Skogslagen

Syftet med skogslagen är att främja en i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende hållbar skötsel och användning av skogarna. Skogslagen ställer minimikrav på skötseln och användningen av skogarna. Utifrån dessa krav fattar skogsägaren detaljerade beslut om skogshanteringen i enlighet med sina mål. I skogslagen föreskrivs om minimikrav bl.a. för drivning, förnyelse av skogen och tryggandet av skogsnaturens mångfald.

Utöver skogslagen regleras användningen av skogarna också av statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog, som har utfärdats med stöd av skogslagen, samt t.ex. av lagen om bekämpning av skogsskador. Också miljölagstiftningen, såsom t.ex. naturvårdslagen, har konsekvenser för skogsbruket.

Skogslagstiftningens utveckling

I mitten av 1800-talet var de finska skogarna i så kraftig användning att myndigheterna blev oroliga för att skogarna helt skulle försvinna. Som en följd av detta togs rådet ”skog må icke skövlas” som grund för den finska skogslagstiftningen. År 1886 stiftades den första finska skogslagen och i den samlades alla bestämmelser som gällde skogar. Syftet med lagen var att främja en naturlig förnyelse av skogen, eftersom man vid den tiden upplevde att det var osäkert om skogen klarade av att förnya sig efter en kalhuggning. Efter detta har skogslagen och skogslagstiftningen utvecklats i enlighet med samhällets behov.

Den nuvarande skogslagen (1093/1996) trädde i kraft år 1997. Den senaste substansändringen i den nuvarande skogslagen började gälla vid ingången av år 2015. Den reviderade skogslagen ökade betydligt skogsägarnas valfrihet och ansvar vid användningen och skötseln av skogarna. Genom reformen ville man förbättra skogsbrukets lönsamhet, påverka skogarnas mångfald positivt på vidsträckta områden och motivera skogsägarna till att sköta väl om skogarna i enlighet med sina mål. Vid skötseln av skogarna tillåts ett effektivare skogsbruk än tidigare samt mindre intensiva metoder med vilka den nytta som fås av skogarna och skogsägandets olika mål kan sammanjämkas. 

Naturresursinstitutets bedömning om konsekvenserna av ändringarna i skogslagen som institutet gjort på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, blev klar i januari 2020. Enligt bedömningen är målen för lagändringen uppnåtts till många delar. När tiden var kort kunde man till vissa delar inte notera och bedöma konsekvenserna. Hur man har lyckats trygga skogarnas biologiska mångfald genom den nya skogslagen måste analyseras närmare.

På vår webbplats

En utredning om hur 10 § i skogslagen som tryggar skogsnaturens biologiska mångfald, fungerar är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 28.1.2021)
Skogslagstifning
En utredning om hur 10 § i skogslagen som tryggar skogsnaturens biologiska mångfald, fungerar är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 28.1.2021)
Länk till utredningsrapporten
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekämpa insektsskador (Jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets gemensamma pressmeddelande 14.1.2020)

På andra webbplatser

Skogslag (1093/1996)
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162045  


Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, rättsenheten 0295162417