Förnybara energikällor

De projekt som gäller detta temaområde ska svara på följande frågor:

  • Hur ser gårdarnas energieffektiva produktionskedjor ut?
  • Vilka möjligheter finns det för att producera energi kostnadseffektivt och decentraliserat och förbättra energiproduktionen?
  • Vilka möjligheter finns det för att förbättra resurseffektiviteten i byggandet på gårdar (med hänsyn till kvalitetskraven på de nuvarande bygg- och säkerhetsmaterialen och energieffektivitetsmålen för byggandet)?
  • Vilka möjligheter finns det för att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt använda landsbygdens och jordbrukets bioenergiråvaror (inkl. produktionens biprodukter, avfall, stallgödsel, vallmassa)?