FI SV EN

Jordbruksstöd

Jordbrukets stödsystem är en helhet som består av flera olika stödmedel. Enligt finansieringskälla kan stöden delas in i helt EU-finansierade direktstöd, delvis EU-finansierade stöd i programmet för utveckling av landsbygden och helt nationellt finansierade stöd. Jordbrukaren kan utnyttja flera olika stödformer som baserar sig på djur och åkerareal. Varje stödform har sina egna mål och stödvillkor. Ett centralt mål vid beredningen av den förnyade stödhelheten som togs i bruk 2015 har varit att göra grunderna för fastställande av olika stöd enhetligare i den mån det är möjligt.

Förutom stöden som närmast upprätthåller produktionens grundläggande lönsamhet kan jordbrukaren få investeringsstöd för utveckling av gården. Stödnivåerna varierar enligt investeringsobjektet. Till unga jordbrukare betalas startstöd för att etablera jordbruk.

Livsmedelsverket betalar och verkställer jordbruksstöden.

Helheten av jordbrukarstöd grundar sig på EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Europeiska unionens jordbrukspolitik hör till EU:s behörighet, och ett enskilt medlemsland kan tillämpa den nationella jordbrukspolitiken inom de gränser unionens författningar tillåter. Grunden för jordbrukets stödsystem bildas i Finland av EU:s gemensamma jordbrukspolitiks stödformer som är EU:s direkta inkomststöd samt delvis EU-finansierade kompensationsbidrag och miljöersättning. Genom EU-stödsystemen främjas också produktionsdjurens välbefinnande och ekologisk produktion. Stödhelheten kompletteras med nationella stöd avsedda för Finlands specialförhållanden.

EU-stöden verkställs på det sätt som fastställs i EU-förordningarna som styr alla medlemsländer och Europeiska kommissionens noggrannare verkställighetsregler. Ett enskilt medlemsland har knappt alls beslutanderätt när det gäller att tillämpa förordningarna. I beredningsskedet av förordningarna strävar Finland alltid efter att påverka dem så att de skulle beakta det finländska jordbrukets särdrag. I samband med reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har medlemsländarna getts möjligheter att besluta t.ex. om tillämpningen av produktionskopplade direktstöd.

Kompensationsbidraget och miljöersättningen är s.k. programbaserade stöd som baserar sig på programmet för utveckling av landsbygden som Finland föreslog och kommissionen godkände i december 2014. Programförslag som lämnas till kommissionen bereds nationellt i arbetsgrupper med bred bas. EU-förordningar som gäller utveckling av landsbygden ger ramen för programberedningen.

Från och med 2015 består det nationella stödsystemet av två huvuddelar som är Södra Finlands nationella stöd och det nordliga stödet. Förutom dessa stöd används vissa andra, klart mindre och mer riktade nationella stödformer. Betalning av nationella stöd förutsätter kommissionens godkännande. Om de programförslag om nationella stöd som lämnas till kommissionen förhandlas med jordbruksproducenternas centralorganisationer.

Kommissionens beslut om de nationella stöden fastställer gränserna för det nationella beslutsfattandet. Beredningen av de nationella stöden grundar sig på en mer omfattande samordning av stödhelheten, det tillgängliga anslaget samt de ramvillkor som kommissionens beslut ställer.

Mer information

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten 0295162356  


Martti Patjas, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten 0295162474