FI SV EN

Eläinjalostus sekä eläinten merkitseminen ja rekisteröinti (tunnistaminen)

Eläinjalostus

Eläinjalostustoiminnan tarkoituksena on joko tuotantoeläinten perinnöllisen laadun parantaminen tai geenivarojen säilyttäminen. Eläinjalostustoiminnasta annettujen säännösten tarkoituksena on poistaa kaupan esteitä ja edistää kauppaa, jossa eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksellinen arvo on todennettu. Tämä saavutetaan soveltamalla yhtenäisiä menettelytapoja eläinten perinnöllisen laadun arvioinnissa ja laatua osoittavissa asiakirjoissa.

Ruokavirasto valvoo eläinjalostustoimintaa.

Linkit maa- ja metsätalousministeriössä

 • Laki eläinjalostustoiminnasta (319/2014)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (350/2014) puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien (351/2014) sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (352/2014) puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (353/2014) rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (354/2014) jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1024/2014) kantakirjan rakenteesta ja eläimen merkitsemisestä kantakirjaan
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1025/2014) jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä

Linkit muualla

Eläinten tunnistaminen

Eläinten tunnistamisen tavoitteena on edistää eläinten, ihmisten ja ympäristön terveyden suojelua, eläinten hyvinvoinnin parantamista sekä elintarviketurvallisuuden varmistamista edellyttämällä järjestelmällistä tietoa eläinten pitopaikoista, eläimistä vastuussa olevista toimijoista ja eläimistä siten, että eläinten alkuperä ja liikkuminen pitopaikasta toiseen voidaan jäljittää. Rekistereihin tallennetun tiedon perusteella voidaan sellaiset mahdolliset riskit, kuten eläintautien leviäminen tai eläimille ja ihmisille yhteisten tautien (zoonoosien) siirtyminen elintarvikeketjuun selvittää nopeasti ja tehokkaasti.

Ruokavirasto valvoo eläinten tunnistamisjärjestelmää.

Nautaeläimet

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta
 • Komission asetus (EY) N:o 911/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1391/2006) nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta (326/2015)

Siat (mukaan lukien mikro- ja minisika sekä tarhattu villisika)

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (720/2012) sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Lammas- ja vuohieläimet

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (469/2005) lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Hevoseläimet (hevoset, ponit, aasit ja muulit)

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009) hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä

Siipikarja (mukaan lukien strutsit, emut, nandut ja tarhatut riistalinnut), kyyhkyt ja riikinkukot

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (867/2010) siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta

Vesiviljelyeläimet (kalat, äyriäiset ja nilviäiset)

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (533/2011) vesiviljelyeläinten tunnistamisesta

Mehiläiset, kimalaiset, turkiseläimet, hirvieläimet ja kamelieläimet

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1123/2011) eräiden eläinten tunnistamisesta

Lisätietoa verkossa

Lisätietoja