Nexus kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Latinan sana nexus tulee verbistä nexere, sitoa yhteen. Luonnonvaroihin liittyvä nexus-lähestymistapa tarkoittaa eri luonnonvarasektoreiden keskinäisten kytkentöjen ottamista huomioon niitä tarkasteltaessa.

Kytkennät eri sektoreiden välillä voivat olla joko positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja ja niissä tapahtuu koko ajan myös muutoksia. Luonnonvarojen tarkastelu nexus-näkökulmasta on siksi hyvin haasteellista, mutta ilman sitä kuva niihin liittyvistä ilmiöistä ja ongelmista jää vajaaksi, eikä ongelmiin löydetä parhaita mahdollisia ratkaisuja.  

Esimerkiksi vesi liittyy välillisesti tai suoraan metsiin, ruokaan ja energiaan liittyviin kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja vesivarojen hyvä hallinta on osa ratkaisua lähes kaikissa maailman isoissa ongelmissa kuten nälänhädässä, luonnonvarojen ylikulutuksessa, ympäristön pilaamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Myös ruuantuotanto ja energiantuotanto ovat yhä vahvemmin sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia samoista rajallisista resursseista, ja kestävä metsätalous linkittyy samaan tapaan useisiin muihinkin kestävän kehityksen tavoitteisiin kuten maaekosysteemi-, energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät myös ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen haasteet. Vaikka kaikkiin näihin liittyvät tavoitteet linkittyvätkin monella tavalla toisiinsa, eri sektoreiden tutkimus ja hallinnointi tapahtuvat kuitenkin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla edelleen useimmiten toisistaan erillään.

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto on käsitellyt nexus-näkökulmaan liittyviä kysymyksiä kahdessa verkoston tilaisuudessa.

• Maaliskuun 2018 tilaisuudessa tavoitteena oli lisätä ymmärrystä nexuksesta ja sen soveltamisesta sekä määrittää Suomen tavoitteita ja mahdollisia toimintalinjauksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ristiinkytkentöjen vahvistamiseksi kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa. Alustajina tilaisuudessa toimivat maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, FAO:n, Finnfundin, Aalto-yliopiston, Fortumin ja WWF:n edustajat.

• Marraskuun 2018 tilaisuudessa keskityttiin kestävän kehityksen agendaan Suomen vesialan uudessa kansainvälisessä strategiassa (Finnish Water Way) ja Suomen kansallisen metsästrategian 2025 EU- ja muissa kansainvälisissä linjauksissa. Molempien verkostojen päivitysprosessit ovat käynnistyneet kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston toiminnan myötä. Strategioita tarkasteltiin esityksissä erityisesti kestävän kehityksen ja nexus-lähestymistavan kannalta. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin ristiinkytkentöihin liittyviä puheenvuoroja ulkoministeriöltä, Helsingin yliopistolta ja Luonnonvarakeskukselta.

Tilaisuuksien materiaalit:

Säätytalo 28.3.2018
Tilaisuuden ohjelma
Tilaisuuden puheenjohtaja Jaana Husu-Kallion avauspuheenvuoro 
Johdatus metsä-, vesi-, ruoka- ja energiasektoreiden keskinäisiin riippuvuuksiin ja niihin vaikuttaviin muutosajureihin - Seppo Rekolainen, maa- ja metsätalousministeriö 
Alustukset:
Kestävän kehityksen tavoitteiden linkityksen huomioonottaminen Suomen kehityspolitiikassa - Henri Horn, ulkoministeriö
Synergioiden vahvistaminen kansainvälisissä ympäristöprosesseissa -Tita Korvenoja, ympäristöministeriö
Fokuksena ruokaturva – miten nexus näkyy FAO:n työssä? - Aulikki Hulmi, Suomen Rooman suurlähetystö
Luonnonvaranexus Finnfundin toiminnassa - Karoliina Lindroos, Finnfund
Nexusta kaikkialla? Näkökulmia kytköksiin tutkimusmaailmasta - Marko Keskinen, Aalto-yliopisto
Energiayhtiön näkökulma: Metsä ja vesi osana Nexusta - Esa Hyvärinen, Fortum
Metsä-vesi-ruoka-energia nexus kehitysyhteistyön ytimessä - Anne Tarvainen, WWF Suomi 

Säätytalo 14.11.2018
Tilaisuuden ohjelma ja Jaana Husu-Kallion esitys uusiutuvista luonnonvaroista, kestävän kehityksen agandan tavoitteista ja nexus-lähestymistavasta
Suomen vesialan kansainvälinen strategia ja toimintasuunnitelma - Antti Rautavaara, ulkoministeriö
Kansallisen metsästrategian päivitys, kansainväliset linjaukset - Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö
Puheenvuorot:
Luonnonvaroihin liittyvien kytkentöjen huomioon ottaminen EU:n ja Suomen kehityspolitiikassa - Riitta Oksanen, ulkoministeriö
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen tavoitteiden ristiinkytkennät ja IPCC 1,5 asteen raportti - Markku Kanninen, Helsingin yliopisto
Nexuksen toteuttaminen Luken kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä - Sirpa Kurppa, Luonnonvarakeskus
Muut aineistot:
Metsä-vesi-ruoka-energia –nexus, concept draft 9.11.2018
Ilmiömäinen julkinen hallinto, Sitran työpaperi 31.8.2018
Kehityspolitiikan tulosraportti 2018, ulkoministeriö 1.11.2018