Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål har till uppgift bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining (den s.k. 3R-principen) genomförs. Delegationen verkar i anslutning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Delegationen har en bredbasig sammansättning. Dessa medlemmar företräder aktörer som är centrala när det gäller djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål och dessa djurs välbefinnande samt användning och ersättande av dem. Delegationens medlemmar företräder bl.a. forskningen och undervisningen, industrin, skötseln av djur, forskningen om välbefinnandet, det frivilliga djurskyddsarbetet och de alternativa metoderna till djurförsök. Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 13 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom djurskyddsombudsmannen. Delegationen kan också höra utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Delegationen har till uppgift att följa och bidra till att principen för ersättning, begränsning och förfining genomförs. Utifrån sina observationer och uppfattningar lämnar delegationen förslag och utlåtanden för att främja principen. Delegationen lämnar utlåtanden också om andra åtgärder och förslag som gäller användningen av och välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Delegationen utvecklar samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer i frågor som gäller välbefinnandet för djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Delegationen har också till uppgift att lägga fram förslag om utbildningen som gäller djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt utveckla informationsgivningen. Delegationen deltar i samhällsdebatten om användningen av dessa djur och håller kontakt med motsvarande organ i Europeiska unionens andra medlemsländer. Vid behov kan Jord- och skogsbruksministeriet ålägga delegationen även andra uppgifter som hör till dess verksamhetsområde.

Delegationens sammansättning finns i projektregistret.

Statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 497/2013. Om delegationens uppgifter och sammansättning har föreskrivits med statsrådets förordning (565/2013). Delegationens medlemmar utses genom statsrådets beslut för fem år i sänder.

Delegationens mötesprotokoll och ställningstaganden

 

Mer information