Strategier och program

Den nationella skogsstrategin innehåller de centrala riktlinjerna för Finlands skogspolitik och är det skogsprogram som avses i lag. ”Jord- och skogsbruksministeriet ska utarbeta ett nationellt skogsprogram i samarbete med andra ministerier, företrädare för skogssektorn och andra nödvändiga intressenter. Syftet med programmet är att skogarna ska utnyttjas mer mångsidigt och att det välbefinnande skogarna ger upphov till ska öka med iakttagande av principerna för hållbar utveckling.” (26 § i skogslagen 1093/1996). De enskilda landskapens mål och utvecklingsbehov har skrivits in i de regionala skogsprogrammen.

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO 2008–2025 kompletterar den nationella skogsstrategin i fråga om målen för ekologisk hållbarhet. Syftet med den är att stoppa tillbakagången av skogliga naturtyper och skogsarter och att etablera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden.

Klimatplanen för markanvändningssektorn utarbetades 2022 som en del av planeringssystemet för klimat- och energipolitiken som helhet. Klimatplanen för markanvändningssektorn har till uppgift att utreda metoder för att minska utsläppen från markanvändningssektorn och stärka kolsänkorna och kollagren på kort och lång sikt. I planen granskas bl.a. åtgärder som hänför sig till skogsvård, beskogning, minskning av avskogning, minskning av utsläpp från myrar och torvmarker, skötsel av torvmarker samt minskning av utsläpp från jordbruksmark och stärkande av koldioxidbindningen.

Den nationella bioekonomistrategin 2022–2035, som utarbetats under ledning av arbets- och näringsministeriet, eftersträvar ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser genom att utnyttja förnybara naturresurser på ett hållbart sätt.

Utöver den nationella skogsstrategin, klimatplanen för markanvändningssektorn, Metso-programmet och bioekonomistrategin ingår åtgärder och riktlinjer som gäller skogssektorn också i flera andra strategier och program, såsom regionala skogsprogram, klimat- och energistrategier och biodiversitetsstrategin. Läs mer på sidan andra strategier och program.

 

På vår webbplats

Klimatplanen för markanvändningssektorn
METSO-programmet
Nationell bioekonomistrategi
Andra strategier och program
Finlands program för hållbar tillväxt: skogsprojekt
 

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress: