Elintarvikealan kilpailukyvyn kehittäminen maaseutualueilla


Elintarvike- ja juomateollisuus on työpaikkojen ja arvonlisäyksen suhteen EU:n suurin teollisuudenala. Suomessa elintarviketeollisuus on tuotannon arvolla mitattuna neljänneksi suurin teollisuudenala metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen. Vuonna 2021 elintarviketeollisuuden liikevaihto oli 11,5 miljardia euroa ja ala työllisti lähes 34 000 henkilöä kokoaikaisesti laskettuna noin 2 500 yrityksessä. Kun mukaan luetaan kausityövoima, niin elintarviketeollisuus työllistää lähes 40 000 henkilöä.

Tämän lisäksi Suomessa toimii noin tuhat lähiruokayritystä. Elintarvikealan toimipaikoista valtaosa on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Lisätietoa elintarvikealan tilannekuvasta löytyy toimialaraportista.

Kasvua elintarvikealan pk-yrityksille Suomen CAP-suunnitelmasta 2023–2027


Maaseutualueilla toimivat elintarvikealan yritykset voivat hakea liiketoimintansa kehittämiseen yritysrahoitusta (avustus) Suomen CAP-suunnitelmasta 2023–2027.

Rahoituksen kohteena ovat pk-yritykset (mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset). Yrityskokoluokan määrittelyssä käytetään Euroopan komission suositusta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä, jonka voit lukea Euroopan komission sivuilta

 • Pk-yritysten luokka koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Pk-yritysten luokassa pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Pk-yritysten luokassa mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Perusedellytyksenä on, että yritys sijaitsee tukikelpoisella maaseutualueella. 

Rahoitusta haetaan ELY-keskuksista ja paikallisista Leader-ryhmistä, jotka myös neuvovat rahoituksen hakemisessa. Leader-ryhmät voivat tukea mikroyritysten kokoluokassa enintään 5 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä ja erityisestä syystä tätä suurempia tätä suurempia, enintään 9 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Ennen tuen hakemista on hyvä olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston hakupalvelusta.

Maaseudun yritysrahoituksen asiantuntijoiden yhteystiedot ovat saatavilla ELY-keskusten asiantuntijahausta

Rahoitushakemus tehdään sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa

Maataloustuotteita jalostava pk-yritys

Rahoitusta maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen (ns. Annex I tuotteet) voivat hakea pk-yritysten kokoluokkaan lukeutuvat yritykset. Maatilat voivat hakea vastaavasti rahoitusta maataloustuotteiden jalostukseen sekä tuotteiden myymiseen erillisestä myyntipisteestä.

Rahoitusta voi hakea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä kehittämiseen.
Maataloustuotteiden jalostuksella tarkoitetaan maataloustuotteen käsittelyä siten, että, lopputuote on käsittelyn jälkeen edelleen maataloustuote. Maataloustuotteet on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen eli SEUT-sopimuksen liitteessä I (ns. Annex I tuotteet). SEUT-sopimuksen liite I (maataloustuotteet).

Maataloustuotteiksi katsotaan maatilan harjoittaman maatalouden alkutuotannon tuotteet. Metsistä, soilta ja muualta luonnosta kerättäviä tuotteita ei lueta maataloustuotteiksi, sillä näiden osalta kyse on ilman viljelyä ja viljelijää kasvavista luonnontuotteista, kuten luonnosta kerättävistä marjoista, sienistä ja yrteistä. Myös luonnontuotteiden jalostukseen voidaan myöntää tukea, mutta tällöin niitä ei luokitella maataloustuotteiksi. 

Suomen CAP-suunnitelman 2023–2027 mukaan tukikelpoisia sektoreita ovat TOL 2008 (Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev.2)) mukaisen toimialaluokituksen 3-numerotasolla ilmaistuna:

 • 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
 • 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
 • 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
 • 105 Maitotaloustuotteiden valmistus
 • 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
 • 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
 • 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
 • 109 Eläinten ruokien valmistus
 • 110 Juomien valmistus

Maataloustuotteiden jalostukseen ei maaseudun yritysrahoitusta myönnettäessä sovelleta valtiontukisääntöjä. Valtiontukisääntöjä sovelletaan kuitenkin maataloustuotteista pidemmälle jalostettuihin elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin kohdistuvaan rahoitukseen. 

Kalanjalostukseen ei voida myöntää maaseudun yritysrahoitusta. 


Elintarvikkeita ja luonnontuotteita jalostava mikro- ja pienyritys

Rahoitusta maataloustuotteiden pidemmälle menevään jalostukseen eli elintarvikkeiden jalostukseen (ns. Non-Annex I tuotteet) ja luonnontuotteiden jalostukseen voivat hakea mikro- ja pienyritysten kokoluokkaan lukeutuvat yritykset sekä maatilat. 

Rahoitusta voi hakea aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä kehittämiseen.
 
Jalostetut maataloustuotteet on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 510/2014.

Esimerkkejä jalostettujen maataloustuotteiden (elintarvikkeiden) tuoteryhmistä:

 • jalostetut maitotuotteet (yhdistetyn nimikkeistön nimikkeet 0403 ja 0405), tietyt jogurtit ja meijerituotteista tehdyt levitteet mukaan luettuina
 • jäädytetyt hedelmät ja vihannekset (yhdistetyn nimikkeistön nimikkeet 0710)
 • sokerituotteet, suklaa ja viljapohjaiset jalosteet (yhdistetyn nimikkeistön nimike 1704 sekä 18 ja 19 ryhmä)
 • erilaiset valmisruoat ja kastikkeet (lähes koko yhdistetyn nimikkeistön 21 ryhmä)
 • alkoholittomat juomat ja kaikki alkoholijuomat viiniä lukuun ottamatta (yhdistetyn nimikkeistön 22 ryhmä)

Määriteltäessä, onko tuote maataloustuote tai maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu elintarvike, käytetään apuna Euroopan unionin yhdistettyä nimikkeistöä eli CN-nimikkeistöä (Combined Nomenclature), josta on säädetty neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista. Nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain. Lisätietoa Tullin verkkosivuilla

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston sivuilla on lisätietoa ns. Non-Annex I –tuotteista englanniksi.


Lisätietoa muualla verkossa

https://maaseutu.fi/yrittajalle/

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/

https://www.ely-keskus.fi/ely-keskukset

https://leadersuomi.fi/


 

Lisätietoja

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162470   Sähköpostiosoite: