Forskningsprogram om jordbrukets miljökonsekvenser (MATO) 2016-2020

Forskningsprogrammet samordnas och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet. Programmet innehåller sju temaområden. Ministerierna beslutar årligen vilka temaområden i programmet kommer att vara föremål för ansökan och hur man kan ansöka finansiering för dem. Varje år ordnar man ett seminarium där man informerar om de finansierade projektens resultat och bidrar till dialogen med ministerierna och forskarna. 

Forskningsprogrammets mål är att:

  • bidra till att uppnå jordbrukets miljömål
  • skapa ett underlag för planering av miljöåtgärder för den kommande finansieringsperioden 2021 - 2026
  • lösa problem som försvårar uppnåendet av miljömålen
  • producera information som hjälper att bedöma landsbygdsprogrammets effekter.

Utgångspunkten är landsbygdsprogrammets miljömål:

  • näringsbelastningen på vattnen minskar och vattnens status förbättras
  • markens kulturtillstånd förbättras
  • naturens biologiska mångfald ökar
  • växthusgasutsläpp minskar och uppbromsning av klimatförändringen effektiviseras
  • bättre anpassning till klimatförändringen.

Suojavyöhykettä Lepsämäjoella.