Skogslagen

Syftet med skogslagen är att främja en i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende hållbar skötsel och användning av skogarna. Skogslagen ställer minimikrav på skötseln och användningen av skogarna. Utifrån dessa krav fattar skogsägaren detaljerade beslut om skogshanteringen i enlighet med sina mål. I skogslagen föreskrivs om minimikrav bl.a. för drivning, förnyelse av skogen och tryggandet av skogsnaturens mångfald.

Utöver skogslagen regleras användningen av skogarna också av statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog, som har utfärdats med stöd av skogslagen, samt t.ex. av lagen om bekämpning av skogsskador. Också miljölagstiftningen, såsom t.ex. naturvårdslagen, har konsekvenser för skogsbruket.

Skogslagstiftningens utveckling

I mitten av 1800-talet var skogarna i Finland i så stor användning att myndigheterna var oroade över avskogningen. Till följd av detta grundade sig den finska skogslagstiftningen på bestämmelsen ”skogen får inte förstöras”. År 1886 stiftades den första finska skogslagen och i den samlades alla bestämmelser som gällde skogar. Syftet med lagen var att främja en naturlig förnyelse av skogen, eftersom man vid den tiden upplevde att det var osäkert om skogen klarade av att förnya sig efter en kalhuggning. Efter detta har skogslagen och skogslagstiftningen utvecklats i enlighet med samhällets behov.

Den gällande skogslagen (1093/1996) trädde i kraft reviderat 2014. Den reviderade skogslagen ökade betydligt skogsägarnas valfrihet och ansvar vid användningen och skötseln av skogarna. Genom reformen ville man förbättra skogsbrukets lönsamhet, påverka skogarnas mångfald positivt på vidsträckta områden och motivera skogsägarna till att sköta väl om skogarna i enlighet med sina mål. Vid skötseln av skogarna tillåts ett effektivare skogsbruk än tidigare samt mindre intensiva metoder med vilka den nytta som fås av skogarna och skogsägandets olika mål kan sammanjämkas. 

Naturresursinstitutets bedömning om konsekvenserna av ändringarna i skogslagen som institutet gjort på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, blev klar i januari 2020. Enligt bedömningen är målen för lagändringen uppnåtts till många delar. I det fortsatta projektet bedömdes hur man lyckats trygga skogarnas biologiska mångfald. Skogslagens klimatkonsekvenser bedömdes 2023.

 

På vår webbplats


Skogslagstifning

Ny teknik ger ökade möjligheter för tillsynen över att skogslagen följs (JSM pressmeddelande 12.4.2023)
Skogslagens rapport om bedömning av klimatkonsekvenserna (Naturresursinstitutet 2023) på finska
En utredning om hur 10 § i skogslagen som tryggar skogsnaturens biologiska mångfald, fungerar är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 28.1.2021)
Länk till utredningsrapporten
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekämpa insektsskador (Jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets gemensamma pressmeddelande 14.1.2020)

På andra webbplatser

Skogslag (1093/1996)
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog (1320/2013)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Vilppu Talvitie, yksikön päällikkö, hallitusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, rättsenheten Telefon:0295162417   E-postadress: