä syyskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täydentämisestä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt suoja-aluekaranteenituhoojia koskeville kartoituksille ja komission direktiivin 92/70/ETY kumoamisesta

Täytäntöönpanoasetukset:

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2313, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin sekä suoja-alueelle tuontia ja suoja-alueella tapahtuvia siirtoja varten käytettävän kasvipassin muotoeritelmien vahvistamisesta

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/2018, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vakavan riskin kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden riskinarvioinnin suorittamiseksi noudatettavaa menettelyä koskevista erityisistä säännöistä

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/2019, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, väliaikaisen luettelon laatimisesta asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklassa tarkoitetuista vakavan riskin kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista sekä luettelon laatimisesta kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetuista kasveista, joille ei tarvita kasvinterveystodistusta unioniin tuomista varten

muutokset 2018/2019:

 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1214, annettu 21 päivänä elokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suvun Ulmus L. puutavarasta ja tietyistä Israelista peräisin olevista istutettaviksi tarkoitetuista kasveista Albizia julibrissin Durazzini ja Robinia pseudoacacia L.
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1213, annettu 21 päivänä elokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitteestä poistettujen tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unioniin koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/419, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Israelista peräisin olevista Jasminum polyanthum Franchet -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista ja yhdistetyn nimikkeistön koodien mukauttamisesta Ullucus tuberosus -tuhoojan osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1213 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuomista unionin alueelle koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/490, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, asetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta tiettyjen Turkista peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen Juglans regia L.-, Nerium oleander L.- ja Robinia pseudoacacia L. -kasvien osalta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1213 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuomista unionin alueelle koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/230, annettu 18 päivänä helmikuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta Serbiasta peräisin olevien, lajeihin Corylus avellana L. ja Corylus colurna L. kuuluvien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/853, annettu 31 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 muuttamisesta Hondurasista, Meksikosta, Sri Lankasta ja Thaimaasta peräisin olevien lajin Momordica charantia L. hedelmien osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1309, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Ukrainasta ja Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1404, annettu 16 päivänä elokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Turkista peräisin olevista Lonicera L. -suvun istutettaviksi tarkoitetuista kasveista ja tietyistä Moldovasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1916, annettu 7 päivänä lokakuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Moldovasta peräisin olevien Juglans regia L. -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1942, annettu 13 päivänä lokakuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta Ugandasta peräisin olevien Jasminum polyanthum Franchet -lajin istutettaviksi tarkoitettujen kasvien osalta, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1213 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuomista unioniin koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1213 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Israelista peräisin olevien Jasminum polyanthum Franchet -lajin istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuomista unioniin koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1362, annettu 30 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EU) 2020/1213 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Uudesta-Seelannista peräisin olevien Acer japonicum Thunberg-, Acer palmatum Thunberg- ja Acer shirasawanum Koidzumi -lajien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuomista unioniin koskevista kasvinsuojelutoimenpiteistä

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1361, annettu 30 päivänä syyskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista ja tietyistä Uudesta-Seelannista peräisin olevista Acer japonicum Thunberg-, Acer palmatum Thunberg- ja Acer shirasawanum Koidzumi -lajien istutettaviksi tarkoitetuista kasveista

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/530, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

  Muutokset 2019/2072:
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/918, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2020, poikkeuksen myöntämiseksi täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/2072 Kanadasta peräisin olevan tai Kanadassa jalostetun saarnea olevan puutavaran unioniin tuontia koskevien vaatimusten osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, poikkeuksen myöntämiseksi täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/2072 Yhdysvalloista peräisin olevan tai Yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran unioniin tuontia koskevien vaatimusten osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1217, annettu 25 päivänä elokuuta 2020, poikkeuksesta täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/2072 Japanista peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen Chamaecyparis Spach- ja Juniperus L. -sukuihin ja Pinus L. -suvun tiettyihin lajeihin kuuluvien luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien unioniin tuonnin osalta ja päätöksen 2002/887/EY kumoamisesta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1825, annettu 2 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 7 ja 8 artiklan muuttamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä siellä koskevien väliaikaisten toimenpiteiden osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/759, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kasvipassivaatimusta koskevista poikkeuksista, Italian, Irlannin, Liettuan, Slovenian ja Slovakian tai joidenkin niiden alueiden asemasta suoja-alueina sekä viittauksesta suoja-alueeseen Portugalissa
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/901, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 ruotsinkielisen toisinnon oikaisemisesta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/853, annettu 31 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 muuttamisesta Hondurasista, Meksikosta, Sri Lankasta ja Thaimaasta peräisin olevien lajin Momordica charantia L. hedelmien osalta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/959, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen VII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vaatimuksista tiettyjen Capsicum (L.)-, Citrus L.-, Citrus sinensis Pers.-, Prunus persica (L.) Batsch- ja Punica granatum L. -kasvien hedelmien tuomiseksi unioniin
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2148, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luovuttamista karanteeniasemilta ja eristystiloista koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/178, annettu 31 päivänä tammikuuta 2020, kieltoja koskevien tietojen esittämisestä kolmansista maista saapuville matkustajille sekä postipalvelujen ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden asiakkaille siltä osin kuin on kyse kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonnista unionin alueelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti

