Klimatplanen för markanvändningssektorn

Med markanvändningssektorn avses jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. För markanvändningssektorn utarbetas i år en klimatplan (MISU). Ett utkast till klimatplan för markanvändningssektorn är på remiss den 14 april–18 maj 2022. I planen fastställs vilka metoder det ska satsas på för att minska utsläppen av växthusgaser inom markanvändningssektorn samt stärka kolsänkorna och kolförråden.

Klimatplanen för markanvändningssektorn främjar Finlands mål att bli klimatneutralt till 2035. Planen är också till hjälp för att genomföra Europeiska unionens klimatmål och fullgöra åtaganden på internationell nivå. I planen förväntas det att de åtgärder som nämns i planen ska resultera i en klimateffekt på minst tre miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2035.

I klimatplanen för markanvändningssektorn ingår åtgärder som är inriktade på koldioxidutsläpp från jordbruksmark samt skogar, förändrad markanvändning och våtmarker. Utöver dessa kommer klimatplanen att innehålla en plan för genomförandet och en plan för hur åtgärderna och deras verkningar ska följas upp.

Planen har utarbetats genom växelverkan

För att stödja arbetet med planen tillsattes i början av 2021 en arbetsgrupp med representanter för de närmast berörda ministerierna. Uppföljningsgruppen för klimatåtgärdshelheten inom markanvändningssektorn övervakar beredningen av planen och främjar nödvändig dialog med berörda grupper i samband med att planen utarbetas. Klimatplanen för markanvändningssektorn utarbetas genom växelverkan. Under arbetets gång har det ordnats flera diskussionsmöten och andra inkluderande evenemang. Sammanfattande promemorior om de diskussionsmöten som ordnats finns längre ner på denna sida.

Gaia Consulting och Pellervon taloustutkimus PTT har gjort bedömningen av miljökonsekvenserna av klimatplanen för markanvändningssektorn (SMB-projekt). Miljökonsekvensbedömningen är tätt kopplad till beredningen av planen, och resultaten av den har utnyttjats också när åtgärderna i planen fastställts. I SMB-projektet har också bedömts hur principerna för en rättvis omställning och målen för hållbar utveckling beaktas i klimatplanen.

Fånga kolet -åtgärderna skapar en grund för beredningen och genomförandet av planen. 

Planen samordnas med andra strategier

Vid utarbetandet av planen har det tagits hänsyn till att den bör vara konsekvent i förhållande till klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt. En del av det material som användes vid beredningen av dem, såsom projektet för ett klimatneutralt Finland 2035 (HIISI), har också använts i utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn. Klimatplanen kommer att ingå i planeringssystemet enligt klimatlagen. Genomförandet av planen kommer att följas upp i den klimatårsberättelse som lämnas till riksdagen.

Genom klimatplanen för markanvändningssektorn främjas den övergripande hållbarheten. Markanvändningssektorns klimatåtgärder genomförs inom flera sektorer i linje med regeringens övriga strategier, program och projekt. Centrala sådana är den nationella skogsstrategin 2025, programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, åtgärderna i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) i den kommande strategiska CAP-planen samt den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022.

Utkastet till plan finns nedan (på finska). Avsikten är att planen ska lämnas till riksdagen i sommar i form av en redogörelse från statsrådet.

Inledning, mål och åtgärder (PDF, på svenska)

Klimatplanen för markanvändningssektorn, utkast 14.4.2022 (PDF, på svenska)
 

Mer information