Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus (RUOKAKETJU)

Hakijat: Pellervon taloustutkimus ry (PTT), Luonnonvarakeskus (Luke), REINU econ 
Vastuututkija: Sari Forsman-Hugg (PTT)
Kokonaisrahoitus: 270 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-31.1.2026

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia ja analysoida kokonaisvaltaisesti ruokaketjun toimivuuteen ja arvonmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa tulosten pohjalta ratkaisuja markkinoiden toimivuuden parantamiseen. Erityisesti tarkastellaan markkinoiden toimintaa globaalien markkinashokkien aikana ja niistä palautumista. Hankkeella on neljä alatavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on analysoida sekä pitkän aikavälin kehityksen että markkinashokkien vaikutusta markkinoiden toimintaan, kustannuksiin ja hintoihin sekä rakenteellisiin muutoksiin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kysynnässä ja tarjonnassa sekä tarkastella muutosnäkymiä tulevaisuuden kulutuksessa ja kysynnässä. Toiseksi tavoitteena on analysoida, kuinka voimakkaasti ja nopeasti hintashokit välittyvät kansainvälisiltä markkinoilta Suomen ruokaketjuun, sekä tarkastella elintarvikkeiden kulutuksen herkkyyttä hintojen ja tulojen muutoksille kysynnän joustojen avulla. Kolmanneksi tavoitteena on selvittää ruokaketjun rahavirtoja sekä hinta- ja kustannusrakenteiden kehitystä ruokaketjun eri osissa. Neljänneksi tavoitteena on analysoida ruokaketjun rakenteiden vaikutusta markkinoiden toimintaan Suomessa. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät kotimaisen elintarvikeketjun rakenteissa selittävät tunnistettua kehitystä hintojen välittymisessä, ketjun rahavirroissa sekä rahavirtojen jakautumisessa ketjun sisällä.

Tutkimus tuottaa ruokaketjun päättäjille ja sidosryhmille ajantasaisia ja tutkimustietoon perustuvia tuloksia, näkemyksiä ja johtopäätöksiä ruokaketjun dynamiikasta, toimivuudesta, arvonmuodostuksesta sekä hinta- ja kustannusrakenteista. Hankkeen tulokset parantavat ruokaketjun läpinäkyvyyttä ja ketjun toimijoiden sekä kuluttajien ja kansalaisten tietoisuutta ruokaketjun toiminnasta ja arvonmuodostuksesta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää politiikan valmistelussa. Lisäksi tulokset auttavat ymmärtämään, millaisia mahdollisia toimia tarvitaan mahdollisissa äkillisissä ja isoissa shokkitilanteissa ja mihin kohtaan ruuan arvoketjua nämä tulisi kohdistaa.