Nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030

Statsrådet godkände den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030 (NAP2030) i december 2022. Genomförandet av planen inleddes våren 2023. 

Vad innehåller anpassningsplanen?

VISION: Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat.

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar (NAP2030) innehåller en risk- och sårbarhetsanalys av klimatförändringarna. I planen fastställs anpassningsarbetets vision och tre mål. Målen preciseras med 24 delmål som är grupperade i tio teman och uppfylls med de åtgärder beskrivs som i planen. Avsikten är också att ta fram ett övervakningssystem för bedömning av åtgärdernas framskridande och effekter.

MÅL 1: Det finns en stark vilja bland samhällets aktörer att anpassa sig till klimatförändringarna.

MÅL 2: Samhällets aktörer förfogar över effektiva metoder för att såväl i fråga om naturen som i fråga om samhället bedöma, förebygga och hantera de risker som anknyter till klimatförändringarna.

MÅL 3: Samhällets aktörer har förmåga att såväl i fråga om naturen som i fråga om samhället förebygga, skapa beredskap för och hantera de risker som anknyter till klimatförändringarna.

Teman och mål för anpassningsplanen

Beredning av anpassningsplanen

Anpassningsplanen bereddes år 2022. 10 ministerier och ett stort antal olika berörda grupper deltog i beredningen. Det huvudsakliga ansvaret för beredningen låg hos en beredningsgrupp som samordnades av jord- och skogsbruksministeriet och bestod av företrädare för nio ministerier. Gruppen fick understöd av ett sakkunnigsekretariat som samordnades av jord- och skogsbruksministeriet. Den på bred bas sammansatta uppföljningsgruppen för 2022 års plan för anpassning till klimatförändringen, som arbetade under ledning av jord- och skogsbruksministeriet, deltog dessutom i beredningen. Under utarbetandet av planen hölls omfattande samråd med företrädare för olika berörda grupper. Sammanfattningen av diskussionen på samrådsmötena och de övriga beredningsmaterialen finns i statsrådets projektfönster.

I samband med beredningen av NAP2030 lades det fram en sektorspecifik risk- och sårbarhetsgranskning som även överskrider sektorsgränserna, en helhetsbedömning av anpassningspolitiken, ordnades en vetenskaplig sparring som genomfördes i samarbete med Finska Vetenskapsakademien samt en rapport om klimat- och socioekonomiska scenarier utarbetades av Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral.

Mer information

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162104   E-postadress: