Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla (KOTOMA)

Toteuttajat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta

Vastuuhenkilö: Mikko Jaakkola

Rahoitus: 139 000 € (RAKI2)

Toteutusaikataulu: 11/2016 - 12/2017

Hankkeen kotisivut (www.ymparisto.fi)

Tiivistelmä: Hankkeen tarkoituksena oli selvittää paikkatietoon perustuvien mallien ja työkalujen käyttöä vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamisessa. Tavoitteena oli tuottaa toimintamalli, jolla maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan kohdentaa sellaisille alueille, joissa niistä on eniten hyötyä. 

Tarkennetusta kohdentamisesta saadaan konkreettisten suojeluhyötyjen lisäksi taloudellista tehokkuutta. KOTOMA-hankkeen toimintamallissa paikkatietoanalyyseillä haettiin alueet, joilla on suurin tarve vesiensuojelutoimenpiteille. Samalla arvioitiin, mitkä toimenpiteet soveltuvat parhaiten juuri kyseisille peltolohkoille. Paikkatietoanalyysin perustana oli RUSLE2015-eroosiomalli, joka osoittaa millä alueilla syntyy eniten sateen aiheuttamaa eroosiota. Alueiden eroosioherkkyyden ja muiden ominaisuuksien perusteella valittiin maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet, jotka toimivat kullekin kasvulohkolle erikseen. Käsiteltäviä vesiensuojelutoimenpiteitä olivat suojavyöhykkeiden perustaminen, säätösalaojitus sekä kipsin-, lannan- ja biohiilen levitys. Paikkatietoanalyysin tuloksena oli sovellus, josta viljelijä tai viranomainen pystyvät tarkastamaan kasvulohkokohtaisesti lohkon vesiensuojelun tarpeen ja lohkolle suositeltavat vesiensuojelutoimenpiteet. Sovelluksen käyttäminen sekä sen käytön, testauksen ja päivityksen ohjeistus muodostivat hankkeessa tuotetun toimintamallin.

KOTOMA -hankkeessa tuotetun toimintamallin johdosta syntyi neljä ehdotusta jatkotoimenpiteistä:

  • Lohkokohtaista tietoa hyödyntävien hankkeiden tietotaidon yhdistäminen yhdeksi suunnittelun työkaluksi tai työkalupaketiksi.
  • Osittain puutteellisen tausta-aineiston täydentäminen ja muokkaaminen käyttökelpoiseen muotoon.
  • Kohdennettavien toimenpiteiden ja kohdentamiseen käytettyjen kriteerien tarkentaminen ja kehittäminen.
  • Tausta-aineistojen ja kohdentamistyökalun koodaaminen viljelijäkäyttöön soveltuvaksi aineistoksi ja sopivan toimintaympäristön valinta (esim. VIPU-palvelu).

Tuotetut paikkatietoaineistot ja suojelusuunnitelmien perusteella laaditut kohdentamisen suosituskartat tulisi viedä maanviljelijöiden saataville esimerkiksi VIPU-palveluun, jotta viljelijät voisivat itse suunnitella omien peltolohkojensa osalta parhaat toimenpiteet ja sitten hakea niihin saatavissa olevaa tukea. KOTOMA- hankkeen hankealueena oli Satakunta ja Varsinais-Suomi, sekä Punkalaitumenjoen ja Loimijoen valuma-alueet.

Hankkeen tuotoksia: