Maatalousbiomassojen energia ja ravinteet hyötykäyttöön 

Suomi on sitoutunut kehittymään ravinteiden kierrätyksen mallimaana ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuonna 2035. Maatalouden ravinteiden ja energian tehokas kierrätys vahvistaa Suomen ruokaturvaa ja energiaomavaraisuutta, parantaa vesistöjen ja ilmaston tilaa, sekä tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita syntyy koko ajan, mutta ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan lisää tekijöitä, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä.

Pitkäjänteistä työtä yli hallituskauden

Pääministerin Juha Sipilän hallituskaudella aloittanut ravinteiden kierrätyksen kärkihanke sai jatkoa Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa nimikkeellä ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kokeiluohjelmalla edistetään biomassoissa olevien ravinteiden ja energian talteenottoa ja uudelleen käyttöä. Tavoitteena on luoda edellytykset toimiville kierrätyslannoitemarkkinoille.
Ravinteiden tehokkaalla kierrätyksellä vähennetään vesistöjen ravinnekuormitusta ja edistetään vesiekosysteemien suojelua. Biomassoissa on energia- ja ravinnepotentiaalin lisäksi suuri hiilipotentiaali, jota lisäämällä peltomaahan voidaan lisätä maan hiilivarastoja, parantaa maan rakennetta ja tuottavuutta sekä vähentää eroosiosta aiheutuvaa vesistökuormitusta.
Bioenergian avulla voidaan korvata uusiutumattomista lähteistä peräisin olevaa energiaa ja edistää hiilineutraaliutta. Bioenergialla voidaan korvata liikenteen fossiilisia polttoaineita, rakennusten sähkö- ja lämmityskustannuksia sekä lisätä energiaomavaraisuutta. Energian ja ravinteiden kierrätyksellä edistetään maaseutu- ja maatalousyritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Kokeiluohjelman avulla etsitään uusia innovaatioita ja tekniikoita

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää biomassojen prosessointia, kierrätysravinnevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä sekä ravinnekierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen kehittämistä.  

Kierrätysravinteiden käytölle on eduksi, jos niiden ravinnesisältö on kasvin kasvuun ja peltomaan ravinnetilaan nähden optimaalinen. Ravinnerikkaita biomassoja jatkojalostamalla lannoitevalmisteiden ravinnesuhteita voidaan säätää suotuisammaksi ja erotella fosfori ja typpi omiksi jakeiksi. Kokeiluohjelmassa painopisteenä ovat korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista ja tuotannollisen toiminnan käynnistämiseen liittyvien investointien tukeminen.

Innovaatioista tuotantomittakaavan toimintaan

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kokonaisuutta tukevat myös tuotantomittakaavan toimintaan suunnatut ravinnekierrätyksen investointituki ja valmisteilla oleva ravinnekiertokorvaus, jotka tukevat bioenergian ja ravinnevalmisteiden tuotantoa biomassoista.
Ravinnekierrätyksen investointituella tuetaan maaseudun mikro- ja PK-yritysten tuotantomittakaavaisia investointeja koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoite- tai ravinnevalmisteiksi, joita on helppo siirtää ja varastoida. Ravinnekierrätyksen investointituki täydentää ravinnekierrätyksen kokeiluhankkeen puitteissa tehtävää kokeilu- ja kehitystyötä. Kokeiluhanke ja investointituki yhdessä edistävät biokaasu- ja ravinnekiertoalan ketjua ideoinnista ja tuotekehityksestä aina tuotantomittakaavan toimintaan saakka. 

Lanta ja vesistökasvillisuus ravinnevalmisteiden ja biokaasun raaka-aineeksi
Valmisteilla oleva Ravinnekiertokorvaus edistää lannan ja vesistökasvillisuuden niittojätteen käyttöä biokaasulaitoksissa ja kannustaa valmistamaan biokaasuprosessissa syntyneestä mädätteestä pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita. Tukea on suunniteltu maksettavan biokaasulaitoksessa käsiteltyjen lannan ja vesistökasvillisuuden fosforikilojen mukaisesti. Tukimallin on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa.

Kiertotalouden keskiössä on yhteistyö ja viestintä

Osana ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa vuonna 2021 käynnistyi kolme erillistä ravinteiden kierrätystä ja uusiutuvan energian tuotantoa tukevaa teemahanketta, joiden avulla edistetään turkislannan ravinnekierrätystä, ravinnekierron ja energiantuotannon teemojen vahvistamista maatalouden oppilaitoksissa sekä valtakunnallinen fasilitointihanke, jossa tiedotetaan ja verkostoidaan energia- ja ravinnekierrätysalan toimijoita sekä tuetaan kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa. Omalla hankkeellaan kehitetään myös ravinteiden kierrätyksen tilastointia.

Maataloudella on suuri potentiaali toimia kierrätyksen ja energiantuotannon edelläkävijänä ja toimia tiennäyttäjänä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa ja investointitukea hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus. Lue lisää ravinteiden kierrätystä ja energian tuotantoa tukevista monipuolisista hankkeista täältä ja ota rohkeasti yhteyttä!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hanke

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke

Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishanke (Tassunjälki) -hanke

Ravinteiden kierrätyksen tilastointi ja seuranta

Lue lisää myös ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta: https://ym.fi/ravinteidenkierratys 
 

Lisätietoja

Sanna Tikander, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162178  


Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162193  


Karoliina Pietiläinen, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162017