Ansökan om allmänt understöd från statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra utvecklingsåtgärder

Beskrivning av utlysningen

Understöd kan beviljas mikroföretag och små och medelstora företag och andra sammanslutningar som är verksamma inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller handel av jordbruksprodukter. Den slutliga stödmottagaren ska vara ett företag inom jordbrukssektorn. Understöden beviljas från moment 30.10.50, statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra utvecklingsåtgärder. Understödet är riktat allmänt understöd som kan beviljas för en viss del av understödsmottagarens verksamhet.

Slag av understöd: Allmänt understöd
Språk:Understöd kan sökas på följande språk: finska, svenska.
Statsbidragsmyndighet som svarar för utlysningen
Jord- och skogsbruksministeriet – Marknadsenheten

Kontaktpersoner
Konsultativ tjänsteman Markku Himanen
tfn +358 295 162 472
markku.himanen@gov.fi

Ekonomiinspektör Armi Virta
tfn +358 295 162 202
armi.virta@gov.fi

Medel som utdelas i utlysningen: Statens budgetproposition för år 2024 är 4 356 000 euro. Det slutliga statsunderstödsbeloppet preciseras efter att riksdagen godkänt statsbudgeten för år 2024. År 2023 är anslaget i statsbudgeten 5 616 000 euro.

Tidsplaner: Ansökan är tidsbegränsad.

Ansökningstid: Ansökningstiden börjar 11.12.2023 kl. 08.00 och upphör 10.1.2024 kl. 16.00.

Ansökningarna ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet i elektronisk form på adressen kirjaamo.mmm@gov.fi.

Måldatum för färdigställande av beslut: Målet är att besluten om ansökningarna fattas inom 30 dagar efter att ansökningstiden har gått ut.

Mål och indikatorer

1. Mål: Användningen av rådgivningstjänster

Rådgivningstjänster kan erbjudas inom följande åtgärder: 

 • förebyggande och hantering av risker 
 • modernisering, förstärkning av konkurrenskraft, sektorsintegration, marknadsorientering och främjande av entreprenörskap och innovation, särskilt för förberedande och genomförande av projekt initierade av en operativ grupp inom EIP 
 • digital teknik inom jordbruket (artikel 114 b i förordning (EU) 2021/2115) 
 • anställningsvillkor och arbetsgivarskyldigheter samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt socialt stöd i jordbrukssamhällen 
 • hållbar foderproduktion, bedömning av foder med avseende på näringsinnehåll och fodervärden samt dokumentation, planering och kontroll av utfodringen av produktionsdjur på grundval av behov 
 • hållbar hantering av näringsämnen, inbegripet användning av ett verktyg för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk (artikel 15.4 i förordning (EU) 2021/2115) 
 • jordbruksmetoder som förhindrar utvecklingen av antimikrobiell resistens enligt vad som avses i meddelandet En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens. 
 • Rådgivningen får också omfatta andra frågor än de som anges ovan, kopplade till jordbruksföretagets ekonomiska resultat och miljöprestanda, inbegripet konkurrensaspekter. Detta kan inbegripa rådgivning för utveckling av korta leveranskedjor, ekologiskt jordbruk, energibesparing, hållbar energi, energieffektivitet samt produktion och användning av förnybar energi för jordbruket, ökning av den biologiska mångfalden eller den biologiska mångfaldens prestanda och hälsoaspekter av djurhållningen.

Målets indikatorer:

 • Kvantitativa indikatorer: 
  • Antal åtgärder som nämns ovan. 
 • Kvalitativa indikatorer: 
  • Kundupplevelse. 
  • Annan kvalitativ indikator som föreslås av den sökande.

2. Mål: Främjande av husdjursavel

Husdjursavel kan främjas genom: 

 • Upprättande och förande av stamböcker. 
 • Testerna som utförs av eller på uppdrag av tredje man för att fastställa djurens genetiska kvalitet eller avkastning, med undantag för kontroller som utförs av djurens ägare och rutinkontroller av mjölkens kvalitet.

Målets indikatorer:

 • Kvantitativa indikatorer: 
  • Antal åtgärder som nämns ovan. 
 • Kvalitativa indikatorer: 
  • Kundupplevelse. 
  • Annan kvalitativ indikator som föreslås av den sökande.

