Grundvatten

Grundvatten är det vatten som finns under markytan i ett djup där markens porer är fyllda med vatten. Grundvatten bildas ovanpå de jordlager som släpper igenom vatten dåligt. Det kan väl användas som råvatten eftersom det rör sig genom jordlagren som filtrerar föroreningar.

Grundvatten har vanligen använts för vattenförsörjning från brunnar, men ett bredare arbete med att kartlägga och använda grundvattenreserverna inleddes först på 1960-talet. På 1970-talet bestämde vattenförvaltingen gränserna för de grundvattenområden som var viktiga för vattenförsörjningen. Ända sen dess har grundvattnet blivit allt viktigare för vattentjänsterna. För tillfället bygger hushållens och livsmedelsanläggningarnas vattenförsörjning i huvudsak på grundvatten och konstgjort grundvatten, dock inte i huvudstadsregionen eller vid västkusten. År 2015 var 59 procent av det råvatten som vattentjänstverken använde grundvatten eller konstgjort grundvatten.

Grundvattenområden

Vi har ca 6 000 grundvattenområden där det bildas omkring 5,4 miljoner kubikmeter grundvatten per dygn. Grundvattenområdena är alltså relativt små.

Flest grundvattenområden finns det i området för närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, det vill säga ungefär en tredjedel av alla grundvattenområden i Finland. Antalet grundvattenområden är minst på Åland samt i områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra och Södra Savolax.

Enligt lagen om vattenvårds- och havsförvaltningen delar en närings-, trafik- och miljöcentral de grundvattenområden som finns i centralens område in i tre klasser. Av det vatten som hör till klass 1 används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller för fler än femtio personers behov. Till klass 2 hör områden som lämpar sig för övrig vattenförsörjning. Grundvattnet lämpar sig också för användning för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten. Till klass E hör grundvattenområden av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Användning av grundvatten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska främja vattenförsörjningens och -distributionens funktion och arbeta för och övervaka att yt- och grundvattenreserver används på ett hållbart sätt. Centralerna ska också bland annat skydda grundvattenområdena och inhämta information om grundvatten.

Grundvattenfrågorna är viktiga och grundvattenkompetens behövs förutom i samhällenas vattenförsörjning i många andra uppgifter såsom planeringen av områdesanvändningen och vattenskyddet. Ett regionalt och tväradministrativt samarbete står här i fokus.