Markanvändningssektorns klimatplan

Den klimatplan för markanvändningssektorn som tas fram under 2021 kommer att innehålla de åtgärder som behövs för att klimatmålet för markanvändningssektorn ska nås, en genomförandeplan för åtgärderna samt en plan för hur åtgärderna och deras verkningar ska följas upp. I planen ingår åtgärder som gäller koldioxidutsläpp från jordbruksmark, skogar, förändrad markanvändning och våtmarker.  

Klimatplanen bidrar till att uppnå målet Klimatneutralt Finland 2035. Åtgärderna väntas ge en effekt på minst 3 miljoner ton CO2-ekv fram till 2035. 

Fånga kolet-åtgärderna utgör ett underlag för att bereda och genomföra planen.  
För att underbygga arbetet med planen tillsattes vid ingången av 2021 en arbetsgrupp med representanter från de centrala ministerierna. Uppföljningsgruppen för klimatåtgärdshelheten inom markanvändningssektorn följer upp beredningen av planen och hjälper att skapa  växelverkan med intressegrupperna. Klimatplanen utarbetas interaktivt och i takt med att arbetet går framåt ordnas flera diskussionsmöten och andra engagerande möten.  

I arbetet med planen beaktas konsekvensen med klimat- och energistrategin och klimatplanen på medellång sikt. Klimatplanen kommer att ingå i planeringssystemet enligt klimatlagen. Utfallet av planen kommer att följas upp i den klimatårsberättelse som lämnas till riksdagen.

Klimatplanen främjar den övergripande hållbarheten. Markanvändningssektorns klimatåtgärder genomförs inom flera branscher i linje med regeringens övriga strategier, program och projekt. Centrala dokument är den nationella skogsstrategin 2025, programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020, åtgärderna i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) i den kommande strategiska planen för CAP samt den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022.

Utkastet till plan blir klart före utgången av 2021 och kommer att lämnas till riksdagen i form av en redogörelse i början av 2022. 
 

Mer information

Jaana Kaipainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162270