Maaseutupoliittinen ohjelmatyö

Kansallisen tason maaseutupoliittisia ohjelmia ovat:

  • valtioneuvoston maaseutupoliittiset selonteot, periaatepäätökset, toimenpideohjelmat ja erityisohjelmat
  • maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
  • EU-osarahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma

Maaseutupoliittiset ohjelmat konkretisoivat ja tarkentavat valtakunnallista aluekehittämispäätöstä. Valtioneuvoston maaseutupoliittisilla ohjelmilla pyritään vaikuttamaan valtion talousarvioon eri sektoreilla. Ne eivät ole rahoitusohjelmia (vrt. EAKR ja ESR).

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on Maaseutupolitiikan neuvoston toimintaohjelma. Nykyinen kokonaisohjelma on järjestyksessään seitsemäs. Siinä asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet maaseudun kehittämiseksi. Kokonaisohjelman aikajänne on hallituskautta pidempi ja yhteneväinen EU-ohjelmakauden kanssa. Kokonaisohjelmaa toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten voimavarojen puitteissa. Osaan tavoitteista voidaan vastata yllä mainituilla EU-ohjelmilla. Maaseutupolitiikan verkoston toimijoiden sitoutuminen yhteisten tavoitteiden edistämiseen on tärkeää.

Valtion talousarvion momentilta 30.10.63 (maaseudun kehittäminen) rahoitetaan Maaseutupolitiikan neuvoston toimintamenot sekä valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeita rahoitetaan osittain myös Maatilatalouden kehittämisrahastosta.

Maaseudun kehittämisen merkittävimmät resurssit ovat Suomessa EU-osarahoitteisissa maaseutuohjelmassa ja rakennerahasto-ohjelmassa (EAKR ja ESR), joiden kautta rahoitetaan eri tasoilla toteutettavia maaseudun kehittämishankkeita ja yritystukia.

Lisätietoja

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162033   Sähköpostiosoite: