YK:n metsäfoorumi

YK:n metsäfoorumin (United Nations Forum on Forests, UNFF) perustaminen vuonna 2001 on jatkoa Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen voimistuneelle kansainväliselle metsäyhteistyölle. Metsäfoorumin tavoitteena on edistää, seurata ja arvioida metsien kestävää hoitoa ja käyttöä (mukaan lukien suojelu) sekä luoda hallituksille mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitiikan kehittämiseen ja metsiä koskevan keskustelun jatkamiseen.

YK:n metsäfoorumin kokouksissa on tarkasteltu metsiin liittyviä ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Metsäfoorumin tarkoituksena on lisätä myös metsäasioita käsittelevien järjestöjen välistä yhteistyötä ja koordinointia sekä lujittaa kansainvälistä yhteistyötä kehitys- ja teollisuusmaiden välillä yli sektorirajojen sekä julkisten ja yksityisten tahojen välillä.

Metsiä koskeva oikeudellisesti sitomaton asiakirja (UN Forest Instrument) hyväksyttiin vuonna 2008. Sen tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä (mukaan lukien metsien suojelu) sekä metsäfoorumin työn linkittämistä muuhun kestävän kehityksen kansainväliseen yhteistyöhön. Vuonna 2017 hyväksyttiin YK:n strateginen suunnitelma metsille 2017-2030. Strategisen suunnitelman tavoitteena on vahvistaa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä edistää metsien panosta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030, toimeenpanossa. Strateginen suunnitelma kattaa koko YK-järjestelmän ja osallistaa kaikki YK:n jäsenmaat sekä asiaankuuluvat sidosryhmät. Strategian väliarviointi on käynnissä vuonna 2024.

YK:n metsäfoorumi on osa kansainvälistä metsäjärjestelyä (International Arrangement on Forests), johon kuuluvat myös Collaborative Partnership on Forests -järjestökumppanuus (CPF), alueelliset prosessit, muut sidosryhmät sekä tuki rahoitusmahdollisuuksien löytämiseksi kestävän metsätalouden projekteihin.

Metsäfoorumin toiminta perustuu laajaan osallistumiseen ja avoimuuteen. Sidosryhmillä on myös mahdollisuus vaikuttaa metsäfoorumissa. Foorumin jäsenyyttä ei ole rajattu, vaan kaikki maat ovat tasavertaisia jäseniä. Metsäfoorumin kokousten tulokset raportoidaan ECOSOC:in kautta YK:n yleiskokoukselle.

Muualla palvelussamme

YK:n metsästrategia hyväksyttiin (Maa- ja metsätalousministeriön, Ulkoasiainministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 24.1.2017)

Muualla verkossa

United Nations Forum on Forests
International Arragement on Forests

Lisätietoja

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162261   Sähköpostiosoite: