Skogsodlingsmaterial och skogsförädling

Kvaliteten av frön och plantor som används i skogsodlingen övervakas

Egenskaperna hos de frön och plantor som används för skogsodling är av avgörande betydelse för hur skogsföryngringen kommer att lyckas. Skogsodlingsmaterialet ska vara av god kvalitet, friskt och av ett ursprung som är lämpligt med tanke på växtplatsen. Enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial förutsätts att den som köper frön och plantor ges sådana uppgifter som köparen behöver för att kunna välja lämpligt skogsodlingsmaterial. Livsmedelsverket övervakar att bestämmelserna i lagen följs. Lagen baserar sig på rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial (1999/105/EG), som har till syfte att garantera att frökällor som används för produktion av skogsodlingsmaterial håller hög kvalitet, att frön och plantor av skogsträd som marknadsförs inom EU är kravenliga och att allt skogsodlingsmaterial som marknadsförs inom EU innehåller tydliga och enhetliga uppgifter om ursprung och övriga egenskaper.

Våren 2021 publicerade Europeiska kommissionen en undersökning om unionens alternativ för att uppdatera EU:s nuvarande bestämmelser om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial. Undersökningen inbegriper rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial. För närvarande håller kommissionen på att färdigställa konsekvensbedömningen av lagstiftningsreformen. Kommissionen har som mål att lämna sitt lagstiftningsförslag sommaren 2023.  
 

Skogsförädling ger många olika fördelar

Skogsförädling av ett av de viktigaste sätten att öka skogstillväxten. Förädlat skogsodlingsmaterial ger en möjlighet att inverka positivt på utvecklingen av skogsresurserna på lång sikt. Förädlingen förbättrar inte bara skogens tillväxt utan också virkets kvalitet och skogens hälsa. Genom selektiv förädling kan man också få skogen att snabbare anpassa sig till klimatförändringarna och på det sättet se till att skogen bevarar avkastningsförmågan i framtiden. Det förädlade skogsodlingsmaterialet uppvisar också stor genetisk mångfald. Skogsförädling hör till Naturresursinstitutets lagstadgade myndighetsuppgifter.

Ett nytt program för anläggande av skogsfröplantager är under beredning

Resultaten av den skogsförädling som pågått i årtionden kommer till användning när man vid sådd av skog och produktion av plantor använder frön som producerats på fröplantager. Staten främjar produktion och användning av förädlat skogsodlingsmaterial genom statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager. Antalet fröplantager som anläggs baserar sig på det program för anläggning av skogsfröplantager som bereddes 2004 och uppdaterades 2011 [Promemoria av arbetsgruppen för bedömning av behovet av skogsträdsfrön (2011)]. I februari 2022 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett nytt program för anläggning av skogsfröplantager. Arbetsgruppens förslag till nytt program för anläggning av skogsfröplantager är för närvarande på remiss.

Anläggningen av skogsfröplantager är en SGEI-tjänst (services of general economic interest).Under perioden 2018–2022 var Siemen Forelia Oy SGEI-tjänsteleverantör. Den 9 november 2022 öppnade ministeriet möjligheten för aktörer att ansöka om att bli SGEI-tjänsteleverantör, och på basis av ansökningarna valdes Siemen Forelia Oy och Tapio Palvelut Oy den 13 december 2022 till utförare av SGEI-tjänsten att anlägga skogsfröplantager för perioden 1.1.2023−31.12.2032 (beslut VN/28856/2022-MMM-4). Endast dessa aktörer kan beviljas statsunderstöd för att anlägga skogsfröplantager. Vem som helst kan dock utan statligt stöd anlägga skogsfröplantager som inte hör till programmet.

I samband med markanvändningssektorns klimatåtgärdshelhet Fånga kolet har jord- och skogsbruksministeriet beviljat finansiering till projektet Jalostustieto (förädlingsinformation). Projektets mål är att förbättra kunskaperna och medvetenheten om skogsförädlingen och om förädlingens fördelar för skogens tillväxt, virkesproduktionens lönsamhet, virkets kvalitet, skogarnas resistens och skogarnas inverkan på klimatet. I projektet har det skapats en webbplats om skogsförädling som lanserades under våren 2023.
 

Delegationen för skogsförädling och fröproduktion

Delegationen har till uppgift att främja samarbetet inom skogsförädling och fröproduktion mellan skogsförädlare, forskare, myndigheter och verksamhetsutövare samt att följa upp och bidra till att genomföra det landsomfattande programmet Skogsförädling 2050 som en uppgift enligt statsrådets förordning om Naturresursinstitutet (715/2014). Delegationen ska också främja att förädlingen integreras i skogsbruket, arbetet med skogsträdens genetiska resurser, den vegetativa förökningen, begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna, den skogsgenetiska forskningen och annan skogsforskning. Vidare ska delegationen följa upp och arbeta för att resultaten av skogsförädlingen omsätts i praktiken genom programmet för att anlägga fröplantager samt bevaka fröproduktionens läge i hela landet och utvecklingen och forskningen inom skogsförädlingen och fröproduktionen. Den nuvarande delegationen tillsattes den 25 februari 2020, och dess mandatperiod löper ut den 31 december 2023.

På vår webbplats

Begäran om utlåtande om utkast till program för anläggning av skogsfröplantager 18.4.2023
Skogsförädlingens betydelse ökar i framtiden – det nya programmet för anläggning av utsädesodlingar fram till 2060 är redan under arbete (JSM Nyhet 18.5.2022)(på finska)
Skogsbehandling i Finland
Mer tillväxt och hållbarhet genom skogsförädling (JSM:s blogg 3.2.2020) (på finska)
Projektet Jalostustieto: Klimatfördelar genom skogsförädling ‒ en öppen plattform om skogsförädling och hur man omsätter fördelarna i praktiken (på finska)

Bilagor

Promemoria från arbetsgruppen som bedömer behovet av skogsträdsfrön (2011) (på finska)
Beslut om tillsättande av en delegation för frågor som gäller skogsförädling och fröodling (på finska)
Rapport från gruppen för utveckling av fröproduktionen Filen öppnas i en ny flik PDF 746 kB (på finska)

På andra webbplatser

Lag om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (1055/2002)
Övervakning av handel med skogsodlingsmaterial (Livsmedelsverket) 
Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse – SGEI (arbets- och näringsministeriet) 
Europeiska kommissionen: Framtiden för unionens lagstiftning om växtförökningsmaterial  (på engelska)
Naturresursinstitutets webbplats om skogsförädling (på finska)

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162449