FN:s skogsforum

Inrättandet av FN:s skogsforum (United Nations Forum on Forests, UNFF) år 2001 är en fortsättning på det internationella skogssamarbete som blivit tätare efter FN:s miljö- och utvecklingskonferens som ordnades i Rio de Janeiro 1992. Skogsforumets mål är att främja, följa och utvärdera hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk (inklusive skydd) samt ge regeringarna en möjlighet att utveckla den internationella skogspolitiken och fortsätta skogsdialogen.

Vid sessionerna för FN:s skogsforum har forumet tagit upp ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella skogsfrågor. Syftet med skogsforumet är också att öka samarbetet och samordningen mellan de organisationer som behandlar skogsfrågor och stärka det internationella samarbetet mellan utvecklings- och industriländerna över sektorsgränser och mellan de offentliga och privata aktörerna.

Ett rättsligt icke-bindande dokument om skogar (UN Forest Instrument) antogs 2008. Dess syfte är att främja hållbar skogsvård och hållbart skogsbruk (inklusive skogsskydd) och integrera skogsforumets arbete i det övriga internationella samarbetet för hållbar utveckling. År 2017 antogs FN:s strategiska plan för skog 2017–2030. Syftet med den strategiska planen är att stärka den hållbara skogsvården och det hållbara skogsbruket samt främja skogarnas bidrag till genomförandet av FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den strategiska planen omfattar hela FN-systemet och involverar alla FN:s medlemsländer och berörda intressentgrupper. Halvtidsöversynen av strategin pågår 2024.

FN:s skogsforum hör till det internationella skogsarrangemanget (International Arrangement on Forests) som även omfattar partnerskapet Collaborative Partnership on Forests (CPF), regionala processer, övriga intressentgrupper och stöd för att hitta finansieringsmöjligheter för projekt inom hållbart skogsbruk.

Skogsforumets verksamhet bygger på brett deltagande och öppenhet. Intressentgrupperna har också möjlighet att påverka skogsforumet. Medlemskapet i forumet är inte begränsat, utan alla länder är jämlika medlemmar. Resultaten från skogsforumets sessioner rapporteras till FN:s generalförsamling via ECOSOC.

På vår webbplats

FN:s skogsstrategi godkändes (Jord- och skogsbruksministeriets, Utrikesministeriets och Miljöministeriets meddelande 24.1.2017, på finska)

På andra webbplatser

United Nations Forum on Forests
International Arragement on Forests
 

Mer information

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162261   E-postadress: