Smittande djursjukdomar

Bekämpning i Finland

Lagstiftning

Om smittande djursjukdomar har föreskrivits i lagen om djursjukdomar (441/2013) och statsrådets och Jord- och skogsbruksministeriets förordningar som utfärdats med stöd av lagen.

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten av lagen om djursjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt verkställigheten och genomförandet av de EU-rättsakter som genomförs genom lagen om djursjukdomar, samt utövar tillsyn över efterlevnaden av dessa.  Livsmedelverket planerar, leder, utvecklar och övervakar på riksnivå bekämpningen av djursjukdomar. Dessutom ansvarar Evira för upprätthållandet av den nationella beredskapen för djursjukdomar och svarar för diagnostik och forskning av djursjukdomar. Regionförvaltningsverket planerar, leder, övervakar och genomför bekämpningen av djursjukdomar samt upprätthåller beredskapen för djursjukdomar inom sitt verksamhetsområde. Kommunalveterinären svarar i egenskap av behörig myndighet inom sitt verksamhetsområde för vissa uppgifter i lagen om djursjukdomar enligt vad som närmare bestäms i lagen.

Djursjukdomar som ska bekämpas

Med djursjukdom avses i lagen om djursjukdomar en sjukdom eller smitta som kan överföras från ett djur till ett annat eller till en människa. I lagen om djursjukdomar indelas djursjukdomar i djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar, djursjukdomar som ska övervakas, anmälningspliktiga djursjukdomar och andra sjukdomar. Djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar, djursjukdomar som ska övervakas kallas med ett samlingsnamn djursjukdomar som ska bekämpas. I lagen föreskrivs också om nya allvarliga djursjukdomar med vilka avses en djursjukdom som inte har förekommit tidigare eller som är mycket sällsynt, som till sina skadliga verkningar kan jämföras med djursjukdomar som ska bekämpas, men som inte har getts beteckningen djursjukdom som ska bekämpas eller anmälningspliktig djursjukdom.

Om en aktör som är ansvarig för djur eller någon annan person som deltar i undersökning, skötsel, hantering, transport, avlivning, slakt, jakt, fångst, rensning eller observation av djur misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av en djursjukdom som ska bekämpas eller av en ny, allvarlig djursjukdom, ska han eller hon utan dröjsmål anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket. En aktör som är ansvarig för djur ska till nämnda myndigheter också anmäla sådant massinsjuknande eller sådan massdöd av djur samt sådana väsentliga förändringar i djurs beteende eller produktivitet som kan tyda på förekomst av en djursjukdom som ska bekämpas eller en ny, allvarlig djursjukdom.

En aktör som är ansvarig för djur som misstänker att ett djur har drabbats av en djursjukdom som ska bekämpas eller av en ny, allvarlig djursjukdom, ska om möjligt hålla djuret avskilt från andra djur på djurhållningsplatsen och undvika att förflytta djur, produkter, varor och ämnen som eventuellt kan sprida smitta tills regionförvaltningsverket har beslutat om fortsatta åtgärder.

Djursjukdomar som ska bekämpas har listats i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem 843/2013.

Ytterligare upplysningar finns på Livsmedelverkets webbplats.

Mer information

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162361