Skogsodlingsmaterial och skogsförädling

Egenskaperna hos de frön och plantor som används för skogsodling har en avgörande verkan på hur skogsföryngringen kommer att lyckas. Skogsodlingsmaterialet ska vara av god kvalitet, friskt och anpassat för växtplatsen. Lagen om handel med skogsodlingsmaterial förutsätter att köparen lämnas sådana uppgifter som köparen behöver för att kunna välja lämpligt skogsodlingsmaterial. Livsmedelsverket övervakar att bestämmelserna följs. Lagen bygger direkt på rådets direktiv (1999/105/EG) om saluföring av skogsodlingsmaterial som har till syfte att garantera att allt den råvara som används för produktion av skogsodlingsmaterial är högkvalitativ, att skogsfrön och –plantor som saluförs i EU-området är kravenliga och att allt det skogsodlingsmaterial som saluförs i EU-området innehåller klara och på ett harmoniserat sätt angivna uppgifter om ursprung och övriga egenskaper.

Betydande tillväxt genom skogsförädling

Skogsförädling hör till Naturresursinstitutets lagstadgade uppgifter. Resultaten från en decennier lång skogsförädling kan utnyttjas genom att man använder frön producerade på fröodlingar. På grund av skogsträdens långa omloppstid är förädlingen tidskrävande jämfört med övrig växtförädling. Resultaten är dock goda, till exempel hos tallar, som växer ur frön från nya elitfröodlingar, är den genomsnittliga tillväxten 25−30 % bättre jämfört med träd som växer ur skogsfrön. Omloppstiden är också 10−20 år kortare.

Staten bidrar till produktion och användning av förädlat skogsodlingsmaterial genom statsunderstöd som beviljas för anläggning och bruk av fröodlingar. Antalet fröodlingar som anläggs bygger på programmet för anläggning av fröodlingar för skogsträd som uppdaterades år 2011. Stödet är högre för fröodlingar för gran och inom de nordligare härkomstområdena.

Ny delegation för skogsförädling och fröproduktion tillsatt

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 25 februari 2020 en ny delegation för skogsförädling och fröproduktion.

Delegationen har till uppgift att främja samarbetet inom skogsförädling och fröproduktion mellan skogsförädlare, forskare, myndigheter och verksamhetsutövare samt att följa upp och bidra till att genomföra det landsomfattande programmet Skogsförädling 2050 som en uppgift enligt statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2004).

Delegationen ska också främja integrationen av förädlingen i skogsbruket, arbetet med skogsträdens genetiska resurser, den ökade tillväxten, begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen, den skogsgenetiska forskningen och annan skogsforskning. Vidare ska delegationen följa upp och arbeta för att resultaten av skogsförädlingen omsätts i praktiken genom programmet för att anlägga fröplantager, följa upp fröproduktionens läge i hela landet samt utvecklingen och forskningen inom skogsförädlingen och fröproduktionen. Delegationens mandattid löper ut den 31 december 2023.

 

Bilagor
Promemoria från arbetsgruppen som bedömer behovet av skogsträdsfrön (2011) (på finska)
Beslut om tillsättande av en delegation för frågor som gäller skogsförädling och fröodling (på finska)

På vår webbplats
Skogsbehandling i Finland

På andra webbplatser
Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
Skogsförädling (Naturalresursinstitutet LUKE)
 

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449