3. Mål: Verksamhet gällande kunskapsutbyte och information

Kunskapsutbyte och information kan erbjudas inom följande åtgärder: 

 • Yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsåtgärder, inklusive kurser, workshoppar, konferenser och coaching 
 • Demonstrationer och informationsåtgärder 
 • Främjande av innovationer, inbegripet kortvariga utbytesprogram avseende företagsledning och gårdsbesök inom jordbruket.

Målets indikatorer:

 • Kvantitativa indikatorer: 
  • Antal åtgärder som nämns ovan. 
  • Antal deltagare i tillställningar. 
  • Informationens tillgänglighet (antal). 
 • Kvalitativa indikatorer: 
  • Kundupplevelse. 
  • Annan kvalitativ indikator som föreslås av den sökande.

Grunder för beviljande

Tillämpliga författningsgrunder

 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra utvecklingsåtgärder (945/2023)
 • Kommissionens förordning (EU) 2022/2472 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden

Allmänna grunder för beviljande

Allmänna strategiska mål

A1. Försörjningsberedskapen i fråga om det övergripande hållbara livsmedelssystemet samt systemets konkurrenskraft och resiliens förbättras

 • A11. Det finns tillräckligt med säker och hälsosam mat för alla
 • A12. Efterfrågan på och exportvärdet av finländska livsmedel ökar
 • A13. Produktionsinsatsernas tillgänglighet tryggas, självförsörjningsgraden ökar och de förblir
 •        högklassiga och säkra
 • A14. Det konsument- och marknadsorienterade livsmedelssystemet fungerar på ett lönsamt,
 •        rättvist och ansvarsfullt sätt
 • A15. Jordbrukets struktur utvecklas, produktiviteten förbättras och självförsörjningsgraden gällande livsmedel förblir hög 
 • A16. Djursjukdomar och växtskadegörare och risker relaterade till dem är under kontroll
 • A17. Djurens välfärd håller en hög nivå och den antimikrobiella resistensen är under kontroll

A2.  En hållbar naturresursekonomi tryggar försörjningsberedskapen, ersätter användningen av icke-förnybara råvaror och energikällor och främjar människors välbefinnande och en välmående natur

 • A21. Självförsörjningen och försörjningsberedskapen inom vattenförsörjning, fiskeri och produktion av biomassa förstärks
 • A22. Naturresursekonomins konkurrenskraftiga verksamhetsmiljö skapar ny företagsverksamhet och ökar förädlingsgraden och exporten
 • A23. De ekosystemtjänster som naturen erbjuder ökar människornas välbefinnande och skapar en grund för nya förtjänstmöjligheter
 • A24. Livskraften hos förnybara naturresurser, den biologiska mångfalden och livsmiljöernas status förbättras, vilket skapar en grund för hållbart utnyttjande av dem
 • A25. Naturens bärkraft tryggas och främjas och riskhanteringen förstärks
 • A26. Klimatförändringen dämpas genom att man tar steg mot koldioxidneutralitet, materialeffektivitet och cirkulär ekonomi
 • A27. Man förhindrar förlusten av biologisk mångfald, anpassar sig till klimatförändringen och är beredd på riskerna som den orsakar


A3.  En diversifierad företagsverksamhet samt en blomstrande landsbygd och skärgård, multilokalitet och samarbetsnätverk stärker samhället

 • A31. Företagsstrukturen i landsbygdsområden utvecklas och blir mångsidigare och företagens konkurrenskraft förbättras
 • A32. Företagen har tillgång till kompetent arbetskraft, finansiering och samarbetsnätverk  
 • A33. En verksamhetsstödjande infrastruktur och högklassig service möjliggör välfärd, boende och näringsverksamhet på landsbygden och i skärgården samt stärker den regionala jämlikheten 
 • A34. Den samhällsorienterade lokala utvecklingen och samarbetet mellan regionala och lokala aktörer förstärks 
 • A35. Områden utvecklas i partnerskap med landsbygds-, skärgårds- och stadsaktörer
 • A36. Effekter som riktar sig mot landsbygden och skärgården identifieras i förberedelserna inför beslutsfattandet och görs synliga

Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd

Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd är att

 1. Det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart.
 2. Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av understödet.
 3. Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit och med tanke på arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för understödet.
 4. Beviljandet av understöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Allmänna hinder för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas endast på grund av särskilt vägande skäl om

 

 • 1) en sökande av statsunderstöd eller sökandens representant som avses i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) har med lagakraftvunnen dom dömts till straff för ett brott som avses i 47 kap. 6 a § i lagen det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren
 • 2) en sökande av statsunderstöd eller sökandens representant som avses i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen har med lagakraftvunnen dom dömts till straff för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen (301/2004) det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren eller om
 • 3) en sökande av statsunderstöd har genom ett lagakraftvunnet beslut påförts sådan påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) det år som statsunderstödet beviljats eller de två föregående åren. 

