Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Suomi on yksi Euroopan unionin maaseutumaisimmista maista. Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua ja maaseutualueilla asuu vakituisesti lähes kolmannes väestöstä. Suomen eri alueiden olosuhteet vaihtelevat suuresti johtuen muun muassa maantieteeseen, elinkeinorakenteeseen, sosioekonomisiin eroihin ja myös kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. 

Maaseutu toimii monelta osin toisin kuin kaupungit ja niin päätökset, ohjelmat kuin myös säädökset vaikuttavat eri tavalla maaseudulla ja kaupungeissa. Maaseutuvaikutusten arviointi tuo maantieteellisen ulottuvuuden säädösehdotusten valmisteluun. Arvioimalla maaseutuvaikutuksia tunnistetaan, ovatko valmisteltavien esitysten – muutosten ja niiden toteuttamiseksi valittavien keinojen – vaikutukset maaseudulla/-e merkittäviä ja liittyykö niihin kielteisiä piirteitä, jotka heikentävät maaseudulla asuvien kansalaisten yhdenvertaisuutta suhteessa niihin, jotka asuvat kaupungeissa.

Säädöksillä voi olla tarkoittamattomia vaikutuksia, joiden tunnistaminen säädöksen valmisteluvaiheessa on olennaista. Tunnistamalla maaseutuvaikutuksia hyvissä ajoin voidaan parantaa lainsäädännön laatua ja vahvistaa sen käytännön toteutettavuutta, varmistaa säädösehdotuksen tavoitteena oleva vaikutus erilaisilla alueilla, sekä turvata ihmisten ja alueellinen yhdenvertaisuus. Huomioitavaa on, että päätösten vaikutukset vaihtelevat maaseudun sisällä. Vaikutukset voivat maaseutualueilla kohdistua suoraan tai välillisesti eri politiikkasektoreille. Maaseutuvaikutusten arvioinnin avulla pystytään arvioimaan maaseutuun kohdistuvia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä yhteisvaikutuksia maaseutualueiden näkökulmista. 

Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointiohje ja työkalut

Oikeusministeriön yhteiseen vaikutusten arviointiohjeeseen sisältyy maaseutuvaikutusten arvioinnin yleisempi ohjeistus, jota syventää laajempi erillisohje. Maaseutuvaikutusten arviointiohjeen avulla voidaan arvioida valmisteltavissa olevan säädösehdotuksen vaikutukset maaseutualueelle/-alueille. Arviointiohje on laadittu maa- ja metsätalousministeriön asettamassa poikkihallinnollisessa työryhmässä.

Maaseutuvaikutusten arviointiohje sisältää tietoa menetelmän taustasta (luku 1), maaseudusta arviointialueena (luku 2), esimerkkejä arviointikohteista (luku 3) sekä työkaluja arvioinnin toteuttamiseksi (luku 4). Ohjeen lopussa esitetään yhteystahoja ja tietolähteitä (luku 5). 

Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointi – Maaseutuvaikutusten arviointiohje lainvalmistelijoille on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Lisätietoja

Sanna Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162264   Sähköpostiosoite:


Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162033   Sähköpostiosoite: