Hoppa till innehåll
Media

Grunden för framtidens skogar skapas nu - det nya programmet för anläggande av fröplantager 2060 har färdigställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2023 9.02
Pressmeddelande

Rapporten från den arbetsgrupp som har berett programmet för anläggande av fröplantager för skogsträd har publicerats. I rapporten presenteras en uppdaterad bedömning av fröbehovet inom skogsbruket i Finland fram till 2060 samt det nya programmet för anläggande av fröplantager för skogsträd som utarbetats utifrån detta behov.

Genom programmet för anläggande av fröplantager omsätts resultaten av skogsträdsförädlingen i praktiken, genom vilka man kan förbättra trädens tillväxt, kvaliteten på träet och odlingssäkerheten. Skogsträdsförädling är en av de viktigaste metoderna för att öka skogstillväxten och stöder också målen i den nationella skogsstrategin.

Syftet med programmet är att säkerställa den lagstadgade skyldigheten att förnya skogen, genom att trygga tillgången till skogsodlingsmaterial och se till att materialets genetiska kvalitet är god. Programmet baserar sig på Naturresursinstitutets forskningsrön om produktionsbehovet av förädlat skogsodlingsmaterial. Vid bedömningen av fröbehovet har arbetsgruppen som berett rapporten beaktat förändringstrenderna i fråga om skogsförnyelse, enligt vilka odling av tall och plantering av vårtbjörk ökar något och plantering av gran minskar. 

I programmet föreslås det att alla de frön som plantskolor använder vid sådd av de viktigaste träslagen ska produceras på fröplantager, med undantag för i landets norra delar. Det föreslås att man höjer målet för hur stor andel av sådden av tallskog som ska göras med förädlade frön. På detta sätt säkerställs det att skogsägarna i större utsträckning kan utnyttja fördelarna med skogsförädling även vid skogssådd. 

I norra Finland finns det fortfarande ett behov av säkerhetsupplagring av beståndsfrön, men behovet av detta minskar under de kommande årtiondena när utbudet av förädlade frön ökar.

Viktigt att tidigt förutse förändringar inom branschen

För att urvalet av träslag ska bli mångsidigare föreslås det i programmet att fröplantager upprättas även för träslag som används mera sällan. Eftersom skogsbranschens verksamhetsmiljö ständigt förändras, måste programmet och dess grundantaganden uppdateras senast om tio år.

- Det kommer att ta årtionden att genomföra programmet för anläggande av fröplantager. Det är viktigt att programmet genomförs inom utsatt tid och att det finns tillräckliga resurser, så att man i framtiden ska kunna undvika brist på förädlade frön och så att fördelarna med skogsförädling effektivt kan omsättas i praktiken, säger Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet och ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sari Essayah den 31 augusti 2023. Under arbetets gång presenterade man hur arbetsgruppens arbete framskred för delegationen för frågor som gäller skogsförädling och fröproduktion, och expertisen hos delegationens medlemsorganisationer utnyttjades vid utarbetandet av programmet. Vid separata möten hörde arbetsgruppen dessutom företrädare för flera olika intressentgrupper, till exempel företrädare för frö- och plantproduktionen. Utkastet till rapport var på offentlig remiss 18.4–17.5.2023. till 2023-05-17. 

Arbetsgruppens slutrapport publiceras i jord- och skogsbruksministeriets publikationsserie.

Mer information:
Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2449, fornamn.efternamn@gov.fi