För vem/vad kan understöd beviljas?

Statsunderstöd kan beviljas mikroföretag och små och medelstora företag och andra sammanslutningar som är verksamma inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller handel av jordbruksprodukter.

Understöd kan beviljas sammanslutningar endast för ideell verksamhet. Verksamheten som understöds får inte skapa vinst.

För vilka användningsändamål kan understöd beviljas?

Understöd kan beviljas för en eller flera av följande åtgärder: 
rådgivningstjänster; husdjursavel och kunskapsutbytes- och informationsåtgärder. 

En plan (ansökningsblankett) och en budget (budget- och redovisningsblankett) ska utarbetas för varje åtgärd som ansöks

Vad gäller sammanslutningar som ansöker om understöd ska någon av åtgärderna ovan utgöra syftet i enlighet med sammanslutningens regler eller bolagsordning.
För vilka användningsändamål kan understöd inte beviljas?
Den slutliga stödmottagaren vad gäller utnyttjande av rådgivningstjänster och främjande av husdjursavel kan inte vara ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses företag i svårigheter enligt artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget samt enligt Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). 

Stöd beviljas inte och beviljat stöd betalas inte ut, om den som ansökt om stöd inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) eller ett beslut om återkrav av stöd som beviljats ur Europeiska unionens jordbruks-, struktur- och investeringsfonder.

Se dessutom punkt 3.2 i alternativen, icke godtagbara kostnader

Genomförande av verksamheten

Verksamheten bör vara effektfull, kostnadseffektiv, av hög kvalitet och genomförbar. Dessutom ska en helhetsbedömning visa att verksamheten som understöds är antingen nationellt eller produktionssektorspecifikt täckande.

Kostnadsberäkning och finansiering

Med godtagbara kostnader avses sådana till beloppet skäliga kostnader som är nödvändiga med tanke på den verksamhet som stöds. Kostnaderna ska vara skäliga. Bedömningskriteriet utgörs av verksamhetens allmänna kostnadsnivå.

Ytterligare villkor

Tiden för användningen av understödet

Understödet är avsett att användas under perioden 1.1.2024–31.12.2024.

Vidareförmedling av understöd

Statsunderstöd beviljas i regel för verksamhet som den sökande själv ordnar och den sökande är då inte berättigad att vidareförmedla statsunderstödet. 

Vidareförmedling av understödet kan vara möjligt i vissa undantagsfall. Huruvida vidareförmedling är tillåtet framgår av beslutet om statsunderstöd. 

Utöver villkoren i standardvillkoren (punkt 2.3) ska även följande iakttas i vidareförmedlingen: Mottagaren av statsunderstöd ska i sin ansökan om statsunderstöd och i utredningen gällande användningen av understödet skicka in en sammanfattning av ansökningarna från understödets användare samt av utredningarna. Dessutom ska understödstagaren skicka in beslutet om statsunderstöd och övriga handlingar förknippade med beslutet till understödets slutliga användare.

Hur stor andel av kostnaderna kan högst täckas med understödet?

 • 85 %: 1. Användningen av rådgivningstjänster, 2. kunskapsutbytes- och informationsåtgärder och 3. upprättande och förande av stamböcker.

 • 70 %:  Främjande av husdjursavel vad gäller tester som genomförts av tredje part.

Utlysningsspecifika undantag från standardvillkoren

 1. Överföring av statsunderstödsverksamhet som visar överskott till balansräkningen samt användning av den är möjligt endast följande år. 
 2. Om statsunderstödsverksamheten under två år efter varandra visar överskott eller om det andra årets underskott är mindre än överskottet som överförts till balansräkningen, ska mottagaren av statsunderstödet återbetala det oanvända statsbidraget. 
 3. Avskrivningar för materiella och immateriella tillgångar som används för statsunderstödsverksamhet är godtagbara verksamhetskostnader. Avskrivningarna ska riktas till statsbidragsverksamhet enligt orsaksprincipen.
 4. Inom verksamhet kring kunskapsutbyte och information kan kostnader relaterade till utrikesresor vara godtagbara, men de ska motiveras i ansökan om statsunderstöd. 

Standardvillkor

Standardvillkor för jord- och skogsbruksministeriets allmänna understöd

Bilagor

Mer information

Markku Himanen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162472   E-postadress: