Strategier och program

Den nationella skogsstrategin innehåller de viktigaste riktlinjerna för Finlands skogspolitik. Strategins mål är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsverksamheter, reform och diversifiering av skogssektorn och dess strukturer samt en aktiv ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och mångsidig användning av skog.  Målen och utvecklingsbehoven på landskapsnivå anges i regionala skogsprogram.

Handlingsprogrammet för att trygga mångfalden i skogarna i södra Finland METSO 2008–2025 kompletterar strategin när det gäller målen för ekologisk hållbarhet. Målet är att stoppa tillbakagången i skogliga naturtyper och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling för naturens biologiska variation.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering utarbetar regeringen en klimatplan för markanvändningssektorn som ingår i helheten av det klimat- och energipolitiska planeringssystemet. Klimatplanen för markanvändningssektorn ska utreda metoder för att minska utsläppen från markanvändningssektorn och stärka kolsänkor och kollager på kort och lång sikt. I planen kommer man bland annat att studera åtgärder som hänför sig till skogsvård, beskogning, minskad avskogning, minskade utsläpp från myr- och torvmarker, vård av torvmarker samt minskade utsläpp från jordbruksmarker och ökat kolupptag.

Finlands bioekonomistrategi som arbetats fram under ledning av arbets- och näringsministeriet har målet att nå ny ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom att använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt. Den nationella skogsstrategin 2025 genomför bioekonomistrategin när det gäller skogar.

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162150