  Muutos asetukseen (EU) 2020/178:

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/178 liitteessä olevien tietojen muuttamisesta lisäämällä Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti) alkuperäpaikaksi, jonka osalta kasvien, hedelmien, vihannesten, kukkien tai siementen tuonti unioniin ei edellytä kasvinterveystodistusta

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1231, annettu 27 päivänä elokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen kartoitusten tuloksista annettavien vuosittaisten raporttien muodosta ja niitä koskevista ohjeista sekä monivuotisten kartoitusohjelmien muodosta ja käytännön järjestelyistä

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1770, annettu 26 päivänä marraskuuta 2020, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tyypeistä ja lajeista, joita ei ole vapautettu kasvipassien jäljitettävyyskoodia koskevasta vaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla, sekä komission direktiivin 92/105/ETY kumoamisesta

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1192, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2022, toimenpiteiden vahvistamisesta Globodera pallida (Stone) Behrens- ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens -kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1193, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2022, toimenpiteiden vahvistamisesta Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1194, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2022, toimenpiteiden vahvistamisesta Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja sen leviämisen estämiseksi

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1195, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2022, toimenpiteiden vahvistamisesta Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival -kasvintuhoojan hävittämiseksi ja senleviämisen estämiseksi

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1659, annettu 27 päivänä syyskuuta 2022, Israelista peräisin olevien lajin Citrus sinensis Pers. hedelmien unionin alueelle tuomista koskevista vastaavista vaatimuksista Thaumatotibia leucotreta -tuhoojan aiheuttamien riskien vuoksi

  KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1941, annettu 13 päivänä lokakuuta 2022, tiettyjen tuhoojien tuomisen, siirtämisen, pitämisen, lisäämisen ja luovuttamisen kieltämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti
   
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ja sen nojalla annetut kasvinterveystarkastuksiin liittyvät asetukset
   
 • Delegoidut asetukset:
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/631, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1012, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä poikkeamalla rajatarkastusasemien nimeämistä koskevista säännöistä ja rajatarkastusasemien vähimmäisvaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1602, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan seuraamisesta eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana määräpaikkaan asti.
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2074, annettu 23 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen eläinten ja tavaroiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palautetaan sinne jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn, erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2125, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2122, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2123, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta
   
 • KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1353, annettu 17 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä niiden tapausten ja edellytysten osalta, joissa ja joiden nojalla toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä virallisia laboratorioita, jotka eivät täytä edellytyksiä kaikkien virallista valvontaa tai muita virallisia toimia varten käyttämiensä menetelmien osalta

  Täytäntöönpanoasetukset:
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/66, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, säännöistä, jotka koskevat yhdenmukaisia käytännön järjestelyjä virallisen valvonnan suorittamiseksi kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille sen todentamiseksi, noudatetaanko kyseisiin tavaroihin sovellettavia kasvintuhoojien torjumista koskevista suojatoimenpiteistä annettuja unionin sääntöjä 

  Muutos 2019/66: 
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/887, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/66 muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuonnin jälkeisistä tarkastuksista
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, tiettyihin luokkiin kuuluvien eläinten ja tavaroiden unioniin tulevia lähetyksiä koskevista ennakkoilmoituksista (ETA:n kannalta , merkityksellinen teksti.)
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/723, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä jäsenvaltioiden toimittamissa vuosikertomuksissa käytettävän vakiomallilomakkeen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/530, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, kasvintuhoojia käsittelevien Euroopan unionin vertailulaboratorioiden nimeämisestä hyönteisiä ja punkkeja, ankeroisia, bakteereita, sieniä ja munasieniä sekä viruksia, viroideja ja fytoplasmoja varten
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

  Muutos:
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/547, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse menettelyistä ADIS-järjestelmän ja EUROPHYT-järjestelmän perustamiseksi ja käyttämiseksi, sähköisten eläinterveystodistusten, virallisten todistusten, yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten ja kaupallisten asiakirjojen myöntämisestä, sähköisten allekirjoitusten käytöstä ja TRACES-järjestelmän toiminnasta sekä päätöksen 97/152/EY kumoamisesta
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2130, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/127, annettu 3 päivänä helmikuuta 2021, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tavaroiden kuljetuksessa käytettävän puisen pakkausmateriaalin tuomista unionin alueelle ja tällaiselle materiaalille tehtäviä kasvinterveystarkastuksia koskevista vaatimuksista sekä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1137 kumoamisesta.
   
 • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2389, annettu 7 päivänä joulukuuta 2022, unioniin tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheystasojen yhdenmukaista soveltamista koskevista säännöistä
   
 • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/690, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta
   
 • OIKAISU EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEEN (EU) 2021/690, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta