Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu (VILKAS)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus Luke, ProAgria Keskusten liitto, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Vastuuhenkilö: Pirjo Peltonen-Sainio, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 165 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2017 - 12/2019

Hankkeen kotisivut: -

Tiivistelmä: Viimeaikaiset tutkimukset osana tuotannon kestävää tehostamista ovat paljastaneet viljelykiertojemme yksipuolisuuden, vilja- ja jopa viljalajimonokulttuurien hallitsevuuden, sekä antaneet merkkejä suuntauksen osittaisesta vahvistumisesta. Monipuolisilla viljelykierroilla on kuitenkin suuri merkitys tuotannon pitkäjänteiselle kehitykselle sekä viljelyn kestävyydelle ‒ ei vain ympäristölliselle, vaan myös taloudelliselle ja sosiaalisellekin kestävyydelle. Ongelmana on kuitenkin pitkän aikavälin hyötyjen vaikea tunnistaminen ja arvottaminen verrattaessa niitä viljelytoimien välittömästi tuottamiin sato- ja laatuvasteisiin. Monipuoliset viljelykierrot tuottavat merkittäviä ekosysteemipalveluita sekä satohyötyjä. Maan rakennetta ja viljavuutta parantavien ominaisuuksien lisäksi monimuotoisella viljelyllä on suuri merkitys esimerkiksi ilmastokestävyydelle. Tutkimusryhmämme viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat osaltaan käsitystä siitä, että vain aidolla lajikirjon lisäämisellä on merkitystä säävaihtelun aiheuttamien haittojen vähentämisessä. Viljelykiertojen monipuolistamisen tunnistetut esteet ja haasteet korostavat tarvetta löytää konkreettisia keinoja tukea viljelijöiden päätöksentekoa. VILKAS-tutkimus- ja kehittämishanke tuottaa laajoihin aineistoihin perustuvan, viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustavan, taloudelliset reunaehdot huomioivan, vuorovaikutteisen suunnittelutyökalun viljelijöiden käyttöön. Lisäksi tuotettava uusi tieto monipuolistettavista viljelykierroista sekä niihin liittyvistä rajoittimista auttaa kehittämään mm. ympäristökorvausjärjestelmää  siten, että se aidosti kannustaa kiertojen monimuotoistamiseen sekä niiden mukanaan tuomien erilaisten ekosysteemipalvelujen tuottamiseen ja niistä hyötymiseen.

Hankkeen tuotokset: