Strategier och program

Den nationella skogsstrategin 2025 innehåller de viktigaste riktlinjerna för Finlands skogspolitik. Strategins mål är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsverksamheter, reform och diversifiering av skogssektorn och dess strukturer samt en aktiv ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och mångsidig användning av skog.  Målen och utvecklingsbehoven på landskapsnivå anges i regionala skogsprogram.

Handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland METSO 2008–2025 kompletterar strategin när det gäller målen för ekologisk hållbarhet. Målet är att stoppa tillbakagången i skogliga naturtyper och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling för naturens biologiska variation.

Finlands bioekonomistrategi som arbetats fram under ledning av arbets- och näringsministeriet har målet att nå ny ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom att använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt. Den nationella skogsstrategin 2025 genomför bioekonomistrategin när det gäller skogar.

Mer information

Marja Kokkonen, avdelningschef 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Osaston johto Rådet (jordbruk och fiske)  0295162444