Dammar och reglering

Det finns cirka 430 betydande dammar i Finland. Av dessa är cirka 310 vattendragsdammar och resten avfalls- och gruvdammar. Dammägaren ansvarar för dammens skick och säkerhet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar säkerheten av dammar som kan orsaka fara under jord- och skogsbruksministeriets lednig enligt dammsäkerhetslagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland är huvudansvarig för tillsynsuppgifterna som gäller dammsäkerhet. Vid olycka ansvarar Inrikesministeriet och räddningsmyndigheterna som lyder under ministeriet för räddningsåtgärderna.

Vid vattenreglering ändras vattenstånd och flöden med hjälp av damm- eller vattenkraftverkskonstruktioner. På detta sätt bidrar man till att nå målen som gäller användning och förvaltning av vattnen. I Finland pågår ca 240 vattenregleringsprojekt som omfattar över 300 insjöar. Regleringen av vattendrag hjälper i regel att nå flera mål som gäller bl.a. vattenkraft, översvämningsskydd, vattenförsörjning och rekreationsanvändning. Att utveckla regleringen är just ett bra exempel på ett samhälleligt beslutsfattande som har målet att samordna flera olika intressen och ta hänsyn till olika aktörers kanske också lite motstridiga synpunkter. 

 

För vattenregleringen krävs ett vattenrättsligt tillstånd. Innehavaren av ett regleringstillstånd ser till att ändringarna i vattenstånd och flöden sker enligt tillståndsvillkoren. Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter de regleringar som ligger på statens ansvar under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. 

 

 

På andra webbplatser

Dammar och dammsäkerhet

Regleringen av vattendrag