Målsättning är Finland i förnyelse – en värld av möjligheter

Många av de saker som vi nu tycker är självklara är unika. I framtiden kommer ren mat och rent vatten att höra till de viktigaste tillgångarna för oss och för hela världen, likaså hållbar användning av förnybara naturresurser i alla former.

Vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde bygger upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas – vi skapar ett hållbart matsystem
och en hållbar naturresursekonomi som har en förmåga att förnya sig samt ett innovativt system för geografisk information. Vi tror på ett hållbart tillvaratagande av förnybara naturresurser och på nya möjligheter inom matproduktionen. Ett ansvarsfullt matsystem, hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi samt tillförlitliga datalager är viktiga för oss alla. Samtidigt skapar de viktiga möjligheter som stärker vårt lands konkurrenskraft och landsbygdens livskraft.

Vårt arbete fokuserar fortfarande på jord- och skogsbruket. Vi arbetar också för människors, växters och djurs hälsa och välbefinnande. Vidare arbetar vi på bred front för hållbar användning av vatten, fiskar, vilt och andra förnybara naturresurser. Vi vill hitta lösningar på frågor som är av största vikt för Finland och för hela mänskligheten. Bioekonomi, cirkulär ekonomi, markanvändning och en hållbar användning av förnybara naturresurser står i fokus såväl i dag som i framtiden. De frågor som gäller dessa områden innebär inte enbart problem, utan också stora möjligheter som bidrar till målen för hållbar utveckling.

De centrala effektivetesmålen för jord- och skogsbruksministeriet  är

  1. Konkurrenskraften för det ansvarsfulla och förnybara livsmedelssystemet förbättras.
  2. En förnybar och hållbar naturresursekonomi ökar välbefinnandet och ersätter icke förnybara råvaror och energi.
  3. En diversifierad företagsverksamhet, framgångsrik landsbygd och nätverk stärker samhället.
  4. Tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar ägarskap.

Jord- och skogsbruksministeriet bidrar genom sin verksamhet till FN:s mål för hållbar utveckling

Se också:
Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde