Internationella och EU:s skogsfrågor

Internationella och EU:s skogs- och miljöpolitiska åtaganden och avtal inverkar stort på Finlands skogssektor och den virkesförädlande industrin.

Att hejda skogsförlust, skydda biologisk variation i skogen och naturen, införa begreppet hållbarhet i skogsvård och skogsanvändning, motarbeta klimatförändringen, förebygga olagliga avverkningar och olaglig virkeshandel samt bioenergi har bl.a. varit centrala temaområden i den internationella skogspolitiska dialogen under de senaste årtiondena.

Finland arbetar aktivt inom den internationella skogs- och miljöpolitiken

De viktigaste internationella skogspolitiska processerna och avtalen handlar om bl.a. arbetet kring FN:s skogsforum, FN:s klimatkonvention och konvention om biologisk mångfald, Europeiska skogsministerkonferenser, FN:s ekonomiska komission för Europa (UNECE) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

När Finland år 1995 anslöt sig till Europeiska unionen innebar detta samtidigt också att EU-författningarna om skog beaktades i den nationella lagstiftningen. Trots att EU inte har likadan skogspolitik som den gemensamma jordbrukspolitiken, har skogsrelaterade frågor samband till flera EU:s politiksektorer.

Mer information

Juha Roppola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162169   E-postadress: