Smittande djursjukdomar

Bekämpning i Finland

Lagstiftning

Bestämmelser om smittande djursjukdomar finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) och i lagen om djursjukdomar (76/2021) och i förordningar och beslut som har utfärdats med stöd av dem. 

Bestämmelser om smittande djursjukdomar finns också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG.

Bestämmelser om övervakning av smittande djursjukdomar i samband med förflyttning av sällskapsdjur finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003. 

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet styr i egenskap av högsta myndighet verkställigheten av lagen om djursjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt verkställigheten och genomförandet av de EU-rättsakter som gäller djursjukdomar.  Livsmedelverket planerar, leder, utvecklar och övervakar på riksnivå bekämpningen av djursjukdomar. Dessutom ansvarar Livsmedelsverket för upprätthållandet av den nationella beredskapen för djursjukdomar och svarar för diagnostik och forskning av djursjukdomar. Regionförvaltningsverket planerar, leder, övervakar och genomför bekämpningen av djursjukdomar samt upprätthåller beredskapen för djursjukdomar inom sitt verksamhetsområde. Kommunalveterinären svarar i egenskap av behörig myndighet inom sitt verksamhetsområde för vissa uppgifter i lagen om djursjukdomar enligt vad som närmare bestäms i lagen.

Förtecknade och nya djursjukdomar, andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Med djursjukdom avses i djurhälsolagen och i lagen om djursjukdomar förekomst av infektioner och angrepp hos djur, med eller utan kliniska eller patologiska manifestationer, vilka orsakas av ett eller flera sjukdomsagens.

Det finns bestämmelser om förtecknade djursjukdomar och förtecknade arter samt om indelningen av förtecknade djursjukdomar i kategorierna a-e i djurhälsolagen och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade djursjukdomar.

Det finns också bestämmelser om nya djursjukdomar i djurhälsolagen. Med en ny djursjukdom avses en sjukdom som potentiellt kan uppfylla kriterierna för förtecknade djursjukdomar och är en följd av att ett befintligt sjukdomsagens utvecklats eller förändrats, är en känd sjukdom som sprids till ett nytt geografiskt område, en ny art eller en ny population, diagnosticeras för första gången i Europeiska unionen, eller orsakas av ett oidentifierat eller tidigare oidentifierat sjukdomsagens.

Bestämmelser om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar finns i lagen om djursjukdomar och jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar (325/2021). Andra djursjukdomar som ska bekämpas och djursjukdomar som ska övervakas kan vara förtecknade som enbart hör till kategori d eller e, eller andra än förtecknade djursjukdomar. Andra anmälningspliktiga djursjukdomar är djursjukdomar som inte är förtecknade djursjukdomar. 

Om en aktör eller sällskapsdjurshållare misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av en förtecknad djursjukdom, en ny djursjukdom eller en annan djursjukdom som ska bekämpas eller en djursjukdom som ska övervakas, ska han eller hon anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket. Samma anmälningsskyldighet har andra fysiska eller juridiska personer som deltar i undersökning, skötsel, hantering, transport, avlivning, slakt, jakt, fångst eller observation av djur. Anmälan om misstanke ska också göras om onormal dödlighet eller andra tecken på en allvarlig djursjukdom, om djursjukdom som konstaterats av prov som tagits i djurets näromgivning samt om icke fastställda orsaker till en betydande nedgång i produktionsvolymerna. Anmälan ska göras omedelbart, om den gäller en djursjukdom i kategori a eller om tecknen tyder på förekomst av en sådan sjukdom. Anmälan ska göras så snart det är möjligt i praktiken, om den gäller en annan förtecknad djursjukdom, en ny djursjukdom eller en annan djursjukdom som ska bekämpas eller en djursjukdom som ska övervakas eller om tecknen tyder på förekomst av en sådan djursjukdom.

En aktör eller sällskapsdjurshållare som misstänker att ett djur har drabbats av en sjukdom i kategorierna a-c, en ny sjukdom, en annan djursjukdom som ska bekämpas eller en djursjukdom som ska övervakas ska om möjligt hålla djuret avskilt från andra djur i anläggningen eller i hushållet och undvika att förflytta djur, produkter, varor och ämnen som eventuellt kan sprida smitta, tills djurhälsomyndigheten har beslutat om fortsatta åtgärder.  

Ytterligare upplysningar finns på Livsmedelverkets webbplats.

Mer information

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162361   E-postadress: