Skogsodlingsmaterial och skogsförädling

Kvaliteten av frön och plantor som används i skogsodlingen övervakas

Egenskaperna hos de frön och plantor som används för skogsodling har en avgörande verkan på hur skogsföryngringen kommer att lyckas. Skogsodlingsmaterialet ska vara av god kvalitet, friskt och anpassat för växtplatsen. Lagen om handel med skogsodlingsmaterial förutsätter att köparen lämnas sådana uppgifter som köparen behöver för att kunna välja lämpligt skogsodlingsmaterial. Livsmedelsverket övervakar att bestämmelserna följs. Lagen bygger direkt på rådets direktiv (1999/105/EG) om saluföring av skogsodlingsmaterial som har till syfte att garantera att allt den råvara som används för produktion av skogsodlingsmaterial är högkvalitativ, att skogsfrön och –plantor som saluförs i EU-området är kravenliga och att allt det skogsodlingsmaterial som saluförs i EU-området innehåller klara och på ett harmoniserat sätt angivna uppgifter om ursprung och övriga egenskaper.

Europeiska kommissionen publicerade den 29 april 2021 en undersökning om unionens alternativ för att uppdatera den gällande lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial. Undersökningen inbegriper rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial.

Kommissionen har för avsikt att 2021 inleda arbetet med en konsekvensbedömning och en utredning samt att ordna en öppen offentlig konsultation. Ett eventuellt lagstiftningsförslag avses bli färdigt i slutet av 2022.

Skogsförädling ger många olika fördelar

Skogsförädling av ett av de viktigaste sätten att öka skogstillväxt. Förädlat skogsodlingsmaterial ger en möjlighet att inverka positivt på utvecklingen av skogsresurserna på lång sikt. Förädlingen förbättrar inte bara skogens tillväxt utan också virkets kvalitet och skogens hälsa. Selektiv förädling gör också skogens anpassning till klimatförändringen snabbare och på det sättet ser till att skogen bevarar avkastningsförmågan i framtiden. Det förädlade skogsodlingsmaterialet uppvisar också stor diversitet i det genetiska arvet. Skogsförädling hör till Naturresursinstitutets lagstadgade uppgifter.

Resultaten från en decennier lång skogsförädling kan omsättas i praktiken genom att man vid skogsodling och i plantskolor använder frön producerade på fröodlingar. Staten bidrar till produktion och användning av förädlat skogsodlingsmaterial genom statsunderstöd som beviljas för anläggning av fröodlingar. Antalet fröodlingar som anläggs bygger på programmet för anläggning av fröodlingar för skogsträd som uppdaterades år 2011 [Promemoria från arbetsgruppen som bedömer behovet av skogsträdsfrön (2011)]. Att anlägga fröodlingar har fastställts som en SGEI-tjänst (services of general economic interest) genom jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 7 februari 2018. Till SGEI-tjänsteleverantör har valts Siemen Forelia Oy för åren 2018-2022.

I samband med utvecklingsprojektet Fånga kolet som är en av markanvändningssektorns klimatåtgärder har jord- och skogsbruksministeriet beviljat finansiering för projektet Jalostustieto. 
Målet med projektet är att förbättra kunskapen om skogsförädling och förädlingsfördelar när det gäller skogarnas tillväxt, virkesproduktionens lönsamhet, virkesmaterialets kvalitet, skogarnas tålighet mot skador och skogarnas klimatpåverkan.

Delegationen för skogsförädling och fröproduktion

Delegationen har till uppgift att främja samarbetet inom skogsförädling och fröproduktion mellan skogsförädlare, forskare, myndigheter och verksamhetsutövare samt att följa upp och bidra till att genomföra det landsomfattande programmet Skogsförädling 2050 som en uppgift enligt statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2004).

Delegationen ska också främja integrationen av förädlingen i skogsbruket, arbetet med skogsträdens genetiska resurser, den ökade tillväxten, begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen, den skogsgenetiska forskningen och annan skogsforskning. Vidare ska delegationen följa upp och arbeta för att resultaten av skogsförädlingen omsätts i praktiken genom programmet för att anlägga fröplantager, följa upp fröproduktionens läge i hela landet samt utvecklingen och forskningen inom skogsförädlingen och fröproduktionen. Delegationen tillsattes den 25 februari 2020 och dess mandattid löper ut den 31 december 2023.

På vår webbplats
Skogsbehandling i Finland
Mer tillväxt och hållbarhet genom skogsförädling (JSM:s blogg 3.2.2020) (på finska)
Projektet Jalostustieto: Klimatfördelar genom skogsförädling ‒ en öppen plattform om skogsförädling och hur man omsätter fördelarna i praktiken (på finska)

Bilagor
Promemoria från arbetsgruppen som bedömer behovet av skogsträdsfrön (2011) (på finska)
Beslut om tillsättande av en delegation för frågor som gäller skogsförädling och fröodling (på finska)

På andra webbplatser
Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
Skogsförädling (Naturalresursinstitutet LUKE)
 

